ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿಸಿಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ) ಮತ್ತು ಟಿಸಿಡಿ(ಉತ್ತರ)

ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿಸಿಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ) ಮತ್ತು ಟಿಸಿಡಿ(ಉತ್ತರ)


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ರಾವಿರಕೇಂ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿ:U40109KA1999SGC025521

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರವಾನೆ ಕೇಂದ್ರ 

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 080 22267034 94484-71411 2050 ceeldckptcl@yahoo.com
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ     - -  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್     - -  
ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ 080 22384279 94483-65073 2053 sldckptcl@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಗ್ರಿಡ್‌ ಆಪರೇಷನ್ಸ್) 080 22384279 94489-98080 -  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)     82778-90570 2052 ee1sldc@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಆಪರೇಶನ್‌)     82779-43855    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ-1) 080 22267034 94489-98083 2057  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 080 25250812 94489-98082 2055  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 080 22287204 94489-98085    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4 080 22287204 94489-98086    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-5 080 22287204 82778-91154    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1‌ (ಓಪನ್‌ ಅಸ್ಸಿಸ್‌ ಎಕ್ಸೋಟ್) 080 22287204 - 2051  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 (ಓಪನ್‌ ಅಸ್ಸಿಸ್‌ ಎಕ್ಸೋಟ್) 080 22287204 94489-98087 2057  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 080 22287204 94489-98073    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ-1 080 22384279 94489-98045 2060 ceeldcptcc@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ-2 080 22384279 94489-98046 2062 ceeldcptcc@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.,  080 22282287 94483-65154   croomldckptcl@yahoo.co.in
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.,  080 22259719    94808-13688       
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.,      94483-87655       
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 22267033 94808-13745 2070 casldckptcl@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22206558 94498-75968 2058  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22206558 94498-75966 2059  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) 080 22206558 82778-91122 2067  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) 080 22206558 94498-75903 2068  
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ 080 22206558 - 2065  
ಮು. ಇಂ. ರವರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು.      94483-65601 -  
ಕೇಸ್‌ ವರ್ಕರ್     - 2072  
ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತ     - 2071  
ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ     - 2066  
ಸಂಗ್ರಾಹಕ     - 2073  
ರವಾನಿಸುವ  ಶಾಖೆ     - 2069  
ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೊಠಡಿ     - 2079  
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ - 220ಕೆವಿ "ಎ" ಸ್ಟೇಷನ್     - 2075  
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ - 66ಕೆವಿ "ಎ" ಸ್ಟೇಷನ್     - 2077  
ಭದ್ರತ ಕೊಠಡಿ - ಎಸ್.ಎಲ್.‌ಡಿ.ಸಿ. - ಗೇಟ್     - 2064  
ಭದ್ರತ ಕೊಠಡಿ - 220ಕೆವಿ "ಎ" ಸ್ಟೇಷನ್ - ಗೇಟ್     - 2076  
ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಯಲ್‌ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 - - 82778-95858 -  
ಸಂಖ್ಯೆ  2 - - 82778-95859 -  
ಸಂಖ್ಯೆ  3 - - 82778-95860 -  
ಸಂಖ್ಯೆ  4 - - 82778-95861 -  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ಟಿಬಿಸಿ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕೊಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಶಾಂತಿ ಗೃಹ-39
ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಗಾಂಧಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು-560001
CIN:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ‌ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ (ಟಿಬಿಸಿ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22250420   94483-65190   seetbckptcl@rediffmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 29704400   94808-30123   seetbckptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1       94808-13505    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2       94808-13538    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3       94808-13506    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65189    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4       94808-13507    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-5       94808-13508    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-6       94808-13509    
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ       94808-13717   catbckptcl@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್       -    
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ       94498-75963   dcatbckptcl@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94808-08205   aotbcsldc@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ರಾವಿರಕೇಂ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
CIN:U40109KA1999SGC025521

ಸ್ಕಾಡ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22371023 82778-93666   seescada@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ-1      94808-30130 2061 eescada1@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಂ.ಐ.ಎಸ್     94808-13822    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಡಿ     94484-72650 2063  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ-ಡಿಸೈನ್ಸ್     94483-75333   eedesign.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-(ಕ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ     94482-72604    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ     94808-13855    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ತುಮಕೂರು ವಲಯ     94495-96792    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- ವಿ-ಸ್ಯಾಟ್     94808-13776    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್     94489-98851    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೂನ್     94489-98852    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ-ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ     94483-65497    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ-ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ-1     94808-13868    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ, ಸಿಎಲೆಸ್ ಡಿ     94481-22988    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ     94483-65500    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಇ.ಎಂ.ಎಸ್     94808-13833    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ-JA.ಎಸ್.ಡಿ-2     94808-13840    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ-1     94808-13590    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ-2     94808-13592    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ     94808-13591    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)‌, ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ     82778-92652    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತುಮಕೂರು ವಲಯ     -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ     94808-13593    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ/ಸ್ಕಾಡ- ಎಚ್/‌ಡ್ಲೂ & ನೆಟ್ ವಕಿಂಗ್     94808-13944    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್     94808-13776    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ಕಾಡ‌  080 22371023 94808-13892    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ಕಾಡ 080 22371023 94808-13893    
ಹಬ್‌ ರೂಮ್     94489-98000    
ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಯಲ್‌ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 - - 82778-95858 - -
ಸಂಖ್ಯೆ  2 - - 82778-95859 - -
ಸಂಖ್ಯೆ  3 - - 82778-95860 - -
ಸಂಖ್ಯೆ  4 - - 82778-95861 - -
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ರಾವಿರಕೇಂ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
CIN:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ       94808-15759   karsldc.re@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       94808-13818    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       94808-15794    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       -    
ಸಹಾಯಕ       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-1       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-2       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-3       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-4       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-5       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-1       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-2       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-3       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-4       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-5       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ - ಅರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       82778-89875    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ಕಟ್ಟಡ-2, ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ
5ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.-503, ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001
CIN:U40109KA1999SGC025521

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)   080 22356463   94808-30100   tcdoffice.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ 080 29506463   94484-82082    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)       82778-92777    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಡಿ       94808-13548    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಬ್ ರೂಂ, ಎ.ಆರ್.ವೃತ್ತ       94495-96793    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾವೇರಿ ಭವನ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ       94808-08200    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹೂಡಿ, ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ       -    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಮ್. ಐ. ಸಿ.       94482-76605    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ       94495-96794    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ       94484-76076    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ.ಆರ್.ಜೆಡ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ       94495-96748    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತುಮಕೂರು ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-76995    
ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಉಗ್ರಾಣ
ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕಾ 080 22356463   -    
ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ       -    
ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65400   tcsdsmg.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98897    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13578    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96824    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94480-76991    
ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್. ಡಿ. ಶಾಖೆ 220 ಕೆ.ವಿ.       94808-12527    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94482-79989    
ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ, ಜೋಗ್
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13540    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94498-75952    
ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಮಂಗಳೂರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13811   tcsdmng.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13546    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13545    
ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ, ಮೈಸೂರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2431410   94481-33330   tcsdmys.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2431410   94483-65155    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2431410   82778-92608    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್,
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
CIN:U40109KA1999SGC025521

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗ (ಉತ್ತರ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)   0836 2203192   94483-65192   tcdhubli.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಛೇರಿ 0836 2203192   94495-96846    
ಟಿ.ಸಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65198   tcdhubli.kptcl@gmail.com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-71846    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸಿರಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-70847    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬಿಜಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-71844    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಘಟಪ್ರಭ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-73848    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೆಳಗಾವಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-71845    
ಎಲ್.ಡಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65194    
ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ (ಉತ್ತರ) ಉಗ್ರಾಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕಾ 0836 2201022   -    
ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕಾ 0836 2201022   -    
ಟಿ.ಸಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮುನಿರಾಬಾದ್.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08359 270266   94483-65197   tcsdmunirabad.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98005    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ       82778-92727    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-73842    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹೊಸಪೇಟೆ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94808-13706    
ಟಿ.ಸಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08532 220494   94483-65199   tcsdkptcl.rachur@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-91119    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       82778-92709    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-04-2022 04:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080