ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ- ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ- ಕಲಬುರ್ಗಿ


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಸೇಡಮ್ ರಸ್ತೆ
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ- ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ   ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
    ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ      
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 08472 298953   94483-63863   ceetzglb@yahoo.co.in
 ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 08472 298953   94808-13600   ceetzglb@gmail.com
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),       94483-65441   ceetzglb@yahoo.co.in
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - 1       94489-98871    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - 2       94489-98872    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - 3       94489-98873    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - 4       94489-98875    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - 5       82778-91095    
 ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  08472 298059   94480-90276   catzglb@gmail.com
 ಉಪ-ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)       94489-98008   aoiattz.kptclglb@gmail.com
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ),        94483-65442   eecivilkptcl@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)        94489-98876    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-98874    
 ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472 262395   94808-13823    
 ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472 262396   94808-13824    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಸೇಡಮ್ ರಸ್ತೆ
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ (ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೃತ್ತ- ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ   ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
    ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ      
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 08472 256176   94483-65051   seeglb@yahoo.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94808-13976    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), (ಕ)       94808-13836    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-98863    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-98864    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-98865    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)        94489-91288    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಆರ್.ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       82778-92654    
 ಉಪ-ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ        94483-58681    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮುನಿರಾಬಾದ್-583233

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೃತ್ತ- ಮುನಿರಾಬಾದ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08539 270098   94483-65059   seemwcbmkptcl@gmail.com
ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 08539 270094   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08539 270094   94483-65487   seetrwmcmrb@yahoo.co.in
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-1  08539 270094   94489-98059    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-2  08539 270094   94808-13806    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)       94495-96840    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ.       94483-65014    
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 08539 270094   94483-60686    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಸೇಡಮ್ ರಸ್ತೆ
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),        94483-75444   ee_mwglb@yahoo.co.in
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ)       94489-98049    
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        94808-08230    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-91129    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94483-65445    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94483-65446    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94482-72641    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94808-13658    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-98805    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-98803    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಪ್ರಭಾರ)       94482-73642    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪ್ರಭಾರ)       94482-74613    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94489-98806    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), (ಕಾ)       94483-65447    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), (ಕಾ)       94482-74643    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಚಿಬ್ರಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು
ಬೀದರ್-585401
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ಬೀದರ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08472 261464   94484-71507   ee_mwglb@yahoo.co.in
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 08472 261464   94489-98027    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮೋಕ ರಸ್ತೆ
ಗಾಂಧಿನಗರ
ಬಳ್ಳಾರಿ-585101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08392 255561   94483-65472   eemwdbly555@yahoo.co.in
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08392 255561   94808-08250   aomwdbly@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ)  08392 254937   94489-98052    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)        94483-65475    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08392 255561   94483-65013    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), -1 ಬೃ.ಕಾ. ಬಳ್ಳಾರಿ       94808-13712    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), -2 ಬೃ.ಕಾ. ಬಳ್ಳಾರಿ       94808-23328    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ       94483-65474   aeemwsdhpt@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) -1 ಬೃ.ಕಾ. ಹೊಸಪೇಟೆ       94808-13701    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) -2 ಬೃ.ಕಾ. ಹೊಸಪೇಟೆ       94808-13711    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ
ರಾಯಚೂರು-584101


ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ರಾಯಚೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ   ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
    ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ      
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08532 220326   94480-73516   eemwdrcr@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು       94483-65012    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),-1 ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು       94489-98035    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 2 ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು       94489-98039    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 400 ಕೆ.ವಿ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ       82778-91920    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮುನಿರಾಬಾದ್-583233

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ಕೊಪ್ಪಳ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94484-62955   eemwdkpl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಬೃ.ಕ.ಉ.ವಿಭಾಗ, ಮುನಿರಾಬಾದ್       94483-65473    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)- 1 ಬೃ.ಕಾ.‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮುನಿರಾಬಾದ್       94489-98068    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)- 2 ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮುನಿರಾಬಾದ್       94489-98069    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಸೇಡಮ್ ರಸ್ತೆ
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ- ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08472 298258   94483-65448   eetlssglb@yahoo.co.in
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-92774    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-91129    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಪನೂರ್ 08472 257224   94484-82511    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಫರಹಂತಾಬಾದ್       82778-90502    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್, ಫರಹಂತಾಬಾದ್       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕದಗಂಚಿ       82778-90503    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್, ಕದಗಂಚಿ       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕಾಪನೂರ್       82778-90504    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್, ಕಾಪನೂರ್ 08472 258448   94483-65449    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಮಡಿಯಾಳ್       82778-90505    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್, ಮಡಿಯಾಳ್       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಮಹಗಾನ್       82778-90506    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್, ಮಹಗಾನ್       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಮರಗುತ್ತಿ       82778-90507    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್, ಮರಗುತ್ತಿ       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಉತ್ತರ)       82778-90508    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಉತ್ತರ)  08472 259148   94483-65449    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ(ದಕ್ಷಿಣ)       82778-90509    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ದಕ್ಷಿಣ)  08472 222353   94483-65450    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ(ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ)       82778-90510    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ (ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ)  08472 245770   94808-13769    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)       82778-90511    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಆಲಂದ್       82778-90501    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಆಲಂದ್ 08477 202444   94484-72469    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಜನವಾಡ        -    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), ಜನವಾಡ        82778-91116    
 ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಖೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ       -    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08472 259148   94483-65456    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08472 259148   94480-72153    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮುನಿರಾಬಾದ್-583233

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ- ಮುನಿರಾಬಾದ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08539 270615   94483-65466   eetlssmrb@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08539 270395   82778-91107   aotlssmrb@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್           94495-96751       munirabadcr@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್       94495-96752    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ. ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ 08539 270104   94495-96754    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ),  220 ಕೆ.ವಿ.ಮುನಿರಾಬಾದ್  ಪವರ್ ಹೌಸ್       94495-96753    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ. ಲಿಂಗಾಪುರ           94480-90113        
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ. ಲಿಂಗಾಪುರ       94480-90114    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ. ಲಿಂಗಾಪುರ 08539 270248   94495-96755    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ. ಲಿಂಗಾಪುರ        94495-96756    
110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಶಂಕಲಪುರ       82778-91089    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಂಕಲಪುರ 08394 226288   94808-13536    
110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ದೋಣಿಮಲೈ       82778-91085    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ದೋಣಿಮಲೈ 08395 274646   82778-91082    
110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕಮಲಾಪುರ       82778-91087    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಮಲಾಪುರ       -    
110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕಂಪ್ಲಿ       82778-91086    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಂಪ್ಲಿ       82778-91083    
110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಮೇಟ್ರಿ       82778-91088    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೇಟ್ರಿ       -    
110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಉಪ್ಪನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ       82778-91091    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕೆವಿ ಉಪ್ಪನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ       94808-13641    
110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ       82778-91090    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವೆಂಕಟಾಪುರ 08394 244275   82778-91084    
 ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್ ಉಪ.ವಿಭಾಗ, ಮುನಿರಾಬಾದ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.‌ಎಮ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ªÀÄĤರಾÀ¨Ázï       94483-65471   aeetlmmrb@gmail.com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-1, ಟಿ.ಎಲ್.‌ಎಮ್‌, ಮುನಿರಾಬಾದ್       94484-62082    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-2, ಟಿ.ಎಲ್.‌ಎಮ್‌  ಮುನಿರಾಬಾದ್       94482-75639    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-3, ಟಿ.ಎಲ್.‌ಎಮ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ       94484-62083    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-4, ಟಿ.ಎಲ್.‌ಎಮ್‌ ಕೂಡ್ಲಗಿ       94482-75640    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-5, ಟಿ.ಎಲ್.‌ಎಮ್‌ ಇಟ್ಟಗಿ       94808-13556    
span="7">ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಸಹಾರಾ ಕಾಲೋನಿ ಎದುರು,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ -585202ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521
 

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ- ಯಾದಗಿರಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08473 253261   94483-65458   yadgir_tlss@yahoo.co.in
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08473 250468   -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ)        94483-65462    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೇಡಂ       94484-91705    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೇಡಂ       94484-91707    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  08473 253261   -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೇಡಂ 08441 276259   94483-65461    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೇಡಂ(ನಿ) 08441 276259   94483-65805    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಹಪುರ 08479 291645   94495-96721    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಹಪುರ 08479 2433379   -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಸೈದಾಪುರ್       82778-90594    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸೈದಾಪುರ್  08473 224364   94489-91281    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ,  ಕೊನ್ಕಲ       82778-90591    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಕೊನ್ಕಲ  08473 281373   94489-91281    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಚಿಂಚೋಲಿ       82778-90586    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ),   110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಂಚೋಲಿ 08475 273035   94495-96806    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಖಾನಾಪುರ       82778-90593    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ),   110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಖಾನಾಪುರ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಯಾದಗಿರಿ       82778-90578    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾದಗಿರಿ 08473 252701   94483-65464    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ವಾಡಿ       82778-90575    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ವಾಡಿ 08476 288263   -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಶಹಪುರ       82778-90587    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಶಹಪುರ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ವಡಗೇರ       82778-90595    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ವಡಗೇರ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಗುರ್ಮೀತ್‍ಕಲ್       82778-90592    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ.  ಗುರ್ಮೀತ್‍ಕಲ್       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಶೋರಾಪುರ       82778-90588    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಶೋರಾಪುರ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ನಲ್ವಾರ್       82778-90583    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಲ್ವಾರ್       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕೋರ್ವಾರ್       82778-90580    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಕೋರ್ವಾರ್       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ       82778-90590    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ       94495-96810    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಚೌಡಾಪುರ       82778-90582    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಚೌಡಾಪುರ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಜೇವರ್ಗಿ       82778-90576    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), ಜೇವರ್ಗಿ       94495-96808    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಎಡ್ರಾಮಿ       82778-90584    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಎಡ್ರಾಮಿ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಹುಣಸಗಿ       82778-91937    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣಸಗಿ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಷೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಗುರ್ಗುಂಟ       82778-90585    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗುರ್ಗುಂಟ 08441 228546   94495-96807    
 ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್  ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸೇಡಂ 08441   276045 94482-70617    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಶಹಪುರ್ 08479   243337 94482-70618    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಸೇಡಮ್ ರಸ್ತೆ
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆ.ವಿ, ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ- ಹುಮನಾಬಾದ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94483-65452   ee220hbd@yahoo.co.in
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಮನಾಬಾದ್       94484-91702    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಮನಾಬಾದ್       94484-91704    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), (ನಿರ್ವಹಣೆ) ಹುಮನಾಬಾದ್       94484-00139    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ , ಹಲಬುರ್ಗ        94808-13906    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಲಬುರ್ಗ        94808-13907    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), (ನಿರ್ವಹಣೆ) ಹಲಬುರ್ಗ        94808-12581    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಲ್ಕಿ       82778-90512    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಬಾಲ್ಕಿ (ಪ್ರಭಾರ) 08484 261200   94484-00166    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಮನಾಬಾದ್       82778-90518    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಮನಾಬಾದ್ 08483 270044   94483- 65451    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿದ್ರಿ        82778-90513    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿದ್ರಿ  08484 236859   94483-65454    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಲ್ಲಾರ್       82778-90522    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಲ್ಲಾರ್(ಪ್ರಭಾರ) 08482 232130   94484-72556    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಗಾವ್       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಗಾವ್ 08478 220322   94484-72397    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮನ್-ಎ-ಖಲ್ಲಿ       82778-90524    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಮನ್-ಎ-ಖಲ್ಲಿ (ಪ್ರಭಾರ) 08483 276837   94484-00143    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಮರಗುಟ್ಟಿ       -    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮರಗುಟ್ಟಿ 08478 224041   94484-82423    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಪ್ಸಿಕೋಟೆ       82778-90516    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಪ್ಸಿಕೋಟೆ 08482 222422   94484-00144    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಸ್ತಾಪುರ       82778-90528    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಸಸ್ತಾಪುರ 08481 250353   94484-00142    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತಾಪುರ       82778-90527    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಸಂತಾಪುರ 08482 293708   94808-12544    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಲದಾ       82778-90523    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಲದಾ        94484-00166    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾಂಗರಗಾನ್       82778-90515    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಡಾಂಗರಗಾನ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಮಲಾನಗರ       82778-90521    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಕಮಲಾನಗರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಮತಾನ       82778-90520    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಕಾಮತಾನ       94484-72556    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಜನವಾಡ       82778-90519    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಜನವಾಡ       82778-91116    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,‌ ರಾಜೇಶ್ವರ್       82778-90526    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್       82778-91096    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್       82778-90517    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್       94483-65451    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ತಗುಪ್ಪ       82778-90514    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ   ಚಿತ್ತಗುಪ್ಪ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ನಿರ್ನಾ       82778-91126    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ನಿರ್ನಾ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ದುಬುಲಗುಂಡಿ       82778-93622    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ದುಬುಲಗುಂಡಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಮಂತಾಲ       82778-90525    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಮಂತಾಲ       82778-91096    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್. ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌,‌ ಹುಮನಾಬಾದ್ 08482 271163   94483-65456    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೀದರ್ 08482 262394   94483-72180    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುಮನಾಬಾದ್       94484-73176    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಕ್ಕ
ಅಲಿಪುರ
ಬಳ್ಳಾರಿ- 583104
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ -ಅಲಿಪುರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ. ಅಲ್ಲಿಪುರ 08392 241913   94483-65467   eeeallipura@gmail.com
220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ. ಅಲ್ಲಿಪುರ 08392 241913     94480-90115       
220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ. ಅಲ್ಲಿಪುರ       94480-90116    
110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ತೊರಣಗಲ್ಲು       82778-92697    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ತೋರಣಗಲ್ಲು 08395 250626   94808-13522    
110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಕುರುಗೋಡು       82778-92701    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕುರುಗೋಡು 08393 263503   94808-13523    
110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ (ಉ) 08392 200985   82778-92698    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಳ್ಳಾರಿ (ಉ) 08392 255828   94483-65470    
110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ(ದ) 08392 250106   82778-92696    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಳ್ಳಾರಿ(ದ)       94483-65468    
110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮೋಕ 08392 201389   82778-92694    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೋಕ 08392 201389   94808-13521    
110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಶಿರಗುಪ್ಪ 08396 220344   82778-92699    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಶಿರಗುಪ್ಪ 08396 220344   94808-13520    
110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಟೇಕಲಕೋಟೆ       82778-92702    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಟೇಕಲಕೋಟೆ 08396 208819   94808-13760    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಿ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ       82778-92691    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಪಿ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ 08392 217213   87223-33845    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡ (ಸೋಮಸಮುದ್ರ) 08392 201497   82778-92693    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡ (ಸೋಮಸಮುದ್ರ) 08392 201497   94483-65470    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಬೀಸನಹಳ್ಳಿ 08392 200033   82778-92695    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಬೀಸನಹಳ್ಳಿ       94808-13521    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕುಡ್ತಿನಿ       82778-92703    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ತಿನಿ       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಹಲಕುಂದಿ 08392 201588   82778-92704    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹಲಕುಂದಿ       -    
 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಶಿರಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್       82778-92705    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಶಿರಗೇರಿ‌ ಕ್ರಾಸ್       -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,ಶಹಬಾದ್
ಚಿತ್ತಾಪುರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ್,ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಹಬಾದ್-‌ 585228
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ- ಶಹಬಾದ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08474 204635   94483-65453   shahabad_220@yahoo.co.in
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಹಬಾದ್       94484-91708    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಶಹಬಾದ್       94484-91709    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) ಶಹಬಾದ್ 08474 204635   94489-91282    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಘಟ್ಟರ್ಗ       82778-93667    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) ಘಟ್ಟರ್ಗ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ಜಗಿ       82778-90579    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಕರ್ಜಗಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಂಬಾವಿ       82778-90589    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಕೆಂಬಾವಿ 08443 294073   94489-91283    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಹಪುರ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಶಹಪುರ       94495-96811    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡೆವಾಲ್       82778-90577    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಮಂಡೆವಾಲ್       94495-96809    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ತಾಪುರ       82778-90581    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ       94495-96808    
ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಹಬಾದ್
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌,‌ ಶಹಬಾದ್ 08474 204597   94483-65455    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಶಹಬಾದ್       94483-75616    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ರೋಡ್
ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌,ಇಟ್ಟಗಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ-583220
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ- ಇಟ್ಟಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  08399 256455   94484-77634   ee220kvrsitg@yahoo.com
220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಇಟಗಿ 08399 211200          94480-90117         
220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಇಟಗಿ       94480-90118    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಟಗಿ        82778-91052    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಗುಡಿಕೋಟೆ       82778-91066    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಗುಡಿಕೋಟೆ 08391 227822   94808-13531    
66/11 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ 08391 223211   82778-91072    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ       82778-91058    
66/11 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಎಚ್.ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ 08397 238452   82778-91065    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ಎಚ್.ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        82778-91055    
66/11 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು 08391 226569   82778-91062    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟೂರು       82778-91053    
66/11 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ   08399 250222   82778-91063    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ         82778-91054    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕೂಡ್ಲಗಿ 08391 220221   82778-91064    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಕೂಡ್ಲಗಿ       94808-13639    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ತಾಮ್ರಹಳ್ಳಿ        82778-91070    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ತಾಮ್ರಹಳ್ಳಿ        82778-91056    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ       82778-91069    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಗಿರಿಯಾಪುರ        82778-91068    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಗಿರಿಯಾಪುರ        -    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಚೋರನೂರ್  08395 272425   82778-91067    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಚೋರನೂರ್       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಹೊಲಗುಂಡಿ       82778-91080    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹೊಲಗುಂಡಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಹಂಪಸಾಗರ       82778-91071    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹಂಪಸಾಗರ       82778-91057    
66/11 ಕೆವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ 08399 240353   82778-91073    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ        82778-91059    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  ಹನಸಿ 08397 211121   82778-91077    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹನಸಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ-ಕೇಂದ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಉಜ್ಜೈನಿ       82778-91074    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಉಜ್ಜೈನಿ       82778-91060    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕೋಗಲಿ 08397 211482   82778-91075    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಕೋಗಲಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಮೋರೆಗೇರೆ  08397` 247091   82778-91079    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಮೋರೆಗೇರೆ        82778-91061    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಮಾಗಲ       82778-91081    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಮಾಗಲ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಬಾನವಿಕಲ್ 08391 216272   82778-91078    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಬಾನವಿಕಲ್       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 08391 216272   82778-91076    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ       -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ
ಲಿಂಗಸುಗೂರು
ರಾಯಚೂರು-584101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ- ರಾಯಚೂರ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಯಚೂರ್ 0853 220115   94483-75460   eee220kvrsrcr@gmail.com
220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ರಾಯಚೂರ್ 08532 220115     94484-94017       
220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ರಾಯಚೂರ್ 08532 220115   94484-94018    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಯಚೂರ್ 08532 220116   94808-13684    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ರಾಯಚೂರ್   -   82778-91119    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮಾನ್ವಿ   -   -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾನ್ವಿ 08538 220630   94808-13750    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಾಯಚೂರ್       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಾಯಚೂರ್ 08532 238230   94808-13686    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಕುರಡಿ ಕ್ರಾಸ್       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕುರಡಿ ಕ್ರಾಸ್ 08530 203666   -    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಿರಿವಾರ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಿರಿವಾರ 08538 202202   -    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮದ್ಲಾಪುರ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಮದ್ಲಾಪುರ 08538 200666   -    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮಲಿಯಾಬಾದ್       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಲಿಯಾಬಾದ್ 08532 200718   -    
110 ಕೆ.ವಿಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಚಿಕ್ಕಸುಗೂರ್       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಸುಗೂರ್ 08532 286133   94808-13685    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ವಡವಟ್ಟಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಡವಟ್ಟಿ       94808-13751    
110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವಲ್ಕಂದಿನಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಲ್ಕಂದಿನಿ 08538 281136   94808-13714    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೂಲಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್
ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಪೋ, ಕುಡತಿನಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ-583115
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

400 ಕೆ.ವಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕುಡತಿನಿ -ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        82778-93648    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆವಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕುಡತಿನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ       82778-93646    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆವಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಕುಡತಿನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ       82778-93647    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-1        82778-93658    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-2        82778-93660    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-3       82778-93661    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-1       82778-93643    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-2       82778-93644    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-3       82778-93645    
400 ಕೆ.ವಿ ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್ ವಿಭಾಗ-ತೋರನಗಲ್ಲು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        82778-92785    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       82778-92795    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       82778-92796    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-12-2021 04:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080