ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ - ಹಾಸನ

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ - ಹಾಸನ


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ-573201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ - ಹಾಸನ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 08172 231051   94483-51532   ceehsn@gmail.com
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 08172 231051        
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08172 233776   94482-70864   ceehsn@gmail.com
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-20120    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -1 08172 234229   94484-00134    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -2 08172 234229   94484-00135    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -3 08172 231050   94484-00136    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -4       94489-91280    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -5       94808-13828    
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08172 232349   94482-75806   eechassan@gmail.com
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. 08172 232349   -   eec400line@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08172 231050   94484-00137    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. ಲೈನ್ ( ನಿರ್ವಹಣೆ)        94489-98014    
 ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 08172 231635   94482-75808    ca_tzhsn@yahoo.co.in
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08172 234240   94816-28516    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08172 234240   94808-08219    
 ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 08172 262170   94489-98012    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ,  ನೆಲ ಮಹಡಿ
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ-573201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ- ಹಾಸನ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ       94808-13665   aldchassan.kptcl@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ       94808-13664    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ-573201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೃತ್ತ - ಹಾಸನ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08172 250765   94483-65055   see_transmission@yahoo.co.in
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 250765   94483-65381   see_transmission@yahoo.co.in
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08172 250765   94495-96735    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 250765   94808-13826    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 250765   94808-13825    
 ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  08172 250764   94483-56838    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, 1ನೇ ಮಹಡಿ
ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೃತ್ತ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08182 272624   94483-65057   seetwmsmg@rediffmail.com
seetmwsmg@gmail.com
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08182 272624   94483-65414   seetwmsmg@rediffmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) ಕಛೇರಿ-1 08182 272624   94808-13861    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಛೇರಿ-2 08182 272624   94483-65415    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ) 08182 272624   94483-65416    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ) 08182 272624   91808-13709    
 ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  08182 260250   94480-90828    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ನಗದು ಮತು ಲೆಕ್ಕಗಳು) 08182 260250   94498-75925    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ದಾವುದ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಕುಲಶೇಖರ, ಕೈಕಾಂಬ ರಸ್ತೆ
ಮಂಗಳೂರು-575005
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೃತ್ತ- ಮಂಗಳೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0824 2211342   94483-65050   seetlss@rediffmail.com
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0824 2211342        
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0824 2217597        
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ) 0824 2211342   94483-65392   eeotlss@gmail.com
 ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  0824 2217597   94480-90816    dcawmlore@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-1 0824 2211342   94484-00161    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-2 0824 2211342   94808-13817    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-3 0825 2211342   94808-13816    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 0824 2211342   94483-65393    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 0824 2211342   94808-13636    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಿಶೋಧನೆ) 0824 2211342   94498-75926    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ-573201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ಹಾಸನ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 297160   94483-65387   eeemwdhsn@yahoo.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 08172 297160   82778-92607    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-75388    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65389    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ)       94483-65391    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94484-72544    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94482-74543    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ)       94480-72545    
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08172 233137   94808-08297    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94808-08298    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ)       94498-75924    
 ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕರು 08172 263303   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಾವೂರು
ಮಂಗಳೂರು-575015

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ಕಾವೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0824 2482452   94483-65409   mwmangalore@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0824 2482452        
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)  0824 2482452   94808-13804    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1 0824 2482452   94483-65410    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2 0824 2482452   94483-65411    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824 2482452   94808-13838    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824 2482452   94808-12567    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94808-13805    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94808-13740    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94808-13546    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) ಬೃ.ಕಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 0824 2482452   94808-13534    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 0824 2482452   94808-12578    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ)  0824  2482452        
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0824 2482451   94808-08214    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        94808-08291    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಿಶೋಧನೆ) 0824 2482452   94498-75923    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಶಾಂತಾ ಮಹಲು, 1ನೇ ಮಹಡಿ
ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08182 272672   94483-65417   eemwdsmg@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08182 272672        
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು(ಹೆಚ್‌.ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಎಮ್‌.ಜಿ) 08182 240009   94480-71515   eemwdckm@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 08182 272672   94489-98802    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ)       94483-65421    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08182 271150   94808-08217    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       82778-92766    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಿಶೋಧನೆ)       82778-91124    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1       94483-65418    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2       94483-65419    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-3       94483-65420    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1       94808-13602    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1       94808-13604    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2       94808-13603    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-3       94808-13606    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)       94808-13605    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1       94808-13607    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2       94808-13609    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-3       94808-13608    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿ) ಹಾಟ್‌ ಲೈನ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       82778-95898    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಹರಿದರ್ಶನ ಕಟ್ಟಡ
ಉಡುಪಿ-ಮಾಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆ‌, ಬನ್ನಂಜೆ
ಉಡುಪಿ-576101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0820 2527536   94482-72533   eeemwudp@yahoo.co.in
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0820 2527536       eeemwudp20@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ 0820 2574364   94483-65412    mwsd_udupi@yahoo.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0820 2574364   94480-72029    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0820 2574364   94808-13741    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0820 2574364   94808-23293    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0820 2574364   94808-23294    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ-573201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ- ಹಾಸನ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 234095 250275 94483-65376   eetlsshassan@rediffmail.com
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08172 297307   94808-08296    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08172 233407   94808-08299    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 297395   94489-98081    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಬೇಲೂರು                                   94495-96734    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಹಾಸನ 08172 268466   94483-65377    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
 ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಅರಸೀಕೆರೆ
      94483-65378    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ), ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ
 
      82778-91106    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 08172 234095   -    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ)       94808-13847    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ       94484-91728    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ       94495-98405    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ) (ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ 08172 263189   94484-91727    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/11  ಕೆ.ವಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ 08174 232719   94495-98406    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ       94808-23302    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಬಾಣಾವರ 08174 235464   94495-98407    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಬಾಣಾವರ 08174 235464   94489-91297    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/11 ಕೆ.ವಿ ಗಂಡ್ಸಿ 08174 220653   94495-98408    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಗಂಡ್ಸಿ 08174 220653   94489-91298    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಗೇರುಮಾರ 08174 229999   94495-98513    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಗೇರುಮಾರ 08174 229999   94808-13585    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ. ಜಾವಗಲ್ 08174 271465   94495-98410    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಜಾವಗಲ್ 08174 271465   94489-91296    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ. ಕೊಂಡೆನಾಳು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08174 299022   94495-98512    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಕೊಂಡೆನಾಳು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08174 299022   94489-91299    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಬೆಳಗುಂಬ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-92781    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)  ಬೆಳಗುಂಬ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ            
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66 ಕೆ.ವಿ ಬಸವಘಟ್ಟ ಶಾಖೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 290804   94495-98514    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಬಸವಘಟ್ಟ ಶಾಖೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 290804   94808-13583    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66 ಕೆ.ವಿ ಬಲ್ಲುಪೇಟೆ 08173 247122   94484-99913    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಬಲ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08173 247122   94489-98093    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಬೇಲೂರು 08177 222288   94495-98456    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಬೇಲೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08177 222288   94489-98021    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66  ಕೆ.ವಿ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೋಳ 08172 246500   94495-98490    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೋಳ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ
08172 246500   94489-98017    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  66/11  ಕೆ.ವಿ.ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದುಡ್ಡ 08172 223679   94495-98493    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,
 ದುಡ್ಡ 
08172 223679   94489-98018    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  66/11  ಕೆ.ವಿ .ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕೆ       -    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕೆ 08174 290667   94808-13586    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗೊರೂರು  08172 225514   94495-98511    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11  ಕೆ.ವಿ .ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗೊರೂರು  08172 225514   94808-13565    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗೆಂಡೆಹಳ್ಳಿ  08177 229505   94484-99911    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ )(ನಿ)ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗೆಂಡೆಹಳ್ಳಿ  08177 240505   94489-98092    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ 08172 268466   94495-98461    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ 08172 268466   94489-98015    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ .ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಳೆಬೀಡು 08177 273258   94495-98458    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಹಳೇಬೀಡು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08177 273258   94489-98022    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಹಾನುಬಾಳು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08173 290030   94484-99915    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಹಾನುಬಾಳು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08173 290030   94489-98024    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಕಂಡ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 290054   94495-98515    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)ಕಂಡ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 290054   94489-98020    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಮಗ್ಗೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08170 219212   94495-98463    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಮಗ್ಗೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08170 219212   94808-13584    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ.  ಆರ್.ಎಂ. ನಗರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 240346   94495-98467    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಆರ್.ಎಂ. ನಗರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 240346   94489-98016    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಸಾಲಗಾಮೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 290366   94495-98508    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಸಾಲಗಾಮೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 290366   94808-13582    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 258029   94495-98489    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 258029   94489-98019    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಸಕಲೇಶಪುರ 08173 230076   94495-98469    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಎಸ್.ಕೆ. ಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08173 230076   94489-98023    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ. ಯಸಲೂರು 08173 278488   9449598471    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಯಸಲೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08173 278488   94489-98025    
 220 ಕೆ.ವಿ. ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ        94808-23309    
 220 ಕೆ.ವಿ. ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ        94808-23310    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ) 220/110/11 ಕೆ.ವಿ. ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ       94808-23299    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 220/110/11 ಕೆ.ವಿ. ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ       94808-23301    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/11 ಕೆ.ವಿ.ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08174 290372   94484-99917    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ       94808-23303    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅರೆಹಳ್ಳಿ 08177 290606   94484-99916    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಅರೆಹಳ್ಳಿ       94808-23304    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08172 228033   94484-99910    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ       94808-23305    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ ಗಂಗೂರು 08177 294000   94484-99912    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಗಂಗೂರು       94808-23306    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ ಹಗರೆ 08177 291100   94484-99914    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಗರೆ       94808-23307    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11  ಕೆ.ವಿ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ            
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ       94808-23308    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ       94483-65380    
 ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ       94495-96788    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ 08172 234344   94483-56788    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಶಾಖೆ, ಬೇಲೂರು 08172 234344   94495-96819    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ       94495-96820    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-573211
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ- ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08175 272003   94483-72024   eetlsshnpura@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)       94808-13905    
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08175 273762   94808-08249    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       82778-92656    
ನೋಡಲ್‌ ಸೆಂಟರ್- ಅರಕಲಗೂಡು
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್‌, ಅರಕಲಗೂಡು       94495-96745    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 221043   94495-98453    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13930    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94495-98507    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94498-75940    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 241411   94495-98518    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13929    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08276 283421   94495-98519    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತೆ       82778-92659    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-99927    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-99928    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ರಾಮನಾಥಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 225630   94495-98465    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ರಾಮನಾಥಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13932    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ರುದ್ರಪಟ್ಟಣಾ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-89809    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ರುದ್ರಪಟ್ಟಣಾ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಸಿ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣ       94495-96737    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಿ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08176 252126   94495-98457    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಿ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13917    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉದಯಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08176 272080   94495-98494    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉದಯಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13918    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಿರಿಸಾವೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08176 226155   94495-98495    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉದಯಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13920    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಸಂತೇನಹಳ್ಳಿ 08176 249055   94484-99971    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-92657    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ರಾಮಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94495-98468    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ರಾಮಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94498-75962    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬೇಗೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08176 251070   94495-98454    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬೇಗೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13919    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಕೆ. ಬೈರಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08176 259020   94495-98528    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಕೆ. ಬೈರಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ       82778-89848    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ದಿಡಿಗ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08176 290744   94495-98509    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ದಿಡಿಗ       82778-92658    
ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪುರ 08175 272250   94495-96746    
220 ಕೆ.ವಿ. ಕಡುವಿನಕೋಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ       94489-98832    
220 ಕೆ.ವಿ.ಕಡುವಿನಕೋಟೆನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ       94489-98833    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  220 ಕೆ.ವಿ.  ಕಡುವಿನಕೋಟೆ       94495-98526    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 273444   94495-98451    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ.  ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13923    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 265382   94495-98460    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13924    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬಡ್ಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94495-98527    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬಡ್ಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಳಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-99925    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಳಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94495-98492    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13928    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 260786   94495-98459    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಕದನೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-99923    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ.ದೊಡ್ಡ ಕದನೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 258300   94495-98516    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12573    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-99924    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  66/11 ಕೆ.ವಿ. ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ       94808-12537    
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ        94489-98834    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ        94989-98835    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ)  220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ       94808-13916    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08176 257469   94495-98470    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13922    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       82778-92725    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಟ್ಟನವಿಲ್ಲೆಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94495-98517    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮಟ್ಟನವಿಲ್ಲೆಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13921    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಬೋರೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-99972    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಬೋರೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-99973    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹರಿಹರಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08175 266986   94495-98510    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹರಿಹರಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94495-98491    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13926    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಎಚ್.ಎನ್.ಪುರ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಎಚ್.ಎನ್.ಪುರ.       94495-96736    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಶಾಖೆ ಸಿ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣ       94489-91272    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಶಾಖೆ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪುರ       94483-55789    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಶಾಖೆ ಅರಕಲಗೂಡು       94808-13576    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಾವೂರು
ಮಂಗಳೂರು-575015

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ- ಕಾವೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0824 2481381   94483-75398   eeetlsskvr@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0824 2483547        
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  0824 2481639   94808-30101    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾವೂರು  0824 2481381    94484-91733          
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾವೂರು       94484-91734    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ), ಕಾವೂರು 0824 2481381   94483-65399    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಟ್ಲಾಮದನೂರು  08251 230293   94495-96842          
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಟ್ಲಾಮದನೂರು  08251 230293   94495-96843    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ), ನೆಟ್ಲಾಮದನೂರು        94808-13528    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ), ನೆಟ್ಲಾಮದನೂರು        94498-75947    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ. ಎಮ್‌.ಎಸ್.‌ಇ.ಜಡ್  0824 2253613   94808-08242    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ. ಎಮ್‌.ಎಸ್.‌ಇ.ಜಡ್  0824 2011901   94808-08243    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಕುಲಶೇಖರ       82778-91156    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ.  ಕುಲಶೇಖರ 0824 2411530   94483-65401    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಕೊಣಜೆ       82778-91159    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಕೊಣಜೆ 0824 2015307   94483-65402    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ವಿಟ್ಟಲ್       82778-91165    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ವಿಟ್ಟಲ್ 08255 203006   94483-65403    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಪುತ್ತೂರು       82778-91164    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ.. ಪುತ್ತೂರು 08251 230293   94480-90286    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಬೈಕಂಪಾಡಿ       82778-91160    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಬೈಕಂಪಾಡಿ 0824 2408556   94498-75948    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಬಂಟವಾಳ       82778-91167    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಬಂಟವಾಳ 08255 204060   94498-75950    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ       82778-91161    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ 08256 202654   94498-75949    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಗುರುಪುರ       82778-91158    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಗುರುಪುರ 0824 2010599   94498-75951    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಸಲೆತೂರು       82778-91163    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಸಲೆತೂರು 08255 207577   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಕರಯಾ       82778-91162    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಕರಯಾ 08256 238054   94498-75949    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬಿಜೈ       82778-91157    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆ.ವಿ. ಬಿಜೈ 0824 2216400   -    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ - ಕಾವೂರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  0824 2481639   94483-65404    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ. ಕುಲಶೇಕರ       94480-90817    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ ಕಾವೂರು       94480-90818    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ. ಹಿರಿಯಡಕ       94480-90821    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ. ಉಡುಪಿ       94480-90825    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ದೂಪದಲಟ್ಟೆ ಪೋಸ್ಟ್
ಪರ್ಪಾಲೆ
ಕಾರ್ಕಳ-574110
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ- ಕಾರ್ಕಳ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 08258 234887   94483-65405   eeetlsskemar@rdiffmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08258 231648   -    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08258 234887   94808-08251    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೇಮಾರ್  08258 234018   94484-91735    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಮಾರ್  08258 233948   94484-91736    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ), 220 ಕೆವಿ, ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೇಮಾರ್ 08258 230418   94483-65406    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ), 220 ಕೆವಿ,ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೇಮಾರ್ 08258 230418   94808-13871    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಕಳ       94808-15717    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಕಳ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಡಬಿದರೆ       82778-91179    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಡಬಿದರೆ 08258 202520   94808-23280    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಂದಿಕೂರ್       82778-91180    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಂದಿಕೂರ್ 0820 2556056   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ       82778-91182    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ 0820 2542234   94480-90396    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುವನ       82778-91181    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುವನ 0820 2567245   94480-90396    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಲಾಡಿ 08259 281382   82778-91183    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಹಾಲಾಡಿ       94480-90396    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಣಿಪಾಲ್       82778-91184    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಣಿಪಾಲ್        94483-65408    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ       82778-91185    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 0820 2562066   94483-65408    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ,  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಟ್ಟೂರು 0820 2583095   82778-91186    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಟ್ಟೂರು       94498-75943    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ,  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ       82778-91187    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಕುಂದಾಪುರ 08254 232586   94484-94040    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ       82778-91189    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಂಗಡಿ 08259 288599   94484-94040    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆ.ವಿ, ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಾವುಂದ       82778-91190    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ.  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,
ನಾವುಂದ
08254 255066   94484-94040    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಶಾಂತ ಮಹಲು 2ನೇ ಮಹಡಿ
ಗಾಂಧಿನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08182 220165   94483-65422   eeetlsssmg@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08182 220345   94808-08268    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94808-08269    
ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್-ಭದ್ರಾವತಿ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),       94484-00138    
110 ಕೆ.ವಿ. ಭದ್ರಾವತಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 270022   82778-91969    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  110 ಕೆ.ವಿ. ಭದ್ರಾವತಿ       -    
110 ಕೆ.ವಿ. ಅಲಕೊಲ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 250182   82778-91970    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಅಲಕೊಲ       94808-08328    
110 ಕೆ.ವಿ.  ಮಂಡಲಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 220392   82778-91971    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಮಂಡಲಿ       82778-91144    
66/11 ಕೆ. ವಿ. ಸೀಗೆಬಾಗಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 261132   82778-91994    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಸೀಗೆಬಾಗಿ        -    
110 ಕೆ. ವಿ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08182 246223   82778-91972    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ       94808-15728    
66/11 ಕೆ. ವಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 236017   82778-91995    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ        -    
66/11 ಕೆ. ವಿ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 235963   82778-91991    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು       82778-91166    
66/11 ಕೆ. ವಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 294044   82778-91992    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ        -    
66/11 ಕೆ. ವಿ. ಹೊಳಲೂರು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 245595   82778-91993    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಹೊಳಲೂರು       94808-08347    
66/11 ಕೆ. ವಿ. ತ್ಯಾವರೆಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08282 290701   82778-91996    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ತ್ಯಾವರೆಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ            
ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್-ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
110 ಕೆ. ವಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ  08181 228255   82778-91973    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ        94808-13810    
110 ಕೆ.ವಿ. ಕುಮ್ಸಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08181 262359   82778-91974    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಕುಮ್ಸಿ       94808-08329    
110/11 ಕೆ. ವಿ. ಕಮ್ಮರಡಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       82778-91975    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಕಮ್ಮರಡಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       -    
110/11 ಕೆ. ವಿ. ಗಾಜನೂರು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08181 290009   82778-91976    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಗಾಜನೂರು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       -    
110/11 ಕೆ. ವಿ. ಹುಲಿಕಲ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       82778-91977    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಹುಲಿಕಲ್  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       -    
110/11 ಕೆ. ವಿ. ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08266 235011   82778-91978    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110 ಕೆ.ವಿ. ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ       94808-08346    
ನೋಡಲ್‌ ಸೆಂಟರ್ - ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65425    
110/11 ಕೆ. ವಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08267 243411   82778-91979    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ.  ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       94808-08337    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ನಿಡಘಟ್ಟ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  08267 232029   82778-91980    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ನಿಡಘಟ್ಟ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        82778-92684    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  08262 222434   82778-91997    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        94808-08332    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಮೂಡಿಗೆರೆ 08263 220475   82778-91998    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಮೂಡಿಗೆರೆ       94808-08336    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  08266 250250   82778-91999    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        94808-08339    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಆಲ್ದೂರು 08262 250827   82778-91900    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಆಲ್ದೂರು       94808-15729    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಕಳಸಾಪುರ 08262 226421   82778-92601    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಕಳಸಾಪುರ       94808-08335    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಿರೆಮಗಳೂರು 08262 248721   82778-92602    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಿರೆಮಗಳೂರು       -    
ನೋಡಲ್‌ ಸೆಂಟರ್ - ತರೀಕೆರೆ
110/11 ಕೆ.ವಿ ತರೀಕೆರೆ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08261 222275   82778-91981    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110/11 ಕೆ.ವಿ.ತರೀಕೆರೆ       94483-65424    
110/11 ಕೆ.ವಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08261 245280   82778-91982    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       94808-08342    
110/11 ಕೆ.ವಿ. ಶಿವಾನಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08261 246091   82778-91983    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಶಿವಾನಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       94808-15730    
110/11 ಕೆ.ವಿ. ಶಿವಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       82778-91984    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಶಿವಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ       -    
110/11 ಕೆ.ವಿ. ನೆರಳೆಕೆರೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        82778-91985    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ನೆರಳೆಕೆರೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  08261 215011   94808-08344    
110/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        82778-91986    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  08267 686620   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ.  ಲಕ್ಕವಲ್ಲಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        82778-92603    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಲಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  08261 239672   94808-08343    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        82778-92604    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  08261 254610   94808-08345    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ದುಗ್ಲಾಪುರ       82778-92605    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ. ದುಗ್ಲಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ        -    
 ನೋಡಲ್‌ ಸೆಂಟರ್ - ಕಡೂರು
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಡೂರು       94484-82019    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಡೂರು       94480-42020    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ) ಕಡೂರು 08267 213188   94489-98827    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ.  ಕಡೂರು 08267 213188   94808-08331    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಬೀರೂರು       82778-91987    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಬೀರೂರು       94808-08341    
110/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ತಂಗ್ಲಿ        82778-91988    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) (ನಿ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ತಂಗ್ಲಿ        82778-91177    
110/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ       82778-91989    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ)(ನಿ)  110/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಿಂಗಟಗೆರೆ        -    
 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಯಗತಿ       82778-91990    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ) ಯಗತಿ       94808-15731    
 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ       82778-92606    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ 08267 214655   94808-15732    
ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕಡೂರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ಟಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ, ಕಡೂರು
08267 213306   94808-13821    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ಬೀರೂರು       94480-90836    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ತರೀಕೆರೆ       94480-90834    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು       94483-50678    
ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ಟಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
08182 242465   94483-65428    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 1       94483-50677    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 2       94480-90832    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ,  ಭದ್ರಾವತಿ       94480-90833    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ       94480-90758    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
400 ಕೆ.ವಿ. ತಾಳಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ. ವಿಭಾಗ
ತಾಳಗುಪ್ಪ- 577430

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

400 ಕೆ.ವಿ. ತಾಳಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ. ವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08183 254458   94483-65429   eetlgp@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08183 254400   -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿರ್ವಹಣೆ) 08183 254400   94480-90280    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110ಕೆವಿ ಸಾಗರ ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್ 08183 226581   94483-65430    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  110ಕೆವಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ‌ ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್ 08187 222420   94808-13581    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08183 254458   94808-08270    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 400ಕೆವಿ ತಾಳಗುಪ್ಪ 08183 254127    94484-91739                               
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 400ಕೆವಿ ತಾಳಗುಪ್ಪ 08183 254127    94484-91740    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 400  ಕೆ.ವಿ.  ತಾಳಗುಪ್ಪ  08183 254400   94808-13580    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಟಿ), 400  ಕೆ.ವಿ. ತಾಳಗುಪ್ಪ  08183 254400   94808-12535    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ತಾಳಗುಪ್ಪ  08183 254400   94495-96833    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220ಕೆವಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ 08187 204221   94489-98856             
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220ಕೆವಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ       94489-98857    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 220  ಕೆ.ವಿ. ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ 08187 204221   94808-13581    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/33/11 ಕೆವಿ ಜೋಗ್       94808-15721    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆವಿ ಜೋಗ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 110/33/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಾಗರ        82778-93623    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)110  ಕೆ.ವಿ. ಸಾಗರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಸೊರಬ       82778-93629    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಸೊರಬ 08184 272389   94495-96834    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಶಿಕಾರಿಪುರ       82778-93670    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಶಿಕಾರಿಪುರ 08187 222420   94495-96836    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ       82778-93671    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ 08187 234500   94495-96837    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಆನಂದಪುರ       82778-93624    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ಆನಂದಪುರ 08183 262481   94495-96835    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ ಜೋಗ್ 08186 244050   94495-96838    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಭಾರಂಗಿ       82778-93625    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಭಾರಂಗಿ 08184 261248   94808-15722    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ತಾಳಗುಪ್ಪ       82778-93668    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ. ತಾಳಗುಪ್ಪ 08183 207713   94808-12535    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಕಿಟ್ಟದಳ್ಳಿ       82778-93672    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ ಕಿಟ್ಟದಳ್ಳಿ 08187 290491   94808-15723    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಆನವಟ್ಟಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಆನವಟ್ಟಿ 08184 214055   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ತೋಗರಸಿ       82778-93676    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110  ಕೆ.ವಿ ತೋಗರಸಿ 08187 235243   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಇಸ್ಸೂರು       82778-93673    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ ಇಸ್ಸೂರು 08187 205100   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಹೊಸೂರು       82778-93674    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಹೊಸೂರು 08187 205001   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ       82778-93626    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ 08184 208244   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆ.ವಿ. ಸಂಡ       82778-93675    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110 ಕೆ.ವಿ. ಸಂಡ 08187 210244   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110/11 ಕೆ.ವಿ. ಜಡೆ       82778-93627    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಜಡೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110/11  ಕೆ.ವಿ. ಕೋತಿಪುರ       82778-93628    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಕೋತಿಪುರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ  110/11  ಕೆ.ವಿ. ರಿಪ್ಪೋನ್ ಪೇಟೆ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 110/11 ಕೆ.ವಿ. ರಿಪ್ಪೋನ್ ಪೇಟೆ       -    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ - ಜೋಗ್‌.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ, ಜೋಗ್       94483-65426    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ., ಜೋಗ್       94480-90829    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  ಟಿ.ಎಲ್.ಐ. ಸಾಗರ       94480-90830    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ),  ಟಿ.ಎಲ್.ಐ. ಆನಂದಪುರ       94483-55658    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ-573201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

400 ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ - ಹಾಸನ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 250735   94482-76869   eeehsnline@yahoo.co.in
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08172 250736   94808-08212    
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94808-23281    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. ಮೂಡಬಿದರೆ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ       94808-23282    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. ಮೂಡಬಿದರೆ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ       94808-23286    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ       94808-23284    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ       94808-23285    
 400 ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ - ಹಾಸನ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08172 250735   94481-92005    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾಮಗಾರಿ)       94495-96797    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94495-96747    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ)       94484-62006    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94495-96796    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-91273    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98091    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ
ಹಾಸನ-573201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

400 ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ - ಉಡುಪಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0826 2572966   94489-98048   eeeudpline@yahoo.co.in 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       -    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. ಉಡುಪಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ       94808-23283    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 400 ಕೆ.ವಿ. ಉಡುಪಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ       94808-23287    
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1, ಕಾರ್ಕಳ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98043    
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98066    
 400 ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ - ಉಡುಪಿ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0820 2527536   94489-98048   eeeudpline@yahoo.co.in 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಕಳ       94489-98059    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಕಳ       94808-13528    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ   234490   94489-98066    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ       94808-13500    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. (ವಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ       `94808-13526    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್
ವಿದ್ಯಾನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್. ವಿಭಾಗ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08182 241954   94483-65431   mrssmg@rediffmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08182 241954       eeemrssmg@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08182 242121   94498-75988   ao931.smg@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಸ್  08182 241522   94484-91737    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಸ್  08182 240111   94484-91738    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ       94483-65433    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 110 ಕೆ.ವಿ       94483-75432    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94482-79978    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94482-75968    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94482-75982    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94482-75985    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-01-2024 11:47 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080