ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಷಯಗಳು

 ಕ್ರ.ಸಂ.  ವಿವರಗಳು
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ 24.03.2023

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. - ದಿನಾಂಕ 17.09.2022

  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ. - 05-09-2022 
  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸೇರ್ಪಡೆ  ದಿನಾಂಕ:27.05.2021
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ 2005ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ  ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ /ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ /ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧೀಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ದಿನಾಂಕ:25.02.2021
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 30-11-2018 
  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಪಟ್ಟಿ , ದಿನಾಂಕ:23.06.2018
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2005 ರ ಪ್ರಕರಣ 6(1) ರಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 04.05.2017.
  ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕ್ರತಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15.11.2016.
  ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಕಲಂ 19(1)ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 28.09.2016.
  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.08.2016.
  ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಕಲಂ 19(1)ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.08.2016.
  ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 25.11.2016.
  ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಅದಿನಿಯಮ 2005 ರ ಅನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನಾಮಪಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 25.11.2015.
  ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.ದಿನಾಂಕ: 24.08.2015
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15.06.2015
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. (ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಮೂರ್ತಿ), ದಿನಾಂಕ: 27.02.2015.
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. (ಶ್ರೀ. ರಜನಿಕಾಂತ ಐ. ಇಂಗಳಗಿ), ದಿನಾಂಕ: 27.02.2015
  ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:16.10.2014.
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರಡಿ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.03.2014
  ಮಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಲಯದ (W.P.(C) 3660/2012) ರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03.12.2013
  ಡಿಜಿಎಂ (ಟಿ) ರವರ ಆರ್‌ಟಿಐ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ದಿನಾಂಕ:7.01.2014
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 29.04.2013
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 11.01.2013 ಮತ್ತು 13.02.2013
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21.11.2012
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 6(3) ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)a ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್
  ಸುತ್ತೋಲೆ- ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 4(1)(A) ಮತ್ತು 4(1)(B) ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಅದಿಸೂಚನೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ: 22.10.2011
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 10.08.2011
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 28.06.2011
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 31.01.2011
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20.12.2010
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 29.11.2010
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
  ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2005
  ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ
  ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ - ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಪಿಐಒಗಳು) - ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯ
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 07.08.2010
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.07.2010
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21.07.2010
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 4ರಡಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 06.04.2010
  ಸುತ್ತೋಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕ್ಕೆ ಕುರಿತು " RTI Online Certificate Course " ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.02.2010
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03.02.2010
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ದಿನಾಂಕ: 05.10.2009
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.10.2009
  ಪಿಐಒಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005
  ಜಿಒಇ - ಅ.ಜ್ಞಾ.ದಿನಾಂಕ: 01.06.2009 ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
  ಜಿಒಇ - ಅ.ಜ್ಞಾ.ದಿನಾಂಕ: 01.06.2009 ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
  ಜಿಒಇ - ಅ.ಜ್ಞಾ.ದಿನಾಂಕ: 23.06.2009 ಫೈಲ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಜಿಒಇ - ಅ.ಜ್ಞಾ.ದಿನಾಂಕ: 01.06.2009 'ಏಕೆ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 27.07.09 ಮತ್ತು 01.06.09
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ದೂರು ವಿವಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಪಿಐಒಗಳು , ಎಪಿಒಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುರವರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸುತ್ತೋಲೆ, ದಿನಾಂಕ:02.09.09 ರ
  ದಿನಾಂಕ: 05.08.2009 ರಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಒಗಳು , ಎಪಿಒಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.07.09 ಮತ್ತು ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ. 29.06.09

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-03-2023 06:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080