ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
66 ಕೆವಿ "ಎ"-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್‌ ಆವರಣ
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 080 22282601   94483-51529   ceemwbz@gmail.com
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 080 22282601        
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22282846        
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22380025   94483-65208   ceemwbz@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -1 080 22282602   94808-30149    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 2       94808-30158    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 3       82778-91044    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 4       94808-30148    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 5            
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 6            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 1            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 2            
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)            
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 080 22380025   94483-65209   eeckptclbng@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94489-98855    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94808-12585    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94808-12584    
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ(ಲೆ) 080 22287555   94480-90690    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22356320   94498-75981    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94498-75982    
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ(ಆ ಮತ್ತು ಪ) 080 22287555   94489-98002    
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು 080 22352703        
ಕಛೇರಿ            
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
66 ಕೆವಿ "ಎ"-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್‌ ಆವರಣ,
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ, ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 080 22282601   94483-51529   ceemwbz@gmail.com
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 080 22282601        
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22282846        
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22380025   94483-65208   ceemwbz@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -1 080 22282602   94808-30149    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 2       94808-30158    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 3       82778-91044    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 4       94808-30148    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 5            
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 6            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 1            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 2            
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)            
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 080 22380025   94483-65209   eeckptclbng@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94489-98855    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94808-12585    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94808-12584    
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ(ಲೆ) 080 22287555   94480-90690    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22356320   94498-75981    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94498-75982    
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ(ಆ ಮತ್ತು ಪ) 080 22287555   94489-98002    
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು 080 22352703        
ಕಛೇರಿ            
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
66 ಕೆವಿ "ಎ"-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್‌ ಆವರಣ,
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೃತ್ತ ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22261408   94483-65054   seetrwcbng@yahoo.co.in
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 080 22261408   -   seetrwcbmg@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22281298   94808-13779   eeetwcbng@gmail.com
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 22203142   94483-53770   dca_501twc@yahoo.com
ಕಛೇರಿ 080 22281298   -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಚೇರಿ) 080 22261408   94808-13903    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ) 080 22261408   94483-65020    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 080 22261408   94808-12518    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್- ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ 080 22261408   94808-12525    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22261408   94498-75942    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22261408   94498-75941    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
66 ಕೆವಿ "ಎ"- ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಆವರಣ
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22380001   94483-65105   seebmaztrm@gmail.com seebmaztrm@yahoo.co.in
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಸಹಾಯಕ 080 22386686   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕ) 080 22380001   94483-75237    
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 22386685   94808-13777    bmaztrm901@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಪ್ರ )-1 080 22386685   94498-75991    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಪ್ರ )-2 080 22386685   94498-75992    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಪ್ರ )-3 080 22386685   94498-75993    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಪ್ರ )-4 080 22386685   94498-75994    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಕಾ)(ದಕ್ಷಿಣ)       94483-65237    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)        94498-75953    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಇ.ಎಚ್.ವಿ )       94495-96723    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಇ.ಎಚ್.ವಿ )       94808-13619    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇ.ಎಚ್.ವಿ )       94808-13673    
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) 080 22386685   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
66 ಕೆವಿ "ಎ"- ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಆವರಣ
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತ (ಉತ್ತರ), ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ,

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಉತ್ತರ) 080 22386686   94489-98844   seebmaztrm@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಸಹಾಯಕ 080 22386686   -    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 080 22380001   94483-75237    bmaznorthstats@gmail.com
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 22386685   94808-13777    bmaztrm901@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ)-1 080 22386685   94498-75991    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ)-2 080 22386685   94498-75992    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ)-3 080 22386685   94498-75993    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ)-4  080 22386685   94498-75994    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)-ಉತ್ತರ       94498-96783    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)-ಉತ್ತರ       94482-75934    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇ.ಎಚ್.ವಿ)       94495-96723    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇ.ಎಚ್.ವಿ)       94808-13619    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇ.ಎಚ್.ವಿ)       94808-13673    
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) 080 22386685        
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಆರ್ಚ್
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆವರಣ ಹತ್ತಿರ,
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560039
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತ , ರಾಮನಗರ.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ  080 28608484   82778-90566   seermgkptcl2015@gmail.com
ಉಪ-ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 28608484   94808-30126   dcarmgc@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ) 080 28608484   94808-08340    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ)  080 28608484   82778-91141    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ)  080 28608484   82778-90529    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ)  080 28608484   82778-92651    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)    080 28608484   94808-23244    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ. ಪ) 080 28608484   94808-23292    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  080 28608484   94808-30194    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)   080 28608484   94483-65242    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ)   080 28608484   82778-92687    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ - -   94808-30197    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌
ಹೆಬ್ಬಾಳ
ಬೆಂಗಳೂರು-560024.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 23513684   94482-88884   seetrmbrazkptcl@ yahoo.co.in
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ) 080 23513952   94483-65241   seetrmbrazkptcl@yahoo.co.in
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-1 080 23513952   94808-08261    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-2 080 23513952   94808-08265    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-3 080 23513952   -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-4 080 23513952   94808-08263    
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 23410383   94480-90787   dcatrmbraz@yahoo.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ) 080 23415347   94495-96818    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ) 080 23415347   94484-72352    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ) 080 23415347   82778-91942    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
66 ಕೆವಿ "ಎ"-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್‌ ಆವರಣ
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22350182   94483-65211   eeebmwnd@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ) 080 22201992   94808-12561    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22201992   94808-08211    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22201992   94808-08288    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 080 22201992   94483-65212    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1       94484-00126    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 080 22201992   94483-65213    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2       94484-82133    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2       94484-72163    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 080 22201992   94483-65215    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-3       94484-00128    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-3       94484-72165    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4 080 22201992   94483-65214    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-4       94484-72166    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-4       94484-00127    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-4       82778-92769    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)-1 080 22201992   94484-00125    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)-1       94484-52167    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)-2 080 22201992   94495-96831    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
66 ಕೆವಿ "ಎ"-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್‌ ಆವರಣ
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22260622   94483-65217   eeebmwdsd@gmail.com
ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 080 22260622        
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ) 080 22260622   94808-13854    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22206420   94498-75995    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22206420   94808-08238    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆ ಮತ್ತು ಪ) 081 22352703   94498-75900    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 080 22260622   94482-81093    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 080 22260622   94483-53136    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 080 22260622   94483-65218    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4 080 22260622   94483-65223    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-5 080 22260622   94483-65221    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1 080 22260622   94482-71627    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2 080 22260622   -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-3 080 22260622   94808-13562    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-4 080 22260622   94482-76624    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ-5 080 22260622   -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)-1 080 22260622   94483-65222    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)-2 080 22260622   94495-96777    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 080 22260622   94482-76632    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94808-15774    
ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕರು 080 28392670   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
#1, ಕೆ.ಆರ್ ಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಮುಂಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೋಲಾರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ
ಕೋಲಾರ-563101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08152 228183   94483-65224   eekmwd@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08152 228274   94498-75980    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ) 08152 228183   94483-65226    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 08152 228183   94483-65229    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 ಕೋಲಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183    94483-65228    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94495-96779    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94808-30159    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  ಕೋಲಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94808-13737    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕೋಲಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94808-13738    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿಕ್ಕಾಬಳ್ಳಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94495-96778    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿಕ್ಕಾಬಳ್ಳಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94808-23295    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿಕ್ಕಾಬಳ್ಳಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94808-23296    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94808-23298    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94808-23297    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 08152 228183   94495-96780    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 08152 228183   94495-96781    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ
ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ
ರಾಮನಗರ- 562519.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 27275067   94484-72023   eeemwdrmg@yahoo.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) 080 27275067   94483-82079   eeemwdrmg@yahoo.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ 080 27275067   94808-13853    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ 080 27275067   94808-30136    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ 080 27275067   94808-13851    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- 1, ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ 080 27275067   94808-13660    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2, ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ 080 27275067   94808-30138    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3, ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ 080 27275067   94808-30136    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)-4, ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರಸ್.ಡಿ 080 27275067   -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) ಬೃ.ಕಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ 080 27275067   82778-92683    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-560116.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ,

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 28432641   94483-65090   eeesmh@gmail.com                            
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ) 080 28432641   94808-08330   ee_smh@rediffmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ       94484-94016    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ       94484-94019    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ       94483-65099    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ       94489-98098    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಡದಿ       94484-94006    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಡದಿ       94484-94008    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ)‌ ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್, ಬಿಡದಿ       94495-96789   eebidadi_kptcl@yahoo.co.in
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಡದಿ       94489-98004    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮನಗರ 080 27275998   94808-23227    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮನಗರ 080 27201020   94808-23262    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಾಲಮಂಗಲ       94808-23227    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಾಲಮಂಗಲ       94808-23258    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಗಂಗೇವಾಡಿ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಗಂಗೇವಾಡಿ       94808-23256    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ       94808-23276    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ       94808-23263    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ       82778-91168    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ       94808-23259    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಜ್ಜಾಲ       82778-91168    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಜ್ಜಾಲ       94808-23257    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಳೆಹಳ್ಳಿ       94808-23300    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಳೆಹಳ್ಳಿ       94808-23261    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೂಟಗಲ್ಲು       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೂಟಗಲ್ಲು       94808-23260    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಿಡೋಸ್‌ (ಕಗ್ಗಲಿಪುರ)       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಿಡೋಸ್‌(ಕಗ್ಗಲಿಪುರ)       82778-92767    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ       94808-30197   eebidadi_kptcl@yahoo.co.in
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೋಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560061.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 22794764   94483-65100 220kvsubramanyapura@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ 080 22794764   94484-94023     
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ       82778-91036  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ À(ನೋಡಲ್‌ ಅಫೀಸರ್)       94484-94038  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ 080 22794764   94808-13539  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಖೋಡೇಸ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 080 22794764   94495-96716  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಖೋಡೇಸ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ       82778-91043  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಖೋಡೇಸ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ       94495-96741  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ       94484-62041  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಜನಾಪುರ       82778-91037  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಜನಾಪುರ       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ       -  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ 080 26725701   94483-65145  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ       94484-82046  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನಶಂಕರಿ       94484-62043  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬನಶಂಕರಿ       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್ 4ನೇ ಹಂತ       94484-94920  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್ 4ನೇ ಹಂತ       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಎಲಿಟ ಪ್ರೋಮೋನೇಡ್       82778-91038  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಲಿಟ ಪ್ರೋಮೋನೇಡ್       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಇಸ್ಕಾನ್       82778-91041  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಇಸ್ಕಾನ್       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್       82778-91040  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕುಂಬಳಗೂಡು       94484-82047  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕುಂಬಳಗೂಡು       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ       94484-62042  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ       82778-92692  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್       82778-91042  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಬಿ.ಐ        -  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಆರ್.ಬಿ.ಐ        94495-96739  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ       -  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ       94483-65136  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೌತ್ ಸಿಟಿ       82778-91039  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೌತ್ ಸಿಟಿ       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಸೌದೆಲ್ಲಾ       94808-15724  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೌದೆಲ್ಲಾ       -  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶೋಭಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ವೂå       82778-93619  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶೋಭಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ವೂå       -  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ,       94483-65109  
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಶಾಖೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ 080 26662638   94484-94027  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆ
ಹೂಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-560048
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಹೂಡಿ.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 28524286   94483-65089   tlsshoody@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 28524286   -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) 080 28524286   82778-91146    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 28495665   94808-08202    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 28495665   94808-08221    
400 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಡಿ 080 28524324   94484-94001    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಡಿ 080 28524324   94484-94002    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 400 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ 080 28524324   94483-65103    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)  400 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ 080 28524324   94484-87900    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಎಮ್.ಆರ್.ಟಿ 400 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ 080 28524324   94483-65239    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಎಮ್.ಆರ್.ಟಿ 400 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ 080 28524324   82778-92707    
220 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಡಿ 080 28524253     94484-94003     
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಡಿ 080 28524253    94484-94004    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಡಿ 080 28524253   94483-65097    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)  220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಡಿ 080 28524253   94484-87901    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ 080 28524253   94808-12587    
220/66/11 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ     
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ  - -   82778-91938    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ,ವಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ  - -   82778-91939    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)  220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ - -   94483-70000    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)  220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ - -   94489-98067    
220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ 080 25240603   94483-65127    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ 080 25244425   82778-89843    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)  220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ 080 25240603   94483-70000    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ)  220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ 080 25240603   94484-87908    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ 080 25352497        
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ       94808-13713    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 'ಬಿ' ಸ್ಟೇಷನ್ 080 25596614        
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, 'ಬಿ' ಸ್ಟೇಷನ್       94484-87907    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ       82778-91199    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ 080 25240790   94489-98067    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೆಸ್ನಾ       94808-23312    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೆಸ್ನಾ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ 080 25351313   94808-23311    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ 080 25228232   94483-82032    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ 080 25228232   94484-87911       
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ 080 25235975   94495-96830    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ       94808-13713    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಲೀಲಾವೆಂಚರ್ 080 25276578   94484-62031    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಲೀಲಾವೆಂಚರ್       94489-98858    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎನ್.ಜಿ.ಎಫ್ 080 25243899   94483-65131    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎನ್.ಜಿ.ಎಫ್       94484-87908    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್       82778-91193    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್       82778-92660    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎ.ಡ್ಲ್ಯೂ.ಡಚ್‌.ಒ        82778-91197    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎ.ಡ್ಲ್ಯೂ.ಡಚ್‌.ಒ          94808-12586    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿಸ್       82778-91188    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿಸ್       94808-12586    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ       82778-91195    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ.ಸಿ       82778-91194    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ.ಸಿ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಐ.ಟಿ.ಐ            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಐ.ಟಿ.ಐ 080 25610447   94484-87903    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ       82778-91196    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡುಗೋಡಿ       94483-75151    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡುಗೋಡಿ 080 28453156   94484-87906    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಕ್‌೯       82778-89844    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್‌೯       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಂಬಸಿ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್‌೯       82778-89845    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಎಂಬಸಿ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್‌೯            
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹೂಡಿ            
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 080 28524286   94483-65108    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 080     94484-87913    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 080 28524286   94484-87902    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕೇಬಲ್ಸ್       94483-56789    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಪೀಣ್ಯ
ಎಸ್.ಆರ್.‌ ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ,
ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560058
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಪೀಣ್ಯ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 28395228   94483-65088   srspeenya@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)(ಕ)-1       94808-12593    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)(ಕ)-2 ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ       94808-12594    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 28392552   94498-75978    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಎಸ್.ಆರ್.‌ ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ 080 28394229   94484-87982    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಎಸ್.ಆರ್.‌ ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ ಎಲ್‌ ಟಿ ಪ್ಯಾನಲ್ 080 28377044   94484-87983    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಆರ್.‌ ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ  080 28398806   94483-65095    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)(ಕ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಂ-1 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಆರ್.‌ ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ       94483-65096    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)(ಕ) 220 ಕೆ.ವಿ   ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಂ-2 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಆರ್.‌ ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ       94482-75860    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ನಂ-1 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.‌ ಪೀಣ್ಯ       94484-89021    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ನಂ-2 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.‌ ಪೀಣ್ಯ        82778-89808    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಂ-1 ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.‌ ಪೀಣ್ಯ       94482-73861    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ        82778-90530    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ  080 23254800   94808-30141    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಬೃಂದಾವನ  080 28367161   94480-42035    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಬೃಂದಾವನ  080 28361851   94489-98828    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ         82778-90532    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ   080 23480500   94489-98829    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಗೋಕುಲ 080 23450621   94489-98830    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗೋಕುಲ 080     94483-65135    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ 080 23606722   94495-96720    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ 080 23606722   94808-12516                     
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಮ್.ಇ.ಐ ಲೇಔಟ್ 080 28375003   94495-96829    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಎಮ್.ಇ.ಐ ಲೇಔಟ್ 080 28375003   94808-30142     
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್  080 23495357   94483-65142    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್  080 23495357   94484-89020    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ       82778-90533    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ 080 28377395   94489-98828    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಿಟಿ        82778-90531    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಿಟಿ  080 22796663   94489-98032    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,   ಆರ್.ಎಂ.ವಿ 080 23416065   94483-65129    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಆರ್.ಎಂ.ವಿ 080 23416065   94484-89025        
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಸೊಲದೇವನಹಳ್ಳಿ       94808-30141    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,   ಸೊಲದೇವನಹಳ್ಳಿ 080 22720199    94495-96715    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಟಾಟಾ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 080 23448828   94495-96849    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಟಾಟಾ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 080 23448828   94480-42037              
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವೆಲ್‍ಕಾಸ್ಟ್       94495-96719    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ವೆಲ್‍ಕಾಸ್ಟ್ 080 28393227   94489-98032     
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವೀಡಿಯಾ       94483-65148    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವೀಡಿಯಾ 080 23722344    94808-30142     
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಐಇಸಿ       94808-15792    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಐಇಸಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹಾಟ್ ಲೈನ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,  ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ       94480-90271    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹಾಟ್ ಲೈನ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,  ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ       82778-89898    
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಪೀಣ್ಯ, ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗ            
ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  080 23722826   94808-12594    
ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕರು 080 23722826   94489-63892    
ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕರು ಎಂ.ಇ‌ (ಎಸ್), ಪೀಣ್ಯ 080 28392670   94483-53136    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಪೀಣ್ಯ            
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94483-65107    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಪೀಣ್ಯ ಶಾಖೆ       94484-89029    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆ       94484-89028    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
220/66/11 ಕೆವಿ ಮಾಲೂರು ಸ್ವೀ/ಕೇಂ, ಟೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ
ಆಲದ ಮರ ಗೇಟ್‌, ಮಾಲೂರು
ಮಾಲೂರು ‌-563130
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಮಾಲೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08151 292302   94483-65249   eetlnssmlr@yahoo.co.in
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಲೂರು       94489-91290    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಲೂರು 08151 292302   94489-91289    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಮಾಲೂರು 08151 292302   9448493166    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಲೂರು 08151 232413   94483-65251    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಲೂರು            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ , ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲೂರು        94808-15765    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ , ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲೂರು  08151 232343   94484-00170    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ , ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಲಕ್ಕೂರು  08151 239287   94808-15767    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ , ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಲಕ್ಕೂರು        94808-30154    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ತೇಕಲ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08151 237792   94808-15768    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ತೇಕಲ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30153    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08151 236278   94808-15764    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30151    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಾಲೂರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08151 292059   94808-15766    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಾಲೂರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30155    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-89813    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08153 260870   94808-13942    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 257584   82778-89814    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08153 290128   82778-89812    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13941    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅಂಡರ್ರ್ಸನ್‌ ಪೇಟ್‌ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08153 275476   82778-89816    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅಂಡರ್ರ್ಸನ್‌  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94489-91293    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬುದಿಕೋಟೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08153 256866   82778-89818    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ. ಬುದಿಕೋಟೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13933    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ್ಕೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08153 268357        
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ್ಕೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30157    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 267449   82778-89817    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94489-91292    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ದೊಡ್ಡಕಾರಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-89815    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ದೊಡ್ಡಕಾರಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹುಲ್ಕೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-89819    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹುಲ್ಕೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ            
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ ಶಾಖೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್       94480-90748    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಸೇಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ ಎದುರು,
ಎಮ್,ಬಿ.‌ ರಸ್ತೆ
ಕೋಲಾರ-563101.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ , ಕೋಲಾರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08152 228253   94483-65247   eekptclklr@rediffmai.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ)(ಕಛೇರಿ) 08152 228253   82778-91143    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08152 228253   82778-91142    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಕೋಲಾರ-1       94483-65248    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಕೋಲಾರ-2       94808-08277    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ       94484-93164    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ       94484-93165    
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ 08152 210101   94808-12545    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಸ್.ಎಂ ಮಂಗಲ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 247342   82778-91964    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಸ್.ಎಂ ಮಂಗಲ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12549    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ತಮಕ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 243202   82778-91945    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ತಮಕ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-18548    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವೇಮಗಲ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 246439   82778-91958    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ವೇಮಗಲ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12547    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಒಕ್ಕಲೇರಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 237152   82778-91957    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಒಕ್ಕಲೇರಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12546    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕ್ಯಾಲನೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 239311   82778-91966    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕ್ಯಾಲನೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12551    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕೆಂಬೋಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-91965    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕೆಂಬೋಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 245300   94808-12553    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 238002   82778-91960    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12554    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸುಗತೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 248032   82778-91963    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸುಗತೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12552    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ನರಸಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08152 244776   82778-91959    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ನರಸಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12556    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08157 246384   82778-91952    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30110    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08157 247365   82778-91951    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12558    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08157 244212   82778-91967    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12557    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸೋಮಯಾಜನ ಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08157 248400   82778-91962    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಸೋಮಯಾಜನ ಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12557    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಳದೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08157 241228   82778-91953    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಳದೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13938    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ದಲಸನೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08157 290980   82778-91954    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ದಲಸನೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13939    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮುಳಬಾಗಲು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08159 242038   82778-91949    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮುಳಬಾಗಲು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13934    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ನಂಗಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08159 248038   82778-91955    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ನಂಗಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13935    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ತೈಲೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08159 249750   82778-91956    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ತೈಲೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30112    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಚ್.ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08159 233631   82778-91947    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ‌ಎಚ್. ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13937    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮುಡಿಯಾನೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08159 291100   82778-91948    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮುಡಿಯಾನೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30111    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅವನಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08159 230193   82778-91950    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅವನಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13936    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬೈರಾಕುರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08159 231229   82778-91946    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬೈರಾಕುರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-91145    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-91968    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13934    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ       94480-90680   aeetlmklr@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ       94480-52740    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
400 ಕೆವಿ ಸ್ವೀ.ಕೇಂ. ನೆಲಮಂಗಲ
ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ‌
ನೆಲಮಂಗಲ-562123.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 27723454   94483-65087   eetlssnelamangala@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಮಂಗಲ       94483-65160    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 400 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಮಂಗಲ       94484-88814    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್‌ ಅಫೀಸರ್‌, ನೆಲಮಂಗಲ       94483-65121   eetlssnelamangala@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 400 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಮಂಗಲ 080 27700378   94483-65123   400kv.rsmaint@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 400 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಮಂಗಲ 080 27726375/6   94808-13987    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಗಡಿ       82778-91173   eetlssnelamangala@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಗಡಿ       82778-91174    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಗಡಿ       94489-98885    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ದಾಬಸ್‌ ಪೇಟೆ       94489-98096    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ       94489-98097    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್‌ ಅಫೀಸರ್‌, ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ       82778-91150    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ 080 27734268   94495-96799    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) (ಕಛೇರಿ) 080 27723454   94483-65122    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಗಡಿ       94808-23251    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಗಡಿ 080 27100271   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಮಂಗಲ       94483-65159    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಮಂಗಲ 080 27722299   94489-98884    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕುದೂರು       94808-23250    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕುದೂರು       94808-13626    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಟಿ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಟಿ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ 080 28430765   94808-15771    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಆಗಲಕೋಟೆ       94808-23245    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಆಗಲಕೋಟೆ 080 27705948   94808-08301    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ       94808-23248    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 080 27100455   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ       94808-23247    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ       94808-15773    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ಬೇಗೂರ್       94808-23252    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ಬೇಗೂರ್ 080 27730125   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು       94808-23254    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು 080 27732888   82778-91149    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತಾವರೆಕೆರೆ       94808-23253    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ತಾವರೆಕೆರೆ 080 28434465   94484-89024    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ       94808-23249    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ 080 28430765   94484-89024    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್       94808-23246    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಪಾಲ್ಯ ಸರ್ಕಲ್       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಪಾಲ್ಯ ಸರ್ಕಲ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತೀಕೆರೆ        -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತೀಕೆರೆ        94808-08301    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಅಲೂರು       82778-92662    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಅಲೂರು       94808-15770    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ವಿ.ಜಿ. ದೊಡ್ಡಿ       94808-23255    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ವಿ.ಜಿ. ದೊಡ್ಡಿ       94808-08301    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನೆಲಮಂಗಲ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನೆಲಮಂಗಲ 080 27701071   82778-91093   aeetlmnel@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ 80 27701071   94489-98886   eetlssnelamangala@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13563   aeetlmnel@gmail.com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94489-98887   aeetlmnel@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಸಂಗಮ ರೋಡ್
ಹೆರಿಟೇಜ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಕನಕಪುರ-562117.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ ,ಕನಕಪುರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 27522433   94808-08240   eekkpr2015@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-91092   aokkp956@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ)       82778-91104    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠ 220/66/11 ಕೆ.ವಿ,  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕನಕಪುರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠ 220/66/11 ಕೆ.ವಿ,  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕನಕಪುರ       -    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಕನಕಪುರ       94483-65099    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)  220 ಕೆ.ವಿ,  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕನಕಪುರ 080 27522433   94489-98854    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23231    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಹನುಮಂತನಗರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23234    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಹನುಮಂತನಗರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಹಾರೋಬೆಲೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23235    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹಾರೋಬೆಲೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13786    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕನಕಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23238    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕನಕಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 080 27523386   82778-92782    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮರಳವಾಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23240    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮರಳವಾಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 080 27502753   94808-13771    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಡಮಡು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23243    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಎಡಮಡು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-92655    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹೂಕುಂದ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23244    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹೂಕುಂದ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23237    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವೆಂಕಟರಾಯನ ದೊಡ್ಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23242    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ವೆಂಕಟರಾಯನ ದೊಡ್ಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13772    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅಲ್ಲಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-92661    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅಲ್ಲಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13772    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23237    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13786    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23239    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13786    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬಿಜ್ಜಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬಿಜ್ಜಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13786    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ರಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23241    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ರಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 080 27502053   94808-13771    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹೂನ್ನಿಗನ ಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23236    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹೂನ್ನಿಗನ ಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94489-98854    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23233    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94489-98854    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚತ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-92650    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಚತ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       82778-92655    
ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕನಕಪುರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       82778-91050   aeetlikkp@gmail,com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ), ಟಿ.ಎಲ್.ಎಮ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       94808-30197   aeetlikkp@gmail,com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ‌, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀ. ಕೇಂ. ಚಿಂತಾಮಣಿ
ರಾಮಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌
ಚಿಂತಾಮಣಿ‌-563125
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08152 228253   94483-65247   eekptclklr@rediffmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)       82778-92783   eekptclklr@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ       94483-65250    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       82778-91940    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ       94484-93168    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ       94484-93169    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿ 08154 290557   94808-13959    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12532    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08154 290556   82778-91922    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13947    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08154 236029   82778-91927    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13948    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08154 291149   82778-91928    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ತಲಗ್ವರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13946    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ತಲಗ್ವರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08154 239829   82778-91923    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಏಣಿಗಡಲೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13950    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಏಣಿಗಡಲೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08154 256146   82778-91924    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13949    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08154 290286   82778-91926    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ನಂದಿಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12533    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ನಂದಿಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08154 290287   82778-91925    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13954    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08158 256510   82778-91929    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ವೈ. ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13955    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವೈ. ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08158 259956   82778-91930    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮೆಲ್ಲೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13956    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮೆಲ್ಲೂರ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ '08158 291380   82778-91932    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚೀಮಂಗಲ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13953    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚೀಮಂಗಲ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08158 257598   82778-91931    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸಾಡ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13952    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸಾಡ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08158 250050   82778-91935    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-08327    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08158 290098   82778-91933    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ದಿಬ್ಬುರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-19351    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ದಿಬ್ಬುರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08158 258164   82778-91934    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಂಗಮನಕೋಟೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13542    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಂಗಮನಕೋಟೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08158 252430   82778-91936    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಪಲ್ಲಿಚೆರ್ಲು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ              
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಪಲ್ಲಿಚೆರ್ಲು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-15748    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಶಾಖೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ        82778-91918    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ ಶಾಖೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ        94480-52740    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ಶಿವಪುರ ಪೋಸ್ಟ್‌
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-562163
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ , ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08119 27626405   94483-65243   eeetlssdbp@hotmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08119 27601377   94808-08213   aotlssdbp@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       82778-91109    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ)        82778-91045    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ       94483-65244    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ       82778-91175    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), ಆರ್.ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ       94808-13897    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ) 08119 27626405   -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ       94808-23288    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ       94808-23289    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 08119 27622324   94484-00159    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ , ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 08119 27606506   94484-87974    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 08119 27606506   94484-87975    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ       94483-65245    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ       94484-00152    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆವಿ  ಡಿ-ಕ್ರಾಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27601400   94808-23110    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಡಿ-ಕ್ರಾಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27601400   94484-00153    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆವಿ ಅಪರೆಲ್ ಪಾರ್ಕ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27400098   94808-23219    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಅಪರೆಲ್ ಪಾರ್ಕ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27400098   94808-13543    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆವಿ ಕೆ.ವಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲವಂಗಲ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27655174   94808-23211    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆವಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲವಂಗಲ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 08119 27655174   94484-00158    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆವಿ   ಕಣಸವಾಡಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27603415   94808-23217    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕಣಸವಾಡಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27603415   94484-00164    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11ಕೆ.ವಿ ತೂಬುಗೆರೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27606272   94808-23215    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ತೂಬುಗೆರೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27606272   94808-13547    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಗುಂಡಂಗೆರೆ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23218    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಗುಂಡಂಗೆರೆ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13516    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಕುಂದನ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-12523    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಕುಂದನ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00153    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27403800   94808-23212    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00162    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ವಿಜಯಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08119 27668400   94484-00111    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಿಜಯಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00154    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಅಬ೯ನ್) 08156 272610   94808-23214    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಅಬ೯ನ್)       94484-00156    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ) 08156 263094   94808-23213    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ)       94484-00157    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ನಲ್ಲೀಮರದನಹಲ್ಲಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-23216    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ನಲ್ಲೀಮರದನಹಲ್ಲಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00163    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ       82778-91046    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), ಟಿ.ಎಲ್.ಐ ಹೊಸಕೋಟೆ         94808-15769    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ರೈಮೆಂಡ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು
ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು‌-561208
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ , ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08155 285020   94483-65246   eeetlssgbnur@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠ 220/66/11 ಕೆ.ವಿ,  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು 08155 286236   94484-87976    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠ 220/66/11 ಕೆ.ವಿ,  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು 08155 286236   94484-87977    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ -1       94808-13510    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್-2 08155 285020   94808-30185    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) -1, 220 ಕೆ.ವಿ,ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು - -   94484-00145   eeetlssgbnur@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ)-2, 220 ಕೆ.ವಿ,ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು       94808-30186   eeetlssgbnur@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08155 280857   94808-30168    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00149    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ರಾಮಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30167    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ರಾಮಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ - -   94808-13511    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08155 288827   94808-30170    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00155    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಿಧುರಾಶ್ವತ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08155 214219   94808-30169    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಿಧುರಾಶ್ವತ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00146    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚಾಕವೇಲು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08150 288767   94808-30181    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚಾಕವೇಲು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಜುಲುಪಾಳ್ಯ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08150 286565   94808-30180    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜುಲುಪಾಳ್ಯ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30183    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30187    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30179    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30189    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30178    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ)) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08150 290009   94808-30190    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಂದಿಕಾಳ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30184    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ)) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಮಂದಿಕಾಳ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30191    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚೇಳೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30182    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಚೇಳೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30192    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯಾ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13512    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯಾ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08155 290421   94808-30171    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಪೇರಸಂದ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08156 267477   94808-30172    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಪೇರಸಂದ್ರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00150    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಾಟದಾಸೊಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30173    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಾಟದಾಸೊಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94484-00146    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಗುಡಿಬಂಡೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30174    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13513    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಗುಂಟ್ಲುಕೊಟ್ಟೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30175    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಗುಂಟ್ಲುಕೊಟ್ಟೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ 08155 214418   94484-00155    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-30176    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ       94808-13514    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ         94808-30177    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),66/11 ಕೆ.ವಿ ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ  08150 286829   94808-23277    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಟಿ.ಎಲ್.ಐ ಶಾಖೆ, ಗೌರಿಬಿದಬೂರು       94480-90756    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
220 ಕೆವಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ‌
ವೆಸ್ಟ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು-560010
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್ 080 23324198   94483-65104   eenrskptcl@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ  ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್, ಹೆಚ್‌ ಟಿ ಪ್ಯಾನಲ್ 080 23324198   94484-87981    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ  ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್, ಎಲ್.‌ ಟಿ ಪ್ಯಾನಲ್       94484-87980    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್ 080 23324198   94484-89022    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ  ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್ 080 23329637   94482-76859    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ (ಎ-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್)           94808-13671       
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ (ಎ-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್) 080 22340109     94808-13672    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ‌ ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ (ಎ-ಸ್ಟೇ಼ಷನ್)       94808-13544    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ವೃಷಭಾವತಿ       94808-13667    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ವೃಷಭಾವತಿ       94808-13668    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ವೃಷಭಾವತಿ 080 22797649   94808-13526    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್        94483-65238    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, "ಎ"- ಸ್ಟೇಷನ್ 080 22265776   94483-65132    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  "ಎ"-ಸ್ಟೇಷನ್       94484-89023    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್  080 23392261   94483-65147    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್        94495-96821    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಂಗೇರಿ       94808-23229    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಂಗೇರಿ       94482-76859    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್        94808-23224    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್  080 23196005   94808-13579    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಮ್.ವಿ ಲೇಔಟ್        94808-23225    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಮ್.ವಿ ಲೇಔಟ್        94482-76859    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕಾವಲ್ 080 23211888   94808-23230    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕಾವಲ್       94482-76859    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್  080 23143488   94808-08325    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್  080 23143488   94495-96822    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯ        94484-62044    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯ  080 26800296   94495-96823    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯನಗರ       94483-65126    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯನಗರ 080 23359095   94484-89027       
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಆವರಣ
ಹೆಬ್ಬಾಳ
ಬೆಂಗಳೂರು-560024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

400 ಕೆ.ವಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ ವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13869   400kvsscdivision@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಉಪ ವಿಭಾಗ-1       94808-12517   aeesd1400kv@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಉಪ ವಿಭಾಗ-2       94808-12506   400kvsscdivision@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-12507    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94808-12518    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಉಪ ವಿಭಾಗ-2       82778-89856    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13982    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-12543    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13983    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-30160    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)        82778-89855    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಕಾ)       82778-89802    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗ
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560025
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಸರ್‌‌ ಎಂ. ವಿ. ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 25598959   94808-13698   eeesmvgis@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ, ಇ.ಡಿ.ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್) 080 28413439   94808-13669      
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ   ಸರ್.ಎಂ.ವಿ, ಇ.ಡಿ.ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್)       94808-13670    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ   ಸರ್.ಎಂ.ವಿ, ಇ.ಡಿ.ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್) 080 25598448   94808-13620   edc.220kvgis@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ  ಇ.ಪಿ.ಐ.ಪಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್)       94808 12568       
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಇ.ಪಿ.ಐ.ಪಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್)       94808 12569    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಇ.ಪಿ.ಐ.ಪಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್)       94808 15726    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯತ ಟೆಕ್‌ ಪಾಕ್೯       82778-89823    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯತ ಟೆಕ್‌ ಪಾಕ್೯       82778-89824    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ,  ಕಂಠೀರವ 080 22224454   82778-91171    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಕಂಠೀರವ 080 26530555   94484-94037    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್  080 26601411   82778-91169    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ,  ಜಯನಗರ        82778-91170    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಜಯನಗರ 080 26530555   94484-94037    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಸರ್.ಎಂ.ವಿ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್‍ವೇ       82778-91172    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್‍ವೇ 080 23576245   82778-89860    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರೆಂಕೊ       94483 65125    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರೆಂಕೊ 080 26749418   94484 89026    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೋರಮಂಗಲ       82778-89847    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಕೋರಮಂಗಲ            
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಇ.ಎಚ್.ವಿ ಕೇಬಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       94495 96723   ehvcablekptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಇ.ಎಚ್.ವಿ ಕೇಬಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       94808-13618    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಇ.ಎಚ್.ವಿ ಕೇಬಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       94808-13619    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) ಇ.ಎಚ್.ವಿ ಕೇಬಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ       82778-93620    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಇ.ಎಚ್.ವಿ ಕೇಬಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.       94808-13673    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ 2 ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಪರಂಗಿ ಪಾಳ್ಯ
220 ಕೆವಿ, ಸ್ವೀ/ಕೇಂ, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆವಿ, ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 220 ಕೆ.ವಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್       94483-65102   hsr220rs@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ 080 25721216   94484-94009    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ.‌ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ 080 25720059    94484-94013    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ.‌ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ (ನೋಡಲ್‌ ಅಫೀಸರ್)       94808-13700   hsr220rs@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ.‌ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್       94489-98807    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗನಾಥಪುರ 080 25730098   94808-23335    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗನಾಥಪುರ 080 25744558   94483-65146    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗನಾಥಪುರ       94808-13782   npura220rs@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ 080 26571584   94484-72050    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ನೋಡಲ್‌ ಅಫೀಸರ್       94483-65106   aeenrmsd220@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್       94489-98811    nimhans220kv@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆಡುಗೋಡಿ  080 25532296   94483-65134    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆಡುಗೋಡಿ        94489-98810    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಉಡ್       94808-30131    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಉಡ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೌನ್ 080 25363198   94483-65143    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೌನ್       94484-87912               
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ 080 22483750   94484-82049    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ       94808-23336    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿ 080 25639021   94808-23330    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿ       94808-13666    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರೈಮಲ್ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್       94808-30132    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರೈಮಲ್ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್       94808-23334    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್       82778-93617    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 080 28523500   94483-65150    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ       94489-98808   aekeonics@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಂತ-2, (ವೆಲಾಂಕಣಿ) ಸೆಕ್ಟರ್-1       94808-23331    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಂತ-2, (ವೆಲಾಂಕಣಿ) ಸೆಕ್ಟರ್-1       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಂತ-2,  (ಮಾಲ್ಗುಡಿ) ಸೆಕ್ಟರ್-2       94808-23332    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ‌, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಂತ-2,  (ಮಾಲ್ಗುಡಿ) ಸೆಕ್ಟರ್-2       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಜಯದೇವ       9448365128    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಜಯದೇವ       94484-94037   jayadeva.kptcl@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೋರಮಂಗಲ  080 25711819   94483-82033    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೋರಮಂಗಲ        94484-87910                 aekoramangala@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಾರಕ್ಕಿ 080 22440256   94483-65124    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಾರಕ್ಕಿ       94484-94031   ae.srkmuss@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಎಂ.ಝೆಡ್. ಇಕೋ ವಲ್ಡ್       82778-93618    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಎಂ.ಝೆಡ್. ಇಕೋ ವಲ್ಡ್       94489-98067   sagartkeb@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಕ್ಸೋರಾ       82778-91198    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಕ್ಸೋರಾ       94484-87908    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ(ಮೆ. ಕೊರಮೈಂಡ್‌ ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್‌ ಪ್ರೈಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್)       82778-89849    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ನಿ ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ(ಮೆ. ಕೊರಮೈಂಡ್‌ ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್‌ ಪ್ರೈಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್)       -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಹೆಬ್ಬಾಳ
ಬೆಂಗಳೂರು-560024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆವಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), 080 23391232   94483-65101   hebbal.station@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ 080 23412548   94484-87978    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ 080 23412548   94484-87979    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)(ಕ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ 080 23416733   94495-96733    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಯಲಹಂಕ       94808-08312    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಯಲಹಂಕ       94808-08313    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)(ಕ) 220 ಕೆ.ವಿ  ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಯಲಹಂಕ       94808-23273    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ 808 23414070   94484-87978    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ       94489-98826    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಾನಸವಾಡಿ        94483-65130    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬಾನಸವಾಡಿ 080 25452201   94484-87905        
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಣ್ಣೂರು       94808-30128    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಣ್ಣೂರು       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, "ಸಿ' ಸ್ಟೇಷನ್  080 22269105   94483-72040    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  'ಸಿ' ಸ್ಟೇಷನ್        82778-91127    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್   080 25437386   94808-30133    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್         82778-91094    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ  ಯಲಹಂಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ   080 22792019   94480-42039    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಯಲಹಂಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ          94489-98831        
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಟ್ಟೂರ್ ಯಲಹಂಕ  080 22792018   94480-42038    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಟ್ಟೂರ್ ಯಲಹಂಕ       94483-70858         
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ 080 25436566   94808-30134    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ       94495-96825    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಾಟ್ರಿ ರೋಡ್  080 25464293   94484-82048    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಪಾಟ್ರಿ ರೋಡ್        94484-87904    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಹಕಾರ ನಗರ 080 23621500   94484-82030    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಹಕಾರ ನಗರ       94480-72028        
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ ಬಂಡೆ 080 23651404   94483-65144    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಾರ್ ಬಂಡೆ       94484-82026        
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಜಾಲ ಹೋಬ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್‌
ಬಂಡಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-562149
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆವಿ-ಬಿ.ಐ.ಎ.ಎಲ್, ಬೇಗೂರು ವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94495-96742   eekptclbialbegur@ymail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಬಿಐಎಎಲ್ ಬೇಗೂರ್ 080 22712362   94489-98877    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆವಿ ಬಿಐಎಎಲ್ ಬೇಗೂರ್       94489-98878    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ  ಬಿ.ಐ.ಎ.ಎಲ್ ಬೇಗೂರ್       94808-13849   eekptclbialbegur@ymail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220 ಕೆವಿ  ಬಿಐಎಎಲ್ ಬೇಗೂರ್       94808-13689   eekptclbialbegur@ymail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220/66/11 ಕೆ.ವಿ  ಏಕರಾಜಪುರ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಹೊಸಕೋಟೆ) 080 27971205   94808-08316   aee220kvekarajapura@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220/66/11 ಕೆ.ವಿ  ಏಕರಾಜಪುರ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಹೊಸಕೋಟೆ)       94808-08317    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ 220 ಕೆ.ವಿ ಏಕರಾಜಪುರ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ       82778-91117    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 220/66/11 ಕೆ.ವಿ  ಏಕರಾಜಪುರ(ಹೊಸಕೋಟೆ) ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ       94808-08315    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220/66/11 ಕೆ.ವಿ  ಹಾಡ್‌೯ ವೇರ್‌ ಪಕ್‌೯       82778-89839    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 220/66/11 ಕೆ.ವಿ  ಹಾಡ್‌೯ ವೇರ್‌ ಪಕ್‌೯       82778-89840    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಹಾಡ್‌೯ ವೇರ್‌ ಪಕ್‌೯       82778-89841    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ,66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್    080 26800296   94808-30161    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) ,66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್          94484-00160    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ,66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜನಕುಂಟೆ  080 28468800   94808-30163    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) ,66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜನಕುಂಟೆ        94484-00165    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೂದಿಗೆರೆ        94808-30162    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ) 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೂದಿಗೆರೆ        82778-91118    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ  080 27951515   94495-96713    
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ        94495-96750    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಓಲ್ವೋ        94495-96714    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ),  66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಓಲ್ವೋ             
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಕೋಟೆ  080 27931305   94495-96710    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಕೋಟೆ        94495-96749    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಂಡಾಸ್ಪುರ        94808-30164    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಂಡಾಸ್ಪುರ             
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ. 080 27905857   94808-30165    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ.            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ  ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೇವನಗೊಂದಿ 080 27945064   94808-30166    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೇವನಗೊಂದಿ.            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಿಳ್ಳಗುಂಪಾ 080 27971350   94495-96711    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಪಿಳ್ಳಗುಂಪಾ 080 27971357        
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 080 27961288   94495-96712    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ನಂದಗುಡಿ  080 27961994   82778-92667    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಹಾಡ್‌೯ವೇರ್‌ ಪಾಕ್‌೯       82778-89839    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ, ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಡ್‌೯ವೇರ್‌ ಪಾಕ್‌೯        82778-89841    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಾಚನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್‌
ಬೆಂಗಳೂರು-560099
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220ಕೆವಿ- ಯರಂಡನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 27870999   94483-65098   eeyarandhalli@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-90571   aotlssyhalli.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ)       82778-92690   eeyarandhalli@rediffmail.com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಾ)       94808-15750    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಯರಂಡನಹಳ್ಳಿ       94484-94032    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಯರಂಡನಹಳ್ಳಿ 080 27870999   94484-94010    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನೋಡಲ್, ಅಫೀಸರ್,‌ ಯರಂಡನಹಳ್ಳಿ       82778-91147    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ),ಯರಂಡನಹಳ್ಳಿ 080 27833999   94489-98870    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಸರ್ಜಾಪುರ       94808-13502    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ  ಸರ್ಜಾಪುರ 080 2780547   94808-13503    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ) ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್,‌ ಸರ್ಜಾಪುರ       94489-98869    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಜಾಪುರ       82778-92700    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ       94808-13765    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ 080 2780547   94808-13766    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ), 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ       94498-75944    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ 080 27825534   94483-65141    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ 080 27825611   94495-96844    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದಾಪುರ       94483-65140    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚಂದಾಪುರ 080 27832357   94495-96845    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆನೇಕಲ್        94495-96717    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಆನೇಕಲ್  080 27870951   94808-13993    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ 080 27804577   94808-13901    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ       94808-15776    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 080 27822017   94808-23272    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ       94808-13994    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ,  ಸೂರ್ಯನಗರ 080 27802299   94808-23275    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯನಗರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ       94808-23270    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ       94808-23274    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ            
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹುಲಿಮಂಗಲ       94808-15795    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಹುಲಿಮಂಗಲ            
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬಿ.ಡ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಹಲಗೂರು
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಂಡ್ಯ-571421
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08231 214263   94483-65240   eeetkhkptcl.2015@rediffmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ 08231 218171   94484-94029     eeetkhkptcl.2015@rediffmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 220 ಕೆ.ವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ 08231 218171   94484-94026    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ನಿ)        94808-13611    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕೂರುಮೊಲೆ       94808-23264    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕೂರುಮೊಲೆ       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೇವೂರು       94808-23265    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಬೇವೂರು       -    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ       94808-23266    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ       94808-23232    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಇಗ್ಗಲೂರು       94808-23267    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಇಗ್ಗಲೂರು       82778-92672    
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಕಲಗೆರೆ       82778-92669    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ), 66/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಕಲಗೆರೆ       82778-92668    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-12-2023 12:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080