ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಮೈಸೂರು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಮೈಸೂರು


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 0821 2455770   94483-80808   ceetzmys@gmail.com
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 0821 2455770   -    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0821 2455771   -    
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0821 4194971   94483-65364   ceetzmys@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 4194971   94489-99952    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 4194971   94489-99958    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 4194971   94489-99951    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 4194971   94489-99953    
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆ) 0821 2457772   94480-90278   cakptcl@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0821 4194971   82778-91125    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0821 4194971   94808-08283   aokptcltzm@gmail.com
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆ ಮತ್ತು ಪ) 0821 4194971   94480-71510    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆ ಮತ್ತು ಪ) 0821 4194971   94498-75912    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 0821 4194971   94808-12526   eecivilsection@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 0821     -   eecivilsection@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.       94808-13775    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.       94808-13676    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.       94808-13675    
ಚಾಲಕರು - ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) ರವರ       82778-92762    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2457019   94483-65053   seetmmys@gmail.com
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 0821 2455018   94482-70646   seetmmys@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆ ಮತ್ತು ಪ)       94498-75914    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65366    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-99954    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-99955    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94483-65367    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)(ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ)       94482-71644    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ. 0821 2431410   94481-33330    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ.       94483-65155    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ - ಮೈಸೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2456555   94483-65368   tlssnrmmys@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ - -   82778-91108    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕಾರಿ       82778-95851    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ತೂಬಿನಕೆರೆ (ನೋಡಲ್‌ ಅಫೀಸರ್) 08232 291272   94483-65369    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ತೂಬಿನಕೆರೆ - -   94484-94024    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ತೂಬಿನಕೆರೆ - -   94484-94025    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ತೂಬಿನಕೆರೆ - -   94495-98446    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ 08234  284072   94495-98440    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ - -   94489-98838    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅರಕೆರೆ - -   94495-98423    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅರಕೆರೆ - -   94489-99971    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ - -   94484-99981    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ - -   94495-98441    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ 08231  240219   94484-99937    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - -   94489-99974    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಸರಾಳು 08232 276862   94495-98427    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಬಸರಾಳು - -   94489-99975    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ 08232 278168   94484-99939    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ - -   82778-90564    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಜಿ.ನಗರ 08234 287819   94495-98439    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಜಿ.ನಗರ - -   94495-98441    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗೊಳ 08236 257248   94495-98436    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗೊಳ - -   94808-30119    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯ 08232 219456   94484-99940    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯ - -   82778-90567    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದಶಾವರ - -   82778-92793    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದಶಾವರ - -   82778-92794    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದುಂಡನಹಳ್ಳಿ 08232   230271   94495-98430    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದುಂಡನಹಳ್ಳಿ - -   82778-90563    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 08236 269065   94495-98590    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ       94489-99976    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗರುಡನಉಕ್ಕಡ 08232   204079   94495-98452    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗರುಡನಉಕ್ಕಡ - -   94489-98842    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ - -   94484-99921    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ - -   82778-90568    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಲಗೂರ 08231   295867   94495-98481    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಲಗೂರ - -   82778-90564    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹದ್ಲಿ - -   94489-94721    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹದ್ಲಿ - -   82778-90569    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಂಪಾಪುರ 08232  219220   94495-98426    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಂಪಾಪುರ - -   82778-90565    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹರದನಹಳ್ಳಿ 08234  208030   94495-98502    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹರದನಹಳ್ಳಿ - -   94489-99973    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಾಲಗೆರೆ 08232   213388   94495-98428    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಾಲಗೆರೆ - -   94489-98836    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಪ್ಪ 08232 248169   94495-98429    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಪ್ಪ - -   82778-90562    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಮ್.ದೊಡ್ಡಿ 08232    235818   94495-98482    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಮ್.ದೊಡ್ಡಿ - -   94489-98837    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿಬಿ. ಮಂಡ್ಯ 08232  223688   94495-98424    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿಬಿ. ಮಂಡ್ಯ       94489-99967    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಳಕರನದೊಡ್ಡಿ 08232 234477   94495-98506    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಳಕರನದೊಡ್ಡಿ - -   94489-99982    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಿರುಗಾವಲು 08231 216533   94495-98432    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಕಿರುಗಾವಲು - -   94808-13894    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಡಬಳ್ಳಿ - -   94808-13896    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಕಡಬಳ್ಳಿ - -   94489-98838    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ 08232 2295042   94495-98479    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮದ್ದೂರ 08232 232107   94495-98425    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಮದ್ದೂರ - -   94489-99972    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಳವಳ್ಳಿ 08231 242043   94495-98431    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಮಳವಳ್ಳಿ - -   94489-99970    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ 08232  224052   94495-98479    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಮಂಡ್ಯ - -   94489-99964    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಂದಗೆರೆ - -   94808-13895    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಮಂದಗೆರೆ - -   82778-90542    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಾಂಡವಪುರ 08236 255241   9449598434    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಪಾಂಡವಪುರ - -   94489-99976    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ನ 08232 252840   94495-98435    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ನ - -   94489-98842    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತರಿಪುರ 0821 2900491   94484-99938    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ತರಿಪುರ - -   94489-99971    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿ. ಸಿ. ಫಾರ್ಮ್ - -   94484-99998    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ವಿ. ಸಿ. ಫಾರ್ಮ್ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಯತ್ತಂಬಾಡಿ - -   82778-91112    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಯತ್ತಂಬಾಡಿ - -   94489-98836    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿಬಿ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - -   82778-89805    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತುಂಬಗೆರೆ       82778-89806    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ತುಂಬಗೆರೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಡಕೆಪುರ       82778-89807    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ವಡಕೆಪುರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಡೆರಹಳ್ಳಿ (ತಿರುಮಲಾಪುರ)       94808-15790    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ವಡೆರಹಳ್ಳಿ (ತಿರುಮಲಾಪುರ)       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಸಲಗೆರೆ (ದೇವಲಾಪುರ)       94808-15791    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಸಲಗೆರೆ (ದೇವಲಾಪುರ)       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಯಗೊನಹಳ್ಳಿ - -   94489-99959    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಯಗೊನಹಳ್ಳಿ - -   94489-99960    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ 08230 264323   94495-98497    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಯಗೊನಹಳ್ಳಿ - -   94489-99983    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   94808-13566    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ 08230 210444   94495-98497    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ - -   82778-90540    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆನೆಗೊಳ 08230 261515   94484-99936    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆನೆಗೊಳ - -   94489-99985    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೂಕನಕೆರೆ 08230 211411   94495-98480    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೂಕನಕೆರೆ - -   94489-98841    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನಂಗಡಿ - -   94484-99969    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನಂಗಡಿ - -   94808-30119    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿನಕುರಳಿ 08236 268303   94495-98503    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿನಕುರಳಿ - -   94808-13613    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ 08234  208365   94495-98501    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ - -   94489-99984    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 08236  215740   94495-98478    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ - -   94808-13613    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ 08230  265642   94495-98483    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ - -   94489-99985    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.‌ ಪೇಟೆ 08230 295011   94495-98437    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.‌ ಪೇಟೆ - -   94489-99978    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ 08236 209200   94484-99968    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ - -   82778-90544    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗಮಂಗಲ 08234 286245   94495-98438    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗಮಂಗಲ - -   94489-99973    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ 08230  266741   94484-99935    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ - -   94489-99981    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶೀಳುನೆರೆ - -   94495-98498    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶೀಳುನೆರೆ - -   82778-90539    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ - -   94498-75939    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ - -   82778-90538    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೋಗಾದಿ - -   82778-90537    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೋಗಾದಿ - -   94489-99981    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಜಿಗೆರೆ - -   82778-90535    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಜಿಗೆರೆ - -   82778-90543    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ನಾಪುರ - -   82778-90536    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ನಾಪುರ - -   82778-90541    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡುಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ - -   82778-89820    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡುಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ - -        
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2450530   94483-65375   Aeetlamys@gmail.com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - -   94483-64660    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - -   94483-52659    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - -   94483-57837    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - -   94483-59822    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - -   94483-53663    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - -   94483-68665    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ - ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2456555   94483-65370   tlssnrmmys@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - -   94495-98402    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - -   94484-94021    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನೋಡಲ್‌ ಅಫೀಸರ್) - -   94484-94020    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)   - -   94808-13504    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅತ್ತಿಗುಳಿಪುರ 08226 211321   94484-99934    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅತ್ತಿಗುಳಿಪುರ - -   94808-23347    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೇಗುರ 08229 231248   82778-95841    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೇಗುರ - -   82778-95842    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ 08229 239199   94484-99966    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ - -   94484-00113    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದಕವಾಡಿ 8226 233466   94808-13966    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದಕವಾಡಿ - -   94808-23348    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೌಡ್ಲಿ 08225 270125   94495-98442    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೌಡ್ಲಿ - -   94808-23344    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ 08226 222599   94495-98448    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ - -   94484-00114    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಿನವಾಡಿ 08224 263250   94495-98443    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ದೊಡ್ಡಿನವಾಡಿ - -   94489-99986    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟ 08229 222241   94495-98449    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟ - -   94484-00110    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಂಗಾಲ 08229 233080   94495-98530    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಹಂಗಾಲ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹನೂರ 08224 268827   94495-98476    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹನೂರ - -   94489-98868    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹರವೆ 08226 235051   94484-99933    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹರವೆ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ 08226 296969   94495-98505    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ - -   94808-13965    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜನ್ನೂರು (ಉಮ್ಮತ್ತೂರು)       82778-89857    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜನ್ನೂರು (ಉಮ್ಮತ್ತೂರು)       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊತ್ತನೂರು       82778-89858    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊತ್ತನೂರು       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ 08224 253015   94495-98445    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ - -   94484-00115    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ       82778-89859    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ - -   94482-72838   mhallync@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ - -   94482-72839    
ನೋಡಲ್‌ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ - -   94495-98475    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   94483-65371    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)   - -   94808-23342    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾರತಳ್ಳಿ 08225 297901   94495-98532    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾರತಳ್ಳಿ - -   94808-23346    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ 08225 273060   94484-99906    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ - -   94489-98839    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪನ್ಯದಹುಂಡಿ 08226 230288   94495-98504    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪನ್ಯದಹುಂಡಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮಪುರ 08225 297903   94495-98531    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮಪುರ - -   94808-23345    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ 08226 240303   94495-98447    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ - -   94489-98867    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತೆಗಾಲ 08224 262113   94484-99983    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತೆಗಾಲ - -   94489-99987    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತೇರಕನಂಬಿ 08229 232626   94484-99970    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತೇರಕನಂಬಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಯೆಳಂದೂರ್ 08226 240844   94484-99932    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಯೆಳಂದೂರ್ - -   94808-13612    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕುಂತೂರ್ 08224 261040   94808-23337    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಕುಂತೂರ್ - -   94808-08290    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ 08224 235787   94808-23339    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಂದಳ್ಳಿ 08225 297902   94808-23338    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಂದಳ್ಳಿ - -   94808-23343    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ - ಹೂಟಗಳ್ಳಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2404889   94483-65372   eeesrshtgly@yahoo.co.in
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0821 2455370   94808-08280    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) 0821 2404889   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, ನೋಡಲ್‌ ಕೇಂದ್ರ 0821 2402303   94495-98400    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಹೂಟಗಳ್ಳಿ,  - -   94484-91731    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಹೂಟಗಳ್ಳಿ,  - -   94484-91732    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94483-65374    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94484-72549    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94483-72867    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 0821 2499001   94808-23317    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ - -   94808-13945    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ       94808-15788    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ - -   94484-00122    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೋಗಾದಿ 0821 2410776   94495-98485    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೋಗಾದಿ - -   94484-00121    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ 0821 2567711   94495-98477    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ - -   94484-00168    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಡಿ,ಎಮ್.ಜಿ.‌ ಹಳ್ಳಿ 0821 2900224   94484-99953    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಡಿ,ಎಮ್.ಜಿ.‌ ಹಳ್ಳಿ - -   94808-08258    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್. 0821 2455602   94495-98422    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್. - -   94808-13596    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ 0821 2302293   94495-98413    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಹೆಬ್ಬಾಳ - -   94483-71552    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್ 08222 292043   94808-23321    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್ - -   94808-12504    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣಸೂರು 08222 252142   94495-98414    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣಸೂರು - -   94484-00173    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ 0821 2402890   94495-98433    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ - -   94482-73550    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 08223 262133   94495-98416    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ - -   94484-00172    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಟಗಳ್ಳಿ 0821 2582367   94495-98466    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಟಗಳ್ಳಿ - -   94482-71551    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯನಗರ 0821 2510603   94495-98411    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯನಗರ - -   94489-98849    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಯೆಲವಾಳ 0821 2403240   94495-98484    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಯೆಲವಾಳ - -   94489-98847    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ - -   82778-91943    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ - -   94483-71552    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಕೆ.ನಗರ 0821 2566029   94495-98488    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಕೆ.ನಗರ - -   94480-72553    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿ ಐ ಎಸ್ ಕಲಾಮಂದಿರ - -   82778-92792    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿ ಐ ಎಸ್ ಕಲಾಮಂದಿರ - -   94484-00168    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಕಡಕೋಳ, ನೋಡಲ್‌ ಕೇಂದ್ರ 0821 2596546   94495-98401    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಕಡಕೋಳ - -   94484-91729    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಕಡಕೋಳ - -   94484-91730    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94483-65373    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94489-98041    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆಯರಹಳ್ಳಿ 0821 2599218   94808-23315    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆಯರಹಳ್ಳಿ - -   82778-93621    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ       94808-23316    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ - -   94484-00176    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮೈದಾನ 0821 2421352   94495-98444    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮೈದಾನ - -   94484-00167    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೇವನೂರು (ಎನ್. ಗೂಡು) 08221 221616   94495-98472    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೇವನೂರು (ಎನ್. ಗೂಡು) - -   94808-12583    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೂರ 0821 2590544   94808-23319    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೂರ - -   82778-91047    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಂಪಾಪುರ 08228 267544   94484-99951    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಂಪಾಪುರ - -   94808-15755    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 08228 257800   94495-98421    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌ ,ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ - -   94498-75954    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 08221 -   94495-98403    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌  ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - -   94808-13858    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹುರಾ 8221 -   94808-23322    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌  ಹುರಾ - -   82778-91917    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಯಪುರ 0821 2595888   94484-99954    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌  ಜಯಪುರ - -   82778-91047    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕರಾಯಾ - -   82778-92789    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌  ಕರಾಯಾ - -   94808-13863    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮರಡಿಹುಂಡಿ (ತುಂಬನೆರಳೆ)       82778-92788    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಮರಡಿಹುಂಡಿ (ತುಂಬನೆರಳೆ) - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದಷ‍್ಕಿಣ 0821 2482238   94495-98499    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ದಷ‍್ಕಿಣ - -   94480-72554    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಂಜನಗೂಡ 08221 226283   94495-98412    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ನಂಜನಗೂಡ - -   94489-98850    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಸಂತೆಸರಗೂರು 08228 263272   94495-98474    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಸಂತೆಸರಗೂರು - -   94484-00176    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರ 08221 210344   94484-99975    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರ - -   94498-87144    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು 08221 210218   94495-98486    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಸುತ್ತೂರು - -   94808-13594    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತಾಂಡ್ಯಾ       94808-23323    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ತಾಂಡ್ಯಾ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ವಾಜಮಂಗಲ 0821 2900057   94484-99974    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್‌, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಾಜಮಂಗಲ       82778-89853    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94483-65373    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94808-13595    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನುರ್ 08227 275340   94495-98418    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಬನ್ನುರ್ - -   94484-00122    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೇವನೂರು (ಮೈಸೂರು) 0821 2454300   94495-98455    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ದೇವನೂರು  (ಮೈಸೂರು) - -   94489-91270    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ 0821 2471016   94484-99990    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಜ್ಯೋತಿನಗರ - -   94808-13862    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಲಿಯೂರ - -   94808-15783    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಮಲಿಯೂರ - -   94808-15782    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಗ್ಗಲಾಪುರ 0821 2594450   94495-98496    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಮೆಗ್ಗಲಾಪುರ - -   94489-98078    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಂಗನಾಥಪುರ (ತುಂಬುಲ)       82778-92791    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ರಂಗನಾಥಪುರ (ತುಂಬುಲ)       94808-15780    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ 08227 261349   94495-98417    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ - -   94484-00174    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತಾಯೂರ       82778-92790    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ತಾಯೂರ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜೀವನಗರ - -   82778-91944    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ರಾಜೀವನಗರ - -   94808-15781    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ 08276 282005   94808-23313    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ - -   94484-00178    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಟ್ಟದಪುರ 08223 275593   94495-98473    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಬೆಟ್ಟದಪುರ - -   94808-12502    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಳಿಕೆರೆ 08222 240177   94495-98415    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಬಿಳಿಕೆರೆ - -   94489-98846    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ 08223 254821   94484-99950    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ - -   94808-12503    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ       94484-99947    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ - -   94484-00172    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗಾವದಗೆರೆ 08222 248800   94808-23320    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಗಾವದಗೆರೆ - -   82778-91049    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿ. ವಿ. ಗುಡಿ 08223 211211   94484-99958    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಜಿ. ವಿ. ಗುಡಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹನಗೂಡು 08222 211100   94484-99948    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಹನಗೂಡು - -   94484-00173    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಣಗಾಲ - -   94808-15784    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಕಣಗಾಲ - -   94808-12503    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಿತ್ತೂರ - -   94808-15785    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಕಿತ್ತೂರ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಡಿಕೇರಿ 08272 200113   94808-12501    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಮಡಿಕೇರಿ - -   82778-91916    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಿರ್ಲೆ 08223 282051   94484-99949    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಮಿರ್ಲೆ - -   94808-13863    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ನ 08223 273919   94495-98420    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ನ - -   94484-00169    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ 08274 261390   94495-98462    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ - -   94484-00179    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾವಂದೂರ 08223 277766   94484-99957    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ರಾವಂದೂರ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ 08276 262422   94484-99976    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ - -   94808-15779    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ 08274 256190   94484-99955    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ವಿರಾಜಪೇಟೆ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಕುಶಾಲನಗರ 08276 274315   94495-98464    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94483-65374    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ),  - -   94484-00178    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಂತರಸಂತೆ 08228 295885   94808-23314    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಅಂತರಸಂತೆ - -   94498-75954    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಭೇರ್ಯಾ  08223 280333   94484-99991    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಭೇರ್ಯಾ - -   94808-15778    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿದ್ರವಳ್ಳಿ 08227 278022   94808-23318    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಚಿದ್ರವಳ್ಳಿ - -   94484-00122    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹರದನಹಳ್ಳಿ 08223 286033   94484-99956    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಹರದನಹಳ್ಳಿ - -   94808-13863    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಮ್ಮರಗಲ - -   94808-15787    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಹೆಮ್ಮರಗಲ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಗೂರು 08227 211033   94484-99952    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಮೂಗೂರು - -   82778-91176    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪರಿನಾಮಿಪುರ - -   94808-15786    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಪರಿನಾಮಿಪುರ - -   94484-00174    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 08223 284075   94495-98419    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - -   94489-98042    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತಲಕಾಡು 08221 273202   94495-98487    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ತಲಕಾಡು - -   94484-00175    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ - ಮೈಸೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2456269   94483-65382   eeemwdmysore@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಉಗ್ರಾಣ)  0821 2403027   94489-99956   eeemwdmysore@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65385   eeemwdmysore@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94483-65386   eeemwdmysore@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13915    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13910    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        9480813911    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)        94808-13912    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0821 4280700   94808-08282   aoacsmwd@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ - ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2457429   94482-71524   eeemwdchn@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)       94489-99956    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65383   eeemwdchn@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13970    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13969    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94495-96804   eeemwdchn@gmail.com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13914    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ - ಮಂಡ್ಯ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2456269   94480-71526   eeemwdmandya@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2456269   94483-65384    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2456269   94808-13967    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2456269   94808-13964    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2456269   94808-13913    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94495-96803    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0821 4280700   94808-08282   aoacsmwd@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಆವರಣ‌, ಎನ್.ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ,
ಮೈಸೂರು-570007
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ - ಕೊಡಗು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2457469   94482-71525   eeemwdkgd@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08276 271028   94483-75390   eeemwdkgd@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) - -   94483-65386    
ಕುಶಾಲನಗರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- ಕುಶಾಲನಗರ  - -   94483-75390   aeemwsdknr@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಕುಶಾಲನಗರ  - -   94808-13968   aeemwsdknr@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಕುಶಾಲನಗರ  - -   94808-13978   aeemwsdknr@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-12-2023 11:31 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080