ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿಸಿಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ) ಮತ್ತು ಟಿಸಿಡಿ(ಉತ್ತರ)

ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿಸಿಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ) ಮತ್ತು ಟಿಸಿಡಿ(ಉತ್ತರ) SLDC TCD (S) TCD (N)


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ರಾವಿರಕೇಂ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ಸಿ:U40109KA1999SGC025521

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರವಾನೆ ಕೇಂದ್ರ 

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) 080 22267034   94484-71411   ceeldckptcl@yahoo.com
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 080 22267034   -    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22282287   -    
ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ 080 22384279   94483-65073    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಗ್ರಿಡ್‌ ಆಪರೇಷನ್ಸ್) 080 22384279   94489-98080    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)       82778-90570    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ-1) 080 22267034   94489-98083    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 080 25250812   94489-98082    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 080 22287204   94489-98085    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4 080 22287204   94489-98086    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-5 080 22287204   82778-91154    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1‌ (ಓಪನ್‌ ಅಸ್ಸಿಸ್‌ ಎಕ್ಸೋಟ್) 080 22287204   -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 (ಓಪನ್‌ ಅಸ್ಸಿಸ್‌ ಎಕ್ಸೋಟ್) 080 22287204   94489-98087    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 080 22287204   94489-98073    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ-1 080 22384279   94489-98045   ceeldcptcc@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ-2 080 22384279   94489-98046   ceeldcptcc@gmail.com
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.,  080 22282287   94483-65154    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.,  080 22259719   94808-13688       
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.,        94483-87655       
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 22267033   94808-13745    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22206558   94498-75968    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22206558   94498-75966    
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ 080 22206558   -    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) 080 22206558   82778-91122    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) 080 22206558   94498-75903    
ಮು. ಇಂ. ರವರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು.        94483-65601    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ಟಿಬಿಸಿ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕೊಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಶಾಂತಿ ಗೃಹ-39
ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಗಾಂಧಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು-560001
CIN:U40109KA1999SGC025521

ಪ್ರಸರಣ ‌ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ (ಟಿಬಿಸಿ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22250420   94483-65190   seetbckptcl@rediffmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 22261299   94808-30123   seetbckptcl@rediffmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 080 22370953   94808-13505    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 080 22370954   94808-13538    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 080 22370952   94808-13506    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 22353509   94483-65189   seetbckptcl@rediffmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4 080 22353509   94808-13507    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-5 080 22353509   94808-13508    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-6 080 22370951   94808-13509    
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 22352735   94808-13717   catbckptcl_accounts@yahoo.co.in
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22372461   -    
ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 080 22372461   94498-75963   dcatbckptcl@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22372461   94808-08205   aotbcsldc@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ರಾವಿರಕೇಂ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
CIN:U40109KA1999SGC025521

ಸ್ಕಾಡ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22371023   82778-93666   seescada@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ-1        94808-30130   scada.ee@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಂ.ಐ.ಎಸ್-1       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಂ.ಐ.ಎಸ್-2       94808-13822    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಡಿ       94484-72650    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ-ಡಿಸೈನ್ಸ್ 080 22371023   94483-75333   eedesign.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-(ಕ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ       94482-72604    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ       94808-13855    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ತುಮಕೂರು ವಲಯ       94495-96792    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)- ವಿ-ಸ್ಯಾಟ್       94480-92099    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್       94489-98851    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ       94489-98852    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ-ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ       94483-65497    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ-ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ-1       94808-13868    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ, ಸಿಎಲೆಸ್ ಡಿ       94481-22988    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ       94483-65500    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಇ.ಎಂ.ಎಸ್       94808-13833    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ-JA.ಎಸ್.ಡಿ-2       94808-13840    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ-1       94808-13590    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ-2       94808-13592    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ       94808-13591    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತುಮಕೂರು ವಲಯ       94495-96847    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ       94808-13593    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಎಲ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ       94808-13944    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್       94808-13776    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ಕಾಡ‌  080 22371023   94808-13892    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ಕಾಡ 080 22371023   94808-13893    
ಹಬ್‌ ರೂಮ್       94489-98000    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ರಾವಿರಕೇಂ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009
CIN:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ       82778-93666   karsldc.re@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ       94808-15759   karsldc.re@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       94808-13818    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       94808-15794    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       -    
ಸಹಾಯಕ       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-1       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-2       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-3       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-4       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-5       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-1       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-2       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-3       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-4       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ-5       -    
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ - ಅರ್.ಇ.ಎಂ.ಸಿ       82778-89875    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ಕಟ್ಟಡ-2, ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ
5ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.-503, ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001
CIN:U40109KA1999SGC025521

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)   080 22356463 23216298 94808-30100   tcdoffice.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ 080 22356463   94484-82082    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)       -    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡಾ       94808-13588    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಡಿ       94808-13548    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಬ್ ರೂಂ, ಎ.ಆರ್.ವೃತ್ತ       94495-96793    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾವೇರಿ ಭವನ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ       94808-08200    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಇಂದಿರಾ ನಗರ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ       94482-73607    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಮ್. ಐ. ಸಿ.       94482-76605    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ       94495-96794    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ       94484-76076    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ.       94495-96748    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತುಮಕೂರು ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-76995    
ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಉಗ್ರಾಣ
ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕಾ 080 22356463   -    
ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ       -    
ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65400    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98897    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13578    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96824    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94480-76991    
ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್. ಡಿ. ಶಾಖೆ 220 ಕೆ.ವಿ.       94808-12527    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94482-79989    
ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ, ಜೋಗ್
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13540    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94498-75952    
ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಮಂಗಳೂರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13811    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13546    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13545    
ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ, ಮೈಸೂರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2431410   94481-33330    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  0821 2431410   94483-65155    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0821 2431410   82778-92608    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :-
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಪ್ರನಿನಿ)
ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್,
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
CIN:U40109KA1999SGC025521

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗ (ಉತ್ತರ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)   0836 2203192   94483-65192   tcdhubli.kptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಛೇರಿ 0836 2203192   94495-96846    
ಟಿ.ಸಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65198    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-71846    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸಿರಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-70847    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬಿಜಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-71844    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಘಟಪ್ರಭ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-73848    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೆಳಗಾವಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-71845    
ಎಲ್.ಡಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65194    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ-1       94495-96848    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸ್ಕಾಡ-2       94808-13830    
ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ (ಉತ್ತರ) ಉಗ್ರಾಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕಾ 0836 2201022   -    
ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕಾ 0836 2201022   -    
ಟಿ.ಸಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮುನಿರಾಬಾದ್.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08359 270266   94483-65197    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98005    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ       82778-92727    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94482-73842    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹೊಸಪೇಟೆ ದೂರವಾಣಿ ಶಾಖೆ       94808-13706    
ಟಿ.ಸಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08532 220494   94483-65199    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        -    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       82778-92709    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-03-2020 01:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ