ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್ ಆರ್ 2021-22

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ 
  ಮಾರ್ಚ್-2022 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ದರಪಟ್ಟಿ 28.03.2022 ಕನ್ನಡ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ  554.54 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
   

ಫೆಬ್ರವರಿ-2022 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ದರಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

 07.03.2022  ಕನ್ನಡ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ  769.73 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
 

ಫೆಬ್ರವರಿ-2022 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ದರಪಟ್ಟಿ

 24.02.2022 ಕನ್ನಡ   ಕವಿಪ್ರನಿನಿ   2.01 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
 

ಜನವರಿ-2022 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ದರಪಟ್ಟಿ 

28.01.2022 ಕನ್ನಡ   ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 2.08 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 

ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ದರಪಟ್ಟಿ 

 10.01.2022 ಕನ್ನಡ    ಕವಿಪ್ರನಿನಿ  455.43 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 

ಡಿಸೆಂಬರ್ -2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್  ನಲ್ಲಿ  ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 05.01.2022  ಕನ್ನಡ   ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 4.46  ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ನವೆಂಬರ್ -2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್  ನಲ್ಲಿ  ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 29.11.2021 ಕನ್ನಡ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ    2.24 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ -2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್  ನಲ್ಲಿ  ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

30.10.2021 ಕನ್ನಡ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ  2.28 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ -2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್  ನಲ್ಲಿ  ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 30.09.2021  

ಕನ್ನಡ 

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ  2.14 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಆಗಸ್ಟ್ -2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್  ನಲ್ಲಿ  ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

06.09.2021  ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 2.22ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜುಲೈ-2021 ಮಾಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್ ನಲ್ಲಿ  ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ   4.13 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ-2021 ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಇ.ಹೆಚ್.ವಿ ಕೇಬಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19.07.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 467.23 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್-2021 ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ / ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14.07.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 772.31 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜೂನ್-2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್

24.06.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 4.20 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮೇ-2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್

29.05.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 4.20 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಏಪ್ರಿಲ್-2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್

05.05.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 51ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಏಪ್ರಿಲ್-2021 ಮಾಹೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್

30.04.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 452ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-03-2022 05:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080