ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ- ತುಮಕೂರು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ- ತುಮಕೂರು


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ
ತುಮಕೂರು-572102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ- ತುಮಕೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 0816 2279074 2276182 9448471504 - ceetkr@gmail.com
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0816 2279074   9448603624 -  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0816 2254836   - -  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0816 2277828   9448998890 -  
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 1 0816 2279075   9448998898 -  
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 2 0816 2279075   9448998821 -  
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 3 0816 2279075   9448998031 -  
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 4 0816 2279075   - -  
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 5 0816 2279075   9480813846 -  
ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  0816 2254877   9448276992 - catrzone@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) 0816 2254837   9448271784 - eeciviltumkurkptcl@gmail.com
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಲೆ.ಪ.) 0816 2271516   9448998007 -  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0816 2270295   8277891123 -  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0816 2270295   - -  
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ, ತುಮಕೂರು 0816 2255411   - -  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ
ತುಮಕೂರು-572102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ (ಕಾ ಮತ್ತು ನಿ) ವೃತ್ತ, ತುಮಕೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0816 2251507 2260244 94484-92009   seewmtkr@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0816 2251508   -    
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  0816 2251509   94484-82008    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0816 2251509   94484-62022   seewmtkr@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)- 1       94489-98816    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)- 2       94489-98815    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)- 3       94489-98817    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ (ಸಿವಿಲ್)        94495-96725    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ
ತುಮಕೂರು-572102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ (ಕಾ ಮತ್ತು ನಿ) ವೃತ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08192 250774   94483-65066   seetrdvg@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08192 231469   -    
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  08192 251877   94483-52771   dca906@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08192 250774   94483-65260    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕ), -1, ದಾವಣಗೆರೆ 08192 250744   94489-98034    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕ), -2, ದಾವಣಗೆರೆ 08192 250744   94489-98879    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 08192 250744   94483-65352    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕಾ), ದಾವಣಗೆರೆ       94483-65261    
ಸ.ಇಂ.(ಕಾ), ದಾವಣಗೆರೆ       -    
ಕಿ.ಇಂ.(ಕಾ), ದಾವಣಗೆರೆ       94808-13963    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  (ಆಂ.ಲೆ.ಪ.)       94498-75910   aaocatlss.kptcldvg@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೋತಿ ತೋಪು
ಹಳೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ
ತುಮಕೂರು-572102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0816 2277456   94483-65252   eetlss_tkr@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0816 2256265   94808-08244    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ 0816 2255901   94483-65490    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ - -   94484-94062      
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ 0816 2211682    94484-94063    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ 0816 2211682   94808-13793    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ವಸಂತನರಸಾಪುರ       82778-95804    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ವಸಂತನರಸಾಪುರ       82778-95805    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ವಸಂತನರಸಾಪುರ       82778-89891    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ತುಮಕೂರು       82778-95810    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ., ತುಮಕೂರು 0816 2272400   94808-13784    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ       82778-95811    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ., ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ 0816 2018548   82778-89895    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ       82778-95813    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ., ಮೆಳೆಕೋಟೆ 0816 2200322   94808-13785    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಕೊಲಾಲ       82778-95816    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ.,  ಕೊಲಾಲ 08138 236909   82778-95800    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಚೇಳೂರು       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಚೇಳೂರು 08131 242467   94808-30116    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಹೊಸಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹೊಸಕೆರೆ 08131 243440   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ., ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ       82778-95817    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ 0816 2266143   82778-95801    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ., ಬೆಳ್ಳಾವಿ       82778-95806    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬೆಳ್ಳಾವಿ 0816 2298242   94808-13792    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಕೋರಾ       82778-95812    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕೋರಾ 0816 2018209   94808-13790    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ., ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ       82778-95808    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ 0816 2018859   82778-89893    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಹೆಗ್ಗೆರೆ       82778-95807    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹೆಗ್ಗೆರೆ 0816 2018440   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಉರ್ದಿಗೆರೆ       82778-95820    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ,  ಉರ್ದಿಗೆರೆ 0816 2018218   94808-13791    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ತೋವಿನಕೆರೆ       82778-95814    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ತೋವಿನಕೆರೆ 08138 239123   82778-89896    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ       82778-95819    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ 08138 232148   82778-95803    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಬೆಲಾಧರ       82778-95809    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬೆಲಾಧರ 0816 224554   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ,  ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ 0816 2206966   94808-13797    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ,  ಅಂಕಸಂದ್ರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಅಂಕಸಂದ್ರ 0816 201166   -    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) ಸಿರಾ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ       82778-95818    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಸಿರಾ       82778-95802    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಸಿರಾ - -   94483-65256    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಣಣ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(¤), 66/11 ಕೆವಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಣಣ 08135 275248   94808-13795    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಕಲ್ಲಂಬೆಳ್ಳ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕಲ್ಲಂಬೆಳ್ಳ 08135 271870   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಗುಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಗುಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 08135 274613   94808-13794    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆ.ವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ 08135 270296   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ 08135 235880   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ 08135 252563   94808-12562    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 08135 271004   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಅಂಕಸಂದ್ರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಅಂಕಸಂದ್ರ 0816 201166   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ,  ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ 08135 272011   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಸಿ.ಟಿ.ಕೆರೆ       82778-95815    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಸಿ.ಟಿ.ಕೆರೆ 0816 2018217   82778-89897    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 220/110 ಕೆವಿ ನಿಟ್ಟೂರು ನೋಡಲ್‍ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ 08131 2251929   94483-65255    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಟ್ಟೂರು 08131 2251929   94489-98843    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಟ್ಟೂರು 08131 2251929   94495-96743    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 220 ಕೆವಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ 08131 2251929   94808-13796    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ ಕಡಬ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕಡಬ 08131 231735   94808-30115    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ ಕಲ್ಲೂರು       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕಲ್ಲೂರು 08131 238687   94808-30117    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ ಗುಬ್ಬಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಗುಬ್ಬಿ 08131 222202   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ 08131 246409   94808-13798    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ ಸಂಪಿಗೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಸಂಪಿಗೆ 8139 239400   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11 ಕೆವಿ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11 ಕೆವಿ, ದೊಡ್ಡಗುಣಿ 08131 251247   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ 08132 292441   94483-65254   eeanchepalya@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ - -   94484-94060                  
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ - -   94484-94061    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ 08132 292441   94808-13763    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ  ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ       94808-15758    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ 08132 292677   94808-13722    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ  ಕುಣಿಗಲ್       94808-15706    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 8132 220244   94808-13720    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ ಹೆಬ್ಬೂರ್       94808-15756    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಹೆಬ್ಬೂರ್ 0816 2241107   94808-13719    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ  ಹುಲಿಯೂರ ದುರ್ಗ       94808-15704    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಹುಲಿಯೂರ ದುರ್ಗ 08132 223365   94808-13721    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ  ಅಮೃತೂರು 08132 225869   94808-15702    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಅಮೃತೂರು       82778-92771    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ  ಯಡಿಯೂರು 08132 292159   94808-15708    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಯಡಿಯೂರು       82778-92772    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ  ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ       94808-15709    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ  ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ       94808-15701    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ ನಿಡಸಾಲೆ       94808-15711    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ನಿಡಸಾಲೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ  ಜಿದ್ದಗೆರೆ       94808-15712    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(¤), 66/11  ಕೆವಿ, ಜಿದ್ದಗೆರೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ  ಯಡವಾಣಿ       94808-15710    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ,  ಯಡವಾಣಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ  ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು 08132 292484   94808-15707    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು       82778-92784    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,66/11  ಕೆವಿ  ಕೆಂಪೇನಹಳ್ಳಿ 08132 292660   94808-15705    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಕೆಂಪೇನಹಳ್ಳಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ  ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ 08132 204001   94808-15703    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ  ಉಂಗ್ರಾ 08131 202029   94808-15713    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ಉಂಗ್ರಾ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ  ತಿಪ್ಪೂರು       94808-15775    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11  ಕೆವಿ, ತಿಪ್ಪೂರು       -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುಗಿರಿ - -   94482-77635   ee220rsmdg@yahoo.co.in
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುಗಿರಿ 08137 296692   94484-94066                             
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧುಗಿರಿ 08137 296692   94484-94067    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ, ಮಧುಗಿರಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11 ಕೆವಿ, ಮಧುಗಿರಿ 08137 282345   94808-13725    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ 08137 284954   94808-13724    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಶೈಲಾಪುರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ಶೈಲಾಪುರ 08136 240426   94808-13729    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಮೆಡಿಗೇಶಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಮೆಡಿಗೇಶಿ 08137 278899   94808-13726    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ನಾಗಲಮಡಿಕೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ನಾಗಲಮಡಿಕೆ 08136 295208   94808-13730    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11  ಕೆವಿ, ಪಾವಗಡ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ಪಾವಗಡ 08136 244247   94808-13727    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಮಂಗಳವಾಡ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(¤),  66/11  ಕೆವಿ, ಮಂಗಳವಾಡ 08136 248647   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11 ಕೆವಿ, ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ 08136 247385   94808-13728    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 08137 296350   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ವೆಂಕಟಪುರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ವೆಂಕಟಪುರ 08136 295249   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ,  ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(¤), 66 ಕೆವಿ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ 08137 281871   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11 ಕೆವಿ, ನಿಟ್ರ ಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11 ಕೆವಿ, ನಿಟ್ರ ಹಳ್ಳಿ 08137 296351   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ 08138 290211   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಪೂಲಮಗಟ್ಟ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ಪೂಲಮಗಟ್ಟ 08137 281396   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಹೊಸಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ),  66/11  ಕೆವಿ, ಹೊಸಕೆರೆ 08137 296448   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  66/11  ಕೆವಿ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(¤),  66/11  ಕೆವಿ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ 08136 249700   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ 08134 262034   94483-65258    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ 08134 262833   94484-94064    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ 08134 262833   94484-94065    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ, ತಿಪಟೂರು 08134 251002   94483-65257    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ, ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ 08133 267249   94495-96728    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), 110 ಕೆವಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ 08133 267249   94498-75905    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11 ಕೆವಿ  ಹುಲಿಯಾರ್       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಹುಲಿಯಾರ್ 08133 256114   94808-13753    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,110/11 ಕೆವಿ  ತುರುವೆಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),110/11 ಕೆವಿ, ತುರುವೆಕೆರೆ 08139 287251   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ  ನೊಣವಿನಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ನೊಣವಿನಕೆರೆ 08139 294479   94808-13757    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ  ಕಡೆಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಕಡೆಹಳ್ಳಿ 08139 289370   94808-13755    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ ಮಾಯಾಸಂದ್ರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಮಾಯಾಸಂದ್ರ 08139 277422   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 08133 233029   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ 08134 264575   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ, ಹಂದಾನಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಹಂದಾನಕೆರೆ 08133 202073   94808-13754    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ, ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ 08139 278303   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,110/11  ಕೆವಿ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ 08134 294600   94808-13756    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ, ಹುಣಸೇ ಘಟ್ಟ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11 ಕೆವಿ, ಹುಣಸೇ ಘಟ್ಟ 08134 294827   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,110/11  ಕೆವಿ, ಹಲುಕುರ್ಕೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಹಲುಕುರ್ಕೆ 08134 293462   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 110/11  ಕೆವಿ, ಶೆಟ್ಟೀಗೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 110/11  ಕೆವಿ, ಶೆಟ್ಟೀಗೆರೆ 08133 201273   -    
ಟಿ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)  0816 2256846   94483-65259    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ-1, ತುಮಕೂರು       94483-61703    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ-2, ತುಮಕೂರು       94483-62711    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ಸಿರಾ       94483-62744    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ, ತಿಪಟೂರು       94483-62755    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿದ್ಯಾನಗರ
ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ
ದಾವಣಗೆರೆ-577001
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 400 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್‌, ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ       82778-89804    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆ.ವಿ, ಜಿ.ಐ.ಎಸ್‌, ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ       82778-89826    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆ.ವಿ, ಜಿ.ಐ.ಎಸ್‌, ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ       82778-89827    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08192 262155   94483-65281   eeetlsssdvg@gmail.com
220 ಕೆ.ವಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಎಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ 08192 260821   94484-62011    
 220 ಕೆ.ವಿನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಎಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ 08192 260821   94484-87970    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08192 262610   94808-08227    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08192 262610   -    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ಎಸ್. ದಾವಣಗೆರೆ 08192 260821   94480-90158   aeesrsdvg@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ಎಸ್, ಜಗಳೂರು (ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್) 08192 260821   94483-65283   aeesrsdvg@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ 08188 290020   94484-88852    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ       94484-88853    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ (ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್) 08188 290020   94808-13773    
ವಿದ್ಯುತ್‌ ರವಾನೆ ಕೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ       94808-12527    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ. ಬ್ರೇಕ್‌ ಡೌನ್‌   ಮೈನ್ಟೆನೆನ್ಸ್‌  ಉಪ-ವಿಭಾಗ       94808-15736    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಅನಗೋಡು       82778-90596    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಅನಗೋಡು 08192 200744   94808-15733    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಅತ್ತಿಗೆರೆ       82778-90597    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಅತ್ತಿಗೆರೆ 08192 203033   94808-15745    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಅವರಗೆರೆ       82778-90598    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಅವರಗೆರೆ 08192 259209   94808-15744    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬನುವಳ್ಳಿ       82778-90599    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬನುವಳ್ಳಿ 08188 215071   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬಸವಪಟ್ಟಣ       82778-91001    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬಸವಪಟ್ಟಣ 08180 272704   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬೆಂಕಿಕೆರೆ       82778-91002    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಬೆಂಕಿಕೆರೆ 08189 293111   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬಿದರಕೆರೆ       82778-91003    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬಿದರಕೆರೆ 08188 290020   94808-15740    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬಿಲ್ಚೋಡು       82778-91004    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬಿಲ್ಚೋಡು 08277 891004   94808-15739    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ       82778-91005    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ 08189 228072   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು       82778-91006    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು 08188 264246   94808-15738    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಚಿಲೂರು       82778-91007    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಚಿಲೂರು 08188 264246   94808-15742    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ       82778-91008    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 08192 259209   94484-62010    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ 08192 21519   -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ       82778-91009    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ 08195 214036   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ       82778-91010    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ 08189 237172   94483-78356    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ            
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ       82778-91011    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ 08188 252904   -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಜಗಳೂರು       82778-91012    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಜಗಳೂರು 08196 227351   94808-15740    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಕಡಜ್ಜಿ       -    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕಡಜ್ಜಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ       82778-91013    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ 08180 291750   94808-15743    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಕೆರೆಬಿಳಚಿ       82778-91014    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಕೆರೆಬಿಳಚಿ       94480-41518    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಕುಕ್ಕುವಾಡ       82778-91015    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕುಕ್ಕುವಾಡ 08192 201600   94483-82013    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಕುಂದೂರು       82778-91016    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕುಂದೂರು 18188 203920   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ       82778-91017    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ 08180 295070   -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು       82778-91018    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು 08192 268840   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ       82778-91019    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ 08189 233033   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಮಾಯಕೊಂಡ       82778-91020    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮಾಯಕೊಂಡ 08192 215955   94808-15735    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಮೆಲ್ಲಕಟ್ಟೆ        82778-91021    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮೆಲ್ಲಕಟ್ಟೆ  08192 294658   94808-15734    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ನಂದಿಗುಡಿ       82778-91022    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ನಂದಿಗುಡಿ 08192 290698   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ನ್ಯಾಮತಿ       82778-91023    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ನ್ಯಾಮತಿ 08188 265295   94808-15741    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ನಲ್ಲೂರು       -    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ನಲ್ಲೂರು       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಓಬಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ       82778-91024    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಓಬಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ 08192 215410   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಪಲ್ಲಗಟ್ಟೆ       82778-91025    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಪಲ್ಲಗಟ್ಟೆ 08196 249471        
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಪುನಬಘಟ್ಟ       82778-91026    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಪುನಬಘಟ್ಟ 08398 283403   94808-15737    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು       82778-91027    
 ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು 08180 256237   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಸಾಸಲುಹಳ್ಳ       82778-91028    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಸಾಸಲುಹಳ್ಳ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ       82778-91029    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ 08188 290037   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಸವಲಂಗ       82778-91031    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಸವಲಂಗ       94808-15741    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಶ್ಯಾಗಲೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66 ಕೆವಿ, ಶ್ಯಾಗಲೆ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಸೊಕ್ಕೆ       82778-91030    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಸೊಕ್ಕೆ 08186 283240   94808-15739    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ       82778-91032    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ 08189 293301   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ತ್ಯಾವಣಗಿ       82778-91033    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ತ್ಯಾವಣಗಿ 08180 276419   -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗಾ       82778-91034    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗಾ 08398 286322   -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಯರಗುಂಟ       82778-91035    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಯರಗುಂಟ 08192 292400   94808-15746    
 ಟಿ.ಎಲ್‌.ಎಮ್. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್‌.ಎಮ್. ಉಪ-ವಿಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ       94483-65282   aeetlmdvg@gmail.com
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ-1, ದಾವಣಗೆರೆ           94482-711105    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ-2, ದಾವಣಗೆರೆ           94482-70576    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ           94482-70131   jetlmcta@gmail.com
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ-ತಳ್ಳಕ್       94482-72152   jetlmtlk@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ,
ಆರ್‌.ಕೆ. ಪವರ್‌ ಜೆನ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ
ಹಿರಿಯೂರು-577598
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08193 263633   9448365284   srs.hyr@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯೂರು       94484-87972   srs.hyr@gmail.com 
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯೂರು       94484-87973   raiaeekptcl@gmail.com 
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) (ನಿ) 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯೂರು 08190 210099   94808-13783   srsthall@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯೂರು       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ತಳಕ್       94489-98860    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ತಳಕ್       94489-98861    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ತಳಕ್       -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬಿ.ಜಿ ಕೆರೆ 08198 272006   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬಿ.ಜಿ ಕೆರೆ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಭರಮಗಿರಿ       82778-92676    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಭರಮಗಿರಿ       -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ 08195 250371   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ದ್ಯಾವರನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66 ಕೆವಿ ದ್ಯಾವರನಹಳ್ಳಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಗೌರಸಮುದ್ರ 08190 210808   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಗೌರಸಮುದ್ರ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಹಾನಗಲ್       82778-92680    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಹಾನಗಲ್       -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಹರಿಯಬ್ಬೆ 08193 278180   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಹರಿಯಬ್ಬೆ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಹಿಂಡಸಘಟ್ಟ       82778-92678    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಹರಿಯಬ್ಬೆ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಹಿರಿಯೂರು 08193 263233   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಹಿರಿಯೂರು       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಜೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ 08193 276250   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಜೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಕಾಲಮಾರಹಳ್ಳಿ       82778-92674    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66 ಕೆವಿ ಕಾಲಮಾರಹಳ್ಳಿ       -    
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಮೈಲಾನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಮೈಲಾನಹಳ್ಳಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ನಾಗಸಮುದ್ರ       82778-92681    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ನಾಗಸಮುದ್ರ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಪರಶುರಾಮಪುರ 08195 254527   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಪರಶುರಾಮಪುರ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಪಿ.ಡಿ ಕೋಟೆ       82778-92679    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಪಿ.ಡಿ ಕೋಟೆ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ರಾಮಪುರ 08198 267043   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ರಾಮಪುರ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ       82778-92677    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ರಂಗನಾಥಪುರ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ       82778-92675    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಸಾಣಿಕೆರೆ 08195 295673   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಸಾಣಿಕೆರೆ       -    
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ತಳ್ಳಕ್ 08190 206631   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ತಳ್ಳಕ್       94484-82018    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್‌ಷನ್
ರವಿಮಯೂರ್‌ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ
ಎನ್‌ .ಹೆಚ್-4‌, ಸರ್ವಿಸ್‌ ರಸ್ತೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08194 234243/234463   94480-90160   220kveesrscta@gmail.com
220 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194 234243/234463   94480-90119   220kveesrscta@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್) 08194 234243/234463   94489-98001   aeesrscta1@gmail.com
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಐಮಂಗಲ 08193 273366   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಐಮಂಗಲ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬಾಗೂರು       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬಾಗೂರು            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಬರಮಸಾಗರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬರಮಸಾಗರ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194 230916   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಚಿತ್ರಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಚಿತ್ರಳ್ಳಿ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಗರಗ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಗರಗ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಹಾಲುರಾಮೇಶ್ವರ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹಾಲುರಾಮೇಶ್ವರ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಹೆಚ್.ಡಿ ಪುರ 08191 281454   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ ಪುರ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು 08194 207201   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಹೊಳಲಕೆರೆ 08191 275235   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹೊಳಲಕೆರೆ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಹೊಸದುರ್ಗ 08199 230380   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಕಾಂಚೀಪುರ 08199 202233   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಕಾಂಚೀಪುರ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಮದದಕೆರೆ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮದದಕೆರೆ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 08194 206787   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಮಾತೋಡ್ 08199 200880   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಮಾತೋಡ್            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ 08195 296333   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ನೀರಗುಂದ ಗೇಟ್       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ‌ನೀರಗುಂದ ಗೇಟ್            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, ಪಂಡರಹಳ್ಳಿ 08194 256229   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ,  ಪಂಡರಹಳ್ಳಿ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ರಾಮಗಿರಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ),(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ,  ರಾಮಗಿರಿ            
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ಸಿರಿಗೆರೆ 08194 208023   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಸಿರಿಗೆರೆ            
66 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ,  ತುರುವನೂರು 08194 267146   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ತುರುವನೂರು            
400 ಕೆವಿ  ಟಿ.ಎಲ್‌. ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ದಾವಣಗೆರೆ ವೃತ್ತ)
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 2331142   -   aee400kvcta.kptcl@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 2331142   -    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 2331142   -   tkraee400kvtlm@gmail.com
400 ಕೆವಿ ಟಿ.ಎಲ್‌.ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ತುಮಕೂರು ವೃತ್ತ)
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 2331142   -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 2331142   -    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 2331142   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೋತಿತೋಪು
ಹಳೇ ಜಿಲ್ಲಾಪರಿಷತ್‌ ರಸ್ತೆ
ತುಮಕೂರು-572102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0816 2272905   94483-65230   eeemwdtkr@yahoo.co.in
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) (ಕ) 0816 2272905   94489-98003    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -1 0816 2272905   94483-65231    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)  ಉಪವಿಭಾಗ -2 0816 2272905   94483-65232    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -3 0816 2272905   94483-65233    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -4 0816 2272905   94483-65234    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -5 0816 2272905   94483-65236    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಸಿವಿಲ್) 1 0816 2272905   94483-65235    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಸಿವಿಲ್) 2 0816 2272905   94495-96726    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0816 2272995   94808-08259   aomwdtkr@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0816 2272995   94808-08260    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  (ಆಂ.ಲೆ.ಪ.) 0816 2272995   94498-75909    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -1 0816 2272905   94482-70647    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)  ಉಪವಿಭಾಗ -2 0816 2272905   94482-70648    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -1 0816 2272905   94482-70669    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -3 0816 2272905   94482-73685    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -4 0816 2272905   94482-74683    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -4 0816 2272905   94808-12580    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ -5 0816 2272905   94489-98036    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) (ಸಿವಿಲ್) 0816 2272905   94482-71749    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎದುರು
ಹಡದಿ ರಸ್ತೆ
ದಾವಣಗೆರೆ-572002
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08192 250364   94483-65262   eemwddvg@rediffmail.com
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕಾ) 08192 250364   94483-65266    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08192 256406   94808-08239   aomwd607@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  (ಆಂ.ಲೆ.ಪ.)       94498-75911    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) (ಕ) 08192 250364   94808-13532    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) -1 08192 250364   94483-65263    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) -2 08192 250364   94483-65265    
ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ-2 08192 250364   94482-75887    
ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ-2 08192 250364   94808-13962    
ಕಿ.ಇಂ (ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ-2 08192 250364   94482-75930    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) -3 08192 250364   94482-76889    
ಸ.ಇಂ(ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ-3 08192 250364   94808-13961    
ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ-3 08192 250364   94808-13960    
ಕಿ.ಇಂ (ವಿ) ಉಪವಿಭಾಗ-3 08192 250364   94808-12512    
ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ ಉಗ್ರಾಣ, ದಾವಣಗೆರೆ.  08192 263351   -    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)  08192 250364   94808-13532    
ಸ.ಇಂ.(ಕಾ)   08192 250364   94482-75892    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ -1 08192 250364   -    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ -1 08192 250364   94482-77895    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ.ಉ.ವಿ -2 08192 250364   94482-75930    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ) ಬೃ.ಕಾ. ಉಗ್ರಾಣ, ದಾವಣಗೆರೆ 08192 250364   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, # 9584 ಮತ್ತು 9585
2ನೇ ಫ್ಲೋರ್‌, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (ಪಶ್ಚಿಮ), ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್‌ ವೃತ್ತ/strong>
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08194 220943   94482-75886   eemwdcta@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 220943   94483-65264    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)   08194 220943   94808-13972    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)         94808-30195    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) 400 ಕೆವಿ 08194 220943   94483-65300    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕಾ)  08194 220943   94808-12509    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 220943   94482-77896    
ಕಿ.ಇಂ.(ವಿ)  08194 220943   94808-13974    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
400/220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್
ಗುತ್ತೂರು- 515164.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ - ಗುತ್ತೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65267   eekptclguttur@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 400/220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು       94484-91700    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 400/220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು       94484-91701    
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), 400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು 08192 242711   94483-65269   aeertguttur@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), 400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು 08192 242711   94483-65270   aeem1.guttur@gmail.com
ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), 400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು 08192 242711   94483-65268   nodalofficerguttur@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು 08192 242711   94484-62939   aeertguttur@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), 400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತೂರು 08192 242711   94480-92890   nodalofficerguttur@gmail.com
ಸ.ಇಂ.(ವಿ), ಆರ್.ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗುತ್ತೂರು 08192 242711   94483-82077   aeertguttur@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನೀಲಗುಂದ       94808-12538    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನೀಲಗುಂದ       94808-12539    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನೀಲಗುಂದ       94808-12540   muralikptcl@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ  ಹರಪನಹಳ್ಳಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ  ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 08192 200750   94808-15753    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 08398 210631   94489-91271    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ  ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ 08398 282363   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66 ಕೆವಿ  ಹಳವಾಗಲು       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ,  ಹಳವಾಗಲು 08398 272155   94480-92078   manjappa78@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ  ತೆಲಗಿ       -    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ, ತೆಲಗಿ 08398 276277   94484-72076    
ನಿಯಂತ್ರಣ  ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆವಿ ಹರಿಹರ 08192 284166   94808-15752    
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)(ನಿ), 66/11 ಕೆವಿ ಹರಿಹರ       94484-72076    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-04-2020 01:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080