ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.45
110/11ಕೆವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆವರಣ, ನವನಗರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 08354 235296   94483-51531   mwz_kptclbgkt@rediffmail.com
            mwzkptclbgkt@gmail.com
  08354 235296   94489-98825    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08354 235690        
ವಾಹನ ಚಾಲಕ ದರ್ಜೆ-2       82778-92728    
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 08354 235692   94483-65285    
ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 08354 235168   94480-90282   cakptclbgkt@gmail.com
ಹಿ.ಆ.ಸ.       -    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08354 235298   -    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 1 08354 235692   94489-91276    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 2 08354 235692   94489-98824    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 3 08354 235692   94489-91278    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 4 08354 235692   94489-91277    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 5 08354 235692   94808-13764    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 6 08354 235692   94808-13867    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 7 08354 235692   94498-75901    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 8 08354 235692   94808-12599    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08354 235168   94808-08206    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08354 235168   94808-08207    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) - -   94483-65286    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಕಾಮಗಾರಿ) - -   94489-91279   dcaiatzbkot@gmail.com
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ.) - -   94489-98013   aoiatz.kptclbkot@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ. - -   94808-13815   aldc.bagalkot@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ,ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ - -   94808-13661   aldc.bagalkot@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ,ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ - -   94808-13662   aldc.bagalkot@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.45
110/11ಕೆವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆವರಣ, ನವನಗರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ (ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೃತ್ತ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 08354 236032   94482-85085   sekptcl@rediffmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08354 236029   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 08354 236032   94483-65288    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 1 08354 236032   94808-13656    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) - 2 08354 236032   94808-13657    
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  08354 236029   94483-72506    sekptcl@rediffmail.com
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಕಾಮಗಾರಿ) - -   94495-96768    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ.) - -   94498-75917    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನೆಹರು ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ-590010

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ (ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೃತ್ತ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 0831 2950835   94483-65058   semwcbmkptcl@gmail.com
ಹಿ.ಆ.ಸ 0831 2950835   -    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0831 2950835   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 0831 2950835   94483-65338    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ)  0831 2950835   94489-91295    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ)  0831 2950835   94489-91294    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಕಾಮಗಾರಿ)  0831 2950835   94495-96767    
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 0831 2950836   94483-61688   dcabgm@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆ.ಪ.) 0831 2950836   94498-75920    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ (ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೃತ್ತ, ಹುಬ್ಬಳ‍್ಳಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 0836 2203094   94483-65052   setrmhubli@rediffmail.com
ಹಿ.ಆ.ಸ 0836 2203094   -   setrmhubli@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0836 2203094   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 0836 2203094   94483-65056    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ)  0836 2203094   94483-65319    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ)  0836 2203094   94489-98038    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ)  0836 2203094   94489-98037    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ)  0836 2203094   94808-13829    
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 0836 2302504   94483-65310   dcatrmhubli@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ.) 0836 2302504   94498-75918    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಕಾಮಗಾರಿ)  0836 2203094   94483-65320    
ಸ.ಇಂ.(ವಿದ್ಯುತ್)  0836 2203094   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸs:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.45
110/11ಕೆವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆವರಣ, ನವನಗರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ)  08354 235899   94483-65289   eeemwdbagalkot@gmail.com  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08354 235899       eemwdbagalkot@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08354 236099   94808-08254    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)       94484-00140    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) -1 ಎಮ್.ಡ್ಬ್ಯೂ.ಎಸ್.ಡಿ 08354 235899   94482-71823    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) -2 ಎಮ್.ಡ್ಬ್ಯೂ.ಎಸ್.ಡಿ       82778-91098    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)- 1       94808-15720    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)- 2       94808-15718    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)- 3       94808-15719    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)- 4       94808-12531    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)- 5       82778-92716    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)        94808-13715    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) (ಉಗ್ರಾಣ) 08354 235376   -    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  08354 236099   94808-08255    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆ.ಪ)       94498-75916    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಕಾಮಗಾರಿ)       94483-65292    
ಸ.ಇಂ.(ಕಾಮಗಾರಿ)       94482-72840    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ
ವಿಜಯಪುರ-586101

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ (ನಾನ್‌-ಅಕೌಂಟಿಂಗ್),‌ ವಿಜಯಪುರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ) 08352 277748   94483-71508   eemwdbjp@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08352 277748   -    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ) - 1 08352 277748   94484-82007    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ) - 2 08352 277748   94483-75291    
ಸ.ಇಂ (ವಿ)-1 08352 277748   94480-71546    
ಸ.ಇಂ (ವಿ)-2 08352 277748   94480-71547    
ಸ.ಇಂ (ವಿ)-3 08352 277748   -    
ಸ.ಇಂ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08352 277748   94480-71548    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನೆಹರು ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ-590010

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ - ಬೆಳಗಾವಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 0831 2950621   94483-65339   eee_mwdbgm@rediffmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ - -   -    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)  0831 2950621   94483-65342   eee_mwdbgm@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0831 2950620   94808-08246    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  0831 2950620   94808-08247    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ನಗದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ) 0831 2950620   94498-75919    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಡಿವಿಜನ್-1  0831 2950621   94483-65341    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಡಿವಿಜನ್-2  0831 2950621   94483-65340    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ಯು.ಡಿ.ಐ.ಎಸ್. ಉಪ-ವಿಭಾಗ 0831 2950621   94495-96765    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಕಾಮಗಾರಿ)  0831 2950621   94483-65343    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1 0831 2950621   94498-75970    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1 0831 2950621   94498-75969    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1 0831 2950621   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2 0831 2950621   94482-72563    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2 0831 2950621   94498-75971    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),ಯು.ಡಿ.ಐ.ಎಸ್. ಉಪ-ವಿಭಾಗ 0831 2950621   94484-90177    
ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕರು 0831 2470723   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಗರ
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 0836 2204474   94483-65312   eeemwdhbl@rediffmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ಗದಗ)       82779-43865    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)(ಕ)  0836 2205070   94808-13843   eeemwdhbl@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)(ಕಾಮಗಾರಿ) - -   94483-65318    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0836 2202278   94808-08226   aomwdhbl@rediffmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0836 2202278   94808-08224    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) - -   94498-75915   aomwdhbl@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0836 2204474   -    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-1, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  - -   94483-65313    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-2 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94483-65314    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-3 ಧಾರವಾಡ - -   94483-65315    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-1 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94808-12522    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-1 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94808-12522    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-2 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94482-72856    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-3 ಧಾರವಾಡ - -   94482-71854    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-3 ಧಾರವಾಡ - -   82778-91097    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-1 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94808-12572    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-2 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   -    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ-3 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94482-70850    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಗರ
ಕಾರವಾರ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 0836 2204474   94480-72528   eeemwdgadag@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ ಹಾವೇರಿ       94483-65316    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ ಹಾವೇರಿ       94808-13985    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ ಹಾವೇರಿ       -    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ಗದಗ       94808-13841    
ಸ.ಇಂ(ವಿ) ಗದಗ       -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ) ಗದಗ       -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಗರ
ಕಾರವಾರ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ), ಕಾರವಾರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್)       94482-71530   eeemwduk@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ, ಶಿರಸಿ       94808-13842    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ, ಶಿರಸಿ       94498-75937    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ, ಕಾರವಾರ       94483-65317    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ, ಕಾರವಾರ       94498-75936    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.45
110/11ಕೆವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆವರಣ, ನವನಗರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08354 235147   94480-71509   eetlssbgk@yahoo.co.in
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08354 235146   -    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08354 235146   94808-08289   ee220kvmlpr@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್), 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 08350 270159   94483-65301    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 08350 270639   94483-89725    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ       94483-89726    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), ಮಹಾಲಿಂಗಪುರÀ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ       94808-13695    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354 200206   94483-65305    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ       82779-43858    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ       82779-43900    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354 200512   82779-43860    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ       82778-92723    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನವನಗರ, ಶಿಗಿಕೇರಿ 08354 201204   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), ಶಿಗಿಕೇರಿ  110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನವನಗರ, ಶಿಗಿಕೇರಿ       82778-92724    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ 08357 200182   82779-43861    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ       82778-92717    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ  ಬಾದಾಮಿ 08357 221220   82779-43857    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನವನಗರ, ಬಾದಾಮಿ       82778-92719    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಕೆರೂರ್ 08357 230026   82779-43868    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಕೆರೂರ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಕಲಾದಗಿ 08354 240233   82779-43866    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಕಲಾದಗಿ       82778-92718    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನೀರಬೂದಿಹಾಳ 08357 200474   82779-43883    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ,ನೀರಬೂದಿಹಾಳ 08357 200473   82779-43901    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08357 200170   94480-90656   aeee220kvbgkt@rediffmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ       94480-90657    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ       94480-90662    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08357 200340   94808-13839    
ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಬಳಗಿ 08425 275910   94483-65308   aeebilagikptcl@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಬಿಳಗಿ 08425 275257   82779-43859    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಬಿಳಗಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ 08425 291185   82779-43890    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ದವಳೇಶ್ವರ 08350 203049   82779-43884   anandakogali@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ದವಳೇಶ್ವರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಗಿರಿಸಾಗರ 08425 200208   82779-43891    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ)110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಗಿರಿಸಾಗರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಕಾತರಕಿ 08425 291008   82779-43867    
ಸ.ಇಂ.(¤) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಕಾತರಕಿ       82779-43902    
ಸ..ಕಾ.ಇಂ.(ನಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಮುಧೋಳ 08350 280036   94484-62015   aeemudhol@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಲೋಕಾಪುರ       82779-43869    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ)110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಲೋಕಾಪುರ 08350 202519   82779-43904    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ       82779-43887    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ 08350 202699   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ತೂರು       82779-43877    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ)) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ತೂರು 08350 200200   94808-13692    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಮಂಟೂರು       82779-43871    
ಸ.ಇಂ.(¤) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಮಂಟೂರು 08350 246186   82779-43905    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ರನ್ನಬೆಳಗಲಿ       82779-43879    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ರನ್ನಬೆಳಗಲಿ 08350 270699   82779-43910    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಸೈದಾಪುರ       82779-43885    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಸೈದಾಪುರ 08350 260023   94808-13694    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ       82779-43878    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ 08350 276020   82779-43903    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ 08350 203439   94808-13690    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ 08350 203440   94808-13691    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ)  220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ - -   94808-13789    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ನಿ), ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಜಮಖಂಡಿ 08353 220036   94483-65307    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಜಮಖಂಡಿ 08353 224360   94483-65360    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ರಬಕವಿ       82779-43872    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ರಬಕವಿ 08353 230853   82779-43909    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ತೇರದಾಳ       82779-43875    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ತೇರದಾಳ 08353 202298   94808-13693    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಬನಹಟ್ಟಿ       82779-43882    
ಸ.ಇಂ.(¤) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಬನಹಟ್ಟಿ 08353 231405   82779-43906    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ತೊದಲಬಾಗಿ       82779-43876    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ತೊದಲಬಾಗಿ 08353 200518   82779-43908    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಸಾವಳಗಿ       82779-43874    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಸಾವಳಗಿ 08353 250195   94808-13697    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ,ಮುಂಡಗನೂರು       82779-43880    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಮುಂಡಗನೂರು 08350 290017   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಮರೇಗುದ್ದಿ       82779-43886    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಮರೇಗುದ್ದಿ 08353 291568   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಶಿರೋಳ       82779-43881    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉ.ಕೇಂ, ಶಿರೋಳ 08350 202323   82779-43907    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ನಿ), ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, 110 ಕೆವಿ ಹುನಗುಂದ 08351 200503   94483-65306    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಇಳಕಲ್ 08351 200101   82779-43863    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಇಳಕಲ್       82778-92720    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಅಚನೂರು 08354 200033   82779-43856    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಅಚನೂರು 08354 200133   82778-92722    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ರಾಂಪುರ 08354 250166   82779-43873    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ರಾಂಪುರ       82778-92721    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಶಿಗಿಕೇರಿ 08357 200170   82779-43889    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಶಿಗಿಕೇರಿ 08357 200340   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ 08350 200033   82779-43893    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ 08350 200136   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಹುನಗುಂದ    260444   82779-43862    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಹುನಗುಂದ       -    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354 245223   94483-75309    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ       94483-72184    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ.ಶಾಖೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ       94484-72193    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಜಮಖಂಡಿ       82779-43864    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಜಮಖಂಡಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಮುದಲ್‌       82779-43870    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಮುದಲ್‌       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ       82779-43892    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಕೂಡಲಸಂಗಮ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಬಿಸ್‌ನಲ್‌        82773-43894    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಬಿಸ್‌ನಲ್‌        -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಕುಲಿಗೇರೆ ಕ್ರಾಸ್‌        82779-43895    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಕುಲಿಗೇರೆ ಕ್ರಾಸ್‌       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಅಲಬಾಲ್‌       82779-43897    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಅಲಬಾಲ್‌       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ನವಲಗಿ       82779-43898    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ನವಲಗಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ತೋಲಮಟ್ಟಿ       82779-43899    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ತೋಲಮಟ್ಟಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಹಾಲಕ್ಕಿ       82779-43899    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),  110 ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ಹಾಲಕ್ಕಿ            
ಟಿ.ಎಲ್. ಎಮ್ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ       94483-75309    
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ       94483-72184    
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ       94483-72220    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ವಿಭಾಗ, ಬಾನಸವಾಡಿ       94484-72193    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ
ವಿಜಯಪುರ-586101

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08352 276781   94483-65298   eeetlssbijapur@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08352 276781       eeetlssbijapur@rediff.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08352 278241   94808-30124   eeetlssbijapur@gmail.com
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀ.ಕೇಂ.ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ       94483-65299     
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 08358 245223   94483-89723   aee220KVbagewadi@gmail.com,
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 08358 245223    94483-89724   aee220KVbagewadi@gmail.com,
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯಪುರ 08352 208592   94808-13644   ae220kvrsvijayapur@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯಪುರ 08352 208591   94808-13645   ae220kvrsvijayapur@gmail.com
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀ.ಕೇಂ.ವಿಜಯಪುರ       94808-13646    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂಡಿ       94808-13647    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂಡಿ       94808-13648    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀ.ಕೇಂ.ಇಂಡಿ       94808-13649    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ (ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್ï) 08352 276442   94483-65302    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಇಂಡಿ (ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್) 08359 225044   94483-65303    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಅಲಮೇಲ್       82779-43802    
ಸಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಅಲಮೇಲ್ 08488 232048   82779-43847    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಅಸ್ಕಿ       -    
ಸಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಅಸ್ಕಿ 08488 226610   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಅಥರ್ಗಾ       82779-43804    
ಸಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಅಥರ್ಗಾ 08359 202022   94808-08308    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಬಬಲೇಶ್ವರ       82779-43805    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ 08355 283666   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಬೂತ್ನಾಳ       82779-43806    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಬೂತ್ನಾಳ 08352 260710   94808-08304    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಚಡಚಣ       82779-43808    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಚಡಚಣ 08422 278538   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ       82779-43810    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ 08488 226610   94808-08307    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಹಿರೇಬೆವನೂರು       82779-43812    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಹಿರೇಬೆವನೂರು 08359 200220   94808-08305    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಿಜಯಪುರ       82779-43812    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಿಜಯಪುರ 08352 259042   94808-08294    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಲಚ್ಯಾಣ್       82779-43815    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಲಚ್ಯಾಣ್ 08359 230690   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಮಲ್ಗಾನ್ (ಸಿಂದಗಿ ತಾ:)       82779-43817    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಮಲ್ಗಾನ್ (ಸಿಂದಗಿ ತಾ:)       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಚಾಂದಕವಟೆ       82779-43809    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಚಾಂದಕವಟೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ತೋರ್ವಿ       82779-43828    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ತೋರ್ವಿ 08352 209990   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ವಿ ಮಲ್ಗಾನ್ (ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ:)       82779-43816    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ವಿ ಮಲ್ಗಾನ್ (ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ:) 08426 286038   94808-08309    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಮಮದಾಪುರ       82779-43818    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಮಮದಾಪುರ 08355 285388   94808-08302    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಮಟ್ಟಿಹಾಳ       82779-43819    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಮಟ್ಟಿಹಾಳ 08426 286038   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಮೊರಟಗಿ       82779-43820    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಮೊರಟಗಿ 08488 226610   94808-23329    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ       82779-43821    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 08356 220984   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಮುಕರ್ತಿಹಾಳ       82779-43822    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಮುಕರ್ತಿಹಾಳ 08358 201090   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ನಿಡಗುಂದಿ       82779-43823    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ನಿಡಗುಂದಿ 08426 281461   82779-43849    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಶಿರಬೂರ       82779-43824    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಶಿರಬೂರ 08355 202066   82779-43850    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ದೇವಣಗಾಂವ್            
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ದೇವಣಗಾಂವ್       94808-08306    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಸಿಂದಗಿ       82779-43825    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಸಿಂದಗಿ 08488 221248   94483-65304    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ತಿಕೋಟ       82779-43827    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ತಿಕೋಟ 08352 231973   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಝಳಕಿ       82779-43829    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಝಳಕಿ 08422 282224   94808-08303    
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ.ಶಾಖೆ, ಬಾಗೇವಾಡಿ       94484-72193    
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ವಿಜಯಪುರ       94482-71844    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಅಹೇರಿ       94808-20100    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಅಹೇರಿ       94808-20101    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಕಂಭಗಿ       82779-43994    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಕಂಭಗಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಜುಮನಾಲ್‌       82779-43995    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಜುಮನಾಲ್‌       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಹೊನ್ನವಾಡ       82779-43996    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಹೊನ್ನವಾಡ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಡಲ್‌ಕೆಡ್‌       82779-43997    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಡಲ್‌ಕೆಡ್‌       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಹಿರೇಮುರಲ್‌       82779-43998    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಹಿರೇಮುರಲ್‌       -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನೆಹರು ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ-590010
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) 0831 2470560   94483-65344   eee_tlssbgm@rediffmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0831 2470560       eeetlssbgm@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0831 2470680   94808-08248    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ 0831 2471193   94483-65345   220kvrsbelgaum@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ, - -   94484-91713    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ, - -   94484-91714    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ - -   94480-72562    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸವದತ್ತಿ - -   94489-98088    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸವದತ್ತಿ - -   94489-98089    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸವದತ್ತಿ - -   94489-98090    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸವದತ್ತಿ - -   94489-98094   220kvsdt.2009@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಪ್ರಭಾ, - -   94808-13652    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಘಟಪ್ರಭಾ, - -   94808-13653    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀ.ಕೇಂ. ಘಟಪ್ರಭಾ 08332 293757   94808-13879    220kvghataprabha@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94808-13650    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 08288 293002   94808-13873   aeenodalmkh@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ 0831 2473320   94808-83532    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 0831 2474454   94483-65347    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಚೆ 0831 2411151   94808-82120    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಮಾಚೆ 0831 2411708   94483-71558    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಡಗಾಂವ್ 0831 2496744   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ವಡಗಾಂವ್ 0831 2483700   94482-72557    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ , ಕನಬರ್ಗಿ 0831 2924010   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ  ಕನಬರ್ಗಿ 0831 2459811   94489-98063    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉಚಗಾಂವ್ - -   94808-82133    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಚಗಾಂವ್ 0831 2924226   94808-13876    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಉದ್ಯಮಭಾಗ 0831 2442979   94808-82036    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉದ್ಯಮಭಾಗ 0831 2940710   94489-98095    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ 0831 2533019   82778-92765    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 08288 292076   94808-13874    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 08288 274966   94484-71559    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 08288 237958   94495-96815    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಖಾನಪುರ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಖಾನಪುರ 08336 295105   94808-13651    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೀಡಿ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಬೀಡಿ 08336 256780   94808-13875    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಿತ್ತೂರು - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಕಿತ್ತೂರು 08288 293152   94489-98028    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರೇಬಾಗೆವಾಡಿ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಹಿರೇಬಾಗೆವಾಡಿ 0831 2564512   94489-98064    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಕಲಗಿ 08332 262178   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಅಂಕಲಗಿ - -   94808-13880    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಘಟಪ್ರಭಾ 08322 286259   94808-82427    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಘಟಪ್ರಭಾ - -   94483-65346    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಕಾಕ್ 08322 224467   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಗೋಕಾಕ್ 08322 224680   94495-96814    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣ್ ಸ್ಯಾಳ್ 08334 275577   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಪಿ.ಜಿ., ಹುಣ್ ಸ್ಯಾಳ್ 08334 275578   94808-13881    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಡಲಗಿ 08324 251210   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಮೂಡಲಗಿ 08324 250568   94495-96812    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಲಗೋಡ 08334 222627   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಕುಲಗೋಡ 08334 222598   94489-98061    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಮದಾಪುರ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಮಮದಾಪುರ 08332 293038   94808-13882    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸವದತ್ತಿ 08330 222265   82778-89833    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಸವದತ್ತಿ - -   94482-72560                      
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮುನವಳ್ಳಿ 08330 292014   82778-89834    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಮುನವಳ್ಳಿ 08330 292013   94489-98062    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಯರಗಟ್ಟಿ - -   82778-89838    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ 08337 254262   94495-96813    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡಕೇರಿ - -   82778-89837    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಡಕೇರಿ 08288 292511   94808-13877    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಮದುರ್ಗ - -   82778-89835    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ರಾಮದುರ್ಗ 08335 242139   94480-71561    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ - -   82778-89836    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ 08335 292398   94808-13883    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟಕೋಲ್‌ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಕಟಕೋಲ್‌       94808-13878    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಯದವಾಡ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಯದವಾಡ 08334 279210   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಬೆನಕಟ್ಟಿ - -   82778-89830    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಬೆನಕಟ್ಟಿ       82778-89828    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಅರಟಗಾಲ - -   82778-89831    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಅರಟಗಾಲ       82778-89829    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಟಕೋಳ - -   82778-89832    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಕಟಕೋಳ       94808-13878    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೌಧತ್ತಿ - -   82778-89833    
ಸ.ಇಂ(ವಿ)(ನಿ), 110 ಕೆವಿ, ಸೌಧತ್ತಿ       -    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ.ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ವಿ)  0831 2470560   94483-65349    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)       94483-52672    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)       94483-52676    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)       94483-52673    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಿಪ್ಪಾಣಿ-ಮುದೋಳ್ ರಸ್ತೆ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-591201

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 08338 275173   94483-65293   eeetlss_ckd@rediffmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08338 275173   -    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  08338 274290   94808-08203   aotlss_ckd@rediffmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ -     94484-91715    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ -     94484-9171    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) 220 ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 08338 272219   94483-65294    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಥಣಿ -     94808-13629    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಥಣಿ -     94808-13630    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) 220 ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಥಣಿ 08289 292726   94808-13632    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಡಚಿ -     94808-13627    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಡಚಿ -     94808-13628    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) 220 ಕೆವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಕುಡಚಿ 08331 293816   94808-13631    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ನೊಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್ 08338 272115   94483-65297    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಕಲಿ - -        
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಕಲಿ 08338 254261   94498-75961    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗರಮುನೊಳ್ಳಿ - -    82779-43921    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗರಮುನೊಳ್ಳಿ 08338 295000   94808-13635    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಭೋಜ್ - -        
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಭೋಜ್ 08338 295631   94498-75959    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬೋರಗಾಂವ್ - -        
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬೋರಗಾಂವ್ 08338 293032   94808-30106    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ - -        
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ 08338 220278   94808-13642    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಸದಲಗಾ - -        
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸದಲಗಾ 08338 251648   94408-16343    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನನದಿ - -   82779-43920    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನನದಿ 08338 295502   94482-75637    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಡತ್ ಕ್ಲಾಟ್ - -        
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಡತ್ ಕ್ಲಾಟ್ - 2666777   94808-13642    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಥಣಿ 08289 251176   94483-65295    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಥಣಿ - -   -    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಥಣಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸತ್ತಿ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸತ್ತಿ - -   94808-30102    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಳಿಗೇರಿ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಳಿಗೇರಿ - -   94808-13638    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಐಗಳಿ - -   -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಐಗಳಿ 08289 259103   94808-30103    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಉಗಾರ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಉಗಾರ 08339 272236   94808-30105    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಐನಾಪುರ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಐನಾಪುರ 08339 254644   94498-75957    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಗ್ವಾಡ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಗ್ವಾಡ 08339 264002   94808-30104    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನವಾಡಿ -     82779-43931    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನವಾಡಿ -     94808-13632    
ಸ.ಕಾ.ನಿ(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ರಾಯಭಾಗ -     94498-75958    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ರಾಯಭಾಗ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ರಯಭಾಗ 08331 225430   94808-13633    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಚ್.ಹಿಡಕಲ್ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಚ್.ಹಿಡಕಲ್ 08331 223038   94498-75956    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಇತ್ನಾಳ್ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಇತ್ನಾಳ್ -     94498-75958    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ -     94498-75955    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಡಚಿ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಡಚಿ 08331 235203   94808-13640    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಯಲ್ಪರಟ್ಟಿ -     -    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಯಲ್ಪರಟ್ಟಿ 08331 293002   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಟೂರು -          
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಟೂರು -     -    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ 08333 265083   94483-65296    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಕ್ಕೇರಿ -          
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಕ್ಕೇರಿ -          
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಕೇಶ್ವರ -          
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಕೇಶ್ವರ 08333 272866   94482-74638    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ -          
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ 08333 263040   94808-13634    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹತ್ತರಗಿ -          
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹತ್ತರಗಿ 08333 276300   94808-13637    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಶಿರಗಾಂವ್            
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಗಾಂವ್ 08333 293010   94498-75960    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ದಡ್ಡಿ            
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ದಡ್ಡಿ 08333 295304   94808-30107    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಇಸ್ಲಾಮ್‌ಪುರ್ -     82779-43919    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಇಸ್ಲಾಮ್‌ಪುರ್ -     -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ       82779-43922    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ       94808-30104    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಕಮರಿ       82779-43923    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಕಮರಿ       94808-30103    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮೊರಬ       82779-43925    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮೊರಬ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಗಲ್ಕೋದ್(ಕಬ್ಬೂರ್)       82779-43927    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಗಲ್ಕೋದ್(ಕಬ್ಬೂರ್)       82779-43928    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಲಲಾ       82779-43924    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಲಲಾ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕದಕಲಟ್‌       82779-43926    
ಸ.ಇಂ(ವಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕದಕಲಟ್‌       -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 0836 2205875   94483-65321   eetlss_hubli@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  0836 2202265   82778-92653    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0836 2202265        
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ 220 ಕೆವಿ ಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2203083   94484-91721    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ 220 ಕೆವಿ ಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2203430    94484-91722    
ಸಕಾನಿಇಂ(ನಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್) 0836 2203083   94483-65322    
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.(ನಿ)  220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   94489-98813    
ಕಿ.ಇಂ.(ನಿ)  220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2203083   94484-62690    
ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ. ನರೇಂದ್ರ 0836 2780262   94483-65324   eetlssnarendra@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನರೇಂದ್ರ 0836 2780262   94484-91719    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನರೇಂದ್ರ 0836 2780262   94484-91720    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ. ನರೇಂದ್ರ 0836 2780262   94489-98050    
ಸಕಾನಿಇಂ(ಮೆ)ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 0836 2467387   94483-65323    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಿದ್ನಾಳ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2000148   94808-13743    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಿದ್ನಾಳ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2000148   94808-13744    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿದ್ನಾಳ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2000148   94489-98814    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಲಕಮಾನ ಹಳ್ಳಿ - -   82778-93691    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಲಕಮಾನ ಹಳ್ಳಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನವನಗರ ಧಾರವಾಡ - -   82778-93697    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನವನಗರ ಧಾರವಾಡ 0836 2224480   94808-13747    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗದಗ ರೋಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   82778-93683    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗದಗ ರೋಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2480469   94808-13501    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬೇಲೂರು ದಾರವಾಡ - -   82778-93692    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬೇಲೂರು ದಾರವಾಡ 0836 2486655   94808-13748    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - -   82778-93686    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 2000053   94808-13762    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಯು.ಎ.ಎಸ್.ಧಾರವಾಡ - -   82778-93699    
ಸ.ಸ.ಇಂ.(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಯು.ಎ.ಎಸ್.ಧಾರವಾಡ 0836 2740076   94808-13747    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ - -   82778-93680    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ 0836 2480206   94484-82667    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಪವರ ಹೌಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ - -   82778-93684    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಪವರ ಹೌಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 0836 2363884   94484-62671    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲಘಟಕಿ - -   82778-93698    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಕಲಘಟಕಿ 08370 210636   94808-13747    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ, ಕಾಡನಕೊಪ್ಪ - -   82778-93690    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡನಕೊಪ್ಪ 08370 283660   94489-98070    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮನಕೊಪ್ಪ - -   82778-93681    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ), 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮನಕೊಪ್ಪ 08304 214222   94484-82667    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ,  ತಾರೀಹಾಳ - -   82778-93687    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ತಾರೀಹಾಳ 0836 2310331   94808-13762    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ - -   82778-93694    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ 0836 2462454   94808-13746    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನವಲಗುಂದ - -   82778-93685    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನವಲಗುಂದ 08380 229436   94808-13501    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರ - -   82778-93695    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರ 0836 2358970   94808-13746    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕುದ್ - -   82778-93693    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕುದ್ 0836 2740556   94808-13748    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ - -   82778-93688    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 08380 222250   94489-98070    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಆನಂದನಗರ - -   82778-93682    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಆನಂದನಗರ 0836 2203295   94484-62671    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,ಗರಾಗ್‌ (ಶೆಡ್ಬಾಲ್)‌ - -   82778-95854    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗರಾಗ್‌ (ಶೆಡ್ಬಾಲ್)‌       82778-95855    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,ಗಮನಗಟ್ಟಿ       82778-95887    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗಮನಗಟ್ಟಿ - -   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ  110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,ಅಲ್ ನವಾರ್       82779-43852    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಲ್ ನವಾರ್       82779-43853    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 220111   94480-71523    
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ       94480-71522    
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ       94480-71521    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪೂನ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-581110

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ,

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 08375 235642   94483-65335   eekptcl@yahoo.co.in
eekptcl@rediffmail.com
eekptcl@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08375 235534        
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  08375 234844   94808-08245    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ 220 ಕೆವಿ ಹಾವೇರಿ 08375 236512   94484-91723    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ 220 ಕೆವಿ ಹಾವೇರಿ - -   94484-91724    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾವೇರಿ 08375 234006   94483-65336   nodalofficerhaveri@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 220 ಸ್ವೀ.ಕೇಂ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾವೇರಿ       82778-92729    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಹಾವೇರಿ 08375 232268   82778-91128    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ  ಹಾವೇರಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತಲ್ 08375 224128   82778-91131    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಗುತ್ತಲ್       82778-92732    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾನಗಲ್ 08379 262903   82778-91134    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಹಾನಗಲ್       82778-92730    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ತಿಳವಳ್ಳಿ       82778-91133    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ತಿಳವಳ್ಳಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರ       82778-91136    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವನಕಟ್ಟಿ       82778-91192    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವನಕಟ್ಟಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಹೊನ್ನಟ್ಟಿ       82778-91191    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಹೊನ್ನಟ್ಟಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸವಣೂರು 08378 241473   82778-91132    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸವಣೂರು    241233   82778-92737    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ 220 ಕೆವಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು       94484-91725    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ 220 ಕೆವಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು       94484-91726    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು 08373 266261   94483-65337   aee220kvrnr@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು       82778-92733    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್       82778-91130    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಡಗಿ 08375 226507   82778-91135    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ)) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಡಗಿ 08376 228439   82778-92731    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಕೆರೂರು 08376 283753   82778-91139    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಕೆರೂರು  08736  282505   82778-92734    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ       82778-91138    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ       82778-91137    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ       82778-92735    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹರಿಹರ-ಹೊಸಪೇಟೆ 08373 240018   82778-91140    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹರಿಹರ-ಹೊಸಪೇಟೆ       82778-92736    
ಕಿ.ಇಂ(ವಿ),ಟಿ.ಎಲ್.ಐ ಶಾಖೆ, ಹಾವೇರಿ       94484-71540    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ,
ಶಿರಸಿ-581401

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 08384 226998   94483-65328   eetlss.sirsi@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08384 228153   -    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  08384 228153   94808-08292    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಸಿ       94808-08272                     
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಸಿ       94808-08273    
ಸಕಾನಿಇಂ(ನಿ) 220 ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಸಳೆ, ಶಿರಸಿ       94808-30143    
ಸಕಾನಿಇಂ 220 ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಎಸಳೆ, ಶಿರಸಿ (ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್) 08384 234094   94489-98896    
ಸಇಂ(ನಿ) 220 ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಎಸಳೆ, ಶಿರಸಿ 08384 226998   94483-65329    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಬೇವಾಡಿ       94484-91710                        
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಬೇವಾಡಿ       94484-91712    
ಸಕಾನಿಇಂ(ನಿ) 220 ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಎಸಳೆ, ಅಂಬೇವಾಡಿ 08284 295666   94482-71348    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರವಾರ       94483-69945                                   
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರವಾರ       94483-69946    
ಸಕಾನಿಇಂ(ನಿ) 220 ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  ಎಸಳೆ,  ಕಾರವಾರ 08382 282211   94489-98895    
ಸಇಂ(ನಿ) 220 ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಎಸಳೆ,  ಕಾರವಾರ 08382 282211   94808-08295    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ ಕಾರವಾರ       82778-91906    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರವಾರ 08382 222298   94483-65330    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಮಟಾ       82778-91909    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಮಟಾ 08386 222156   94483-65331    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಸಿ 08384 226448   94808-08311    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಸಿ    298078   82778-91901    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗಣೇಶಗುಡಿ 08383 256552   94480-90827    
ಸಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗಣೇಶಗುಡಿ       82778-91912    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ    298055   82778-91905    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ 08389 230165   94808-23269    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿರವಟ್ಟಿ       82778-91903    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿರವಟ್ಟಿ 08419 238553   94808-08310    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಉಮ್ಮಚಗಿ       82778-91902    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಉಮ್ಮಚಗಿ 08419 255969   94483-65332    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಂಡಗೋಡು       82778-91904    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಂಡಗೋಡು 08301 222240   94808-08310    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ  ಹಳಿಯಾಳ       82778-91913    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ  ಹಳಿಯಾಳ 08284 291038   94808-08349    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಕಾವಲವಾಡ       82778-91914    
ಸ.ಇಂ.(ಮೆ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,  ಕಾವಲವಾಡ 08284 267564   -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅನ್ಮೋಡ -     82778-91915    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ  ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅನ್ಮೋಡ -     -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ -     82778-91911    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ 08385 268575   94808-08287    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ ಹೊನ್ನಾವರ -     82778-91910    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊನ್ನಾವರ 08387 220224   94808-08278    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಕೋಲಾ -     82778-91908    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಕೋಲಾ 08388 292120   94808-08286    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಗಾ -     82778-91907    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಅರ್ಗಾ 08382 293153   94808-08284    
ಟಿ ಎಲ್‌ ಎಮ್‌ ಶಿರಸಿ
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಟಿ ಎಲ್‌ ಎಮ್‌ ಶಾಖೆ ಶಿರಸಿ       94483-65334    
ಕಿ ಇ(ವಿ),ಟಿ ಎಲ್‌ ಎಮ್‌ ಕುಮಟಾ       94482-71287    
ಕಿ ಇ(ವಿ),ಟಿ ಎಲ್‌ ಎಮ್‌ ಶಿರಸಿ       94482-71253    
ಕಿ ಇ(ವಿ),ಟಿ ಎಲ್‌ ಎಮ್‌ ದಾಂಡೇಲಿ       94482-71407    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ
ಗದಗ

ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ಮನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್) 08372 234350   94482-71532   eee_tlssgdg@rediffmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08372 220006   -    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  08372 220006   94808-08222   eee_tlssgdg@rediffmail.com
ಸಕಾನಿಇಂ(ನಿ) 400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಸಳೆ, ದೋನಿ       94808-15760    
ಸಕಾನಿಇಂ(ನಿ) 400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಸಳೆ, ದೋನಿ       94808-15761    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹರ್ಥಿ       82778-90546    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹರ್ಥಿ       82778-90547    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗದಗ       94484-91717    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 220  ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗದಗ       94484-91718    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗದಗ 8372 239444   94483-65325   aee_220kvgdg@rediffmail.com
ಸಇಂ(ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗದಗ       94483-56718    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)(ನಿ)220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ.ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್‌, ಗದಗ       94480-90742    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಗದಗ       82778-90548    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಗದಗ 08372 238240   94480-90742    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ       82778-90549    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಟಗೇರಿ 08372 218690   94498-75929    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನರೇಗಲ್       82778-90550    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನರೇಗಲ್ 08381 268258   94498-75932    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗಜೇಂದ್ರಘಡ       82778-90551    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಗಜೇಂದ್ರಘಡ 08381 290071   94498-75933    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ ರೋಣ       82778-90551    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ರೋಣ 08381 291587   94808-23279    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಹಾಳ       82778-90552    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಹಿರೇಹಾಳ       94808-23279    
 ಹರ್ತಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಣ್ಣೂರು       82778-90560    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಣ್ಣೂರು 08377 266557   94498-75928    
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) 110 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ. ನೋ.ಆ. ನರಗುಂದ 08377 264241   94498-75927    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಡಂಬಳ       82778-90557    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಡಂಬಳ 08371 266524   94498-75930    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಂಡರಗಿ       82778-90558    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಂಡರಗಿ 08371 262938   94498-75934    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ   272444   82778-90554    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ       82778-90555    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ 08487 249487   94808-23278    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಕೇಂ ಶಿರಟ್ಟಿ       82778-90556    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಟ್ಟಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನರಗುಂದ       82778-90559    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ನರಗುಂದ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 110  ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಭಾಪುರ       82778-90561    
ಸ.ಇಂ.(ನಿ) 110 ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಭಾಪುರ       -    
 ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌ ಶಾಖೆ
ಸ.ಕಾ.ಇಂ, ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಿರಸಿ       94483-65334   cs_hosamani@rediffmail.com
ಕಿ.ಇಂ, ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗದಗÀ       94482-71527    
ಕಿ.ಇಂ, ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌  ಶಾಖೆ ಕುಮಟ       94482-71287    
ಕಿ.ಇಂ, ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌  ಶಾಖೆ ಕಾರವಾರÀ       -    
ಕಿ.ಇಂ, ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌  ಶಾಖೆ ದಾಂಡೇಲಿ       94482-71407    
ಕಿ.ಇಂ, ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌  ಶಾಖೆ ಸಿರಸಿ       94482-71253    
ಕಿ.ಇಂ, ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ - -   94484-71540    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-12-2023 11:54 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080