ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಲಯ

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗಳು


ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 080 22128327     3899

 cm.kar@nic.in

pscm.kar@gmail.com

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ            
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 22212014   94485-44274 3800 md@kptcl.com
      -    
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22212014   94480-90162 3918  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್       -    
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು        82778-95850 3995  
ಕಛೇರಿ       - 3855  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) 080 22213047   82779-43838 3806  df@kptcl.com
 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22213047   94480-90398 3806  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ 080 22213047   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಪ್ರಸರಣ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ) 080 22229496   94483-65091 3900 dt@kptcl.com
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22229496   82778-95899 3900  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22228367   -    
ಸಿಬ್ಬಂದಿ         3791  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಪ್ರಸರಣ)ರವರ ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 080 22243926   82778-91961 3890 gmtkptcl@gmail.com
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22243926     3890  
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು) 080 22271716   94483-65186 3977  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-1       94489-98030 3941  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-2   22110399   94480-90781 3937  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ) 080 22277634   94480-75885 3894  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)       94495-96786 3859  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯೋಜನೆಗಳು)         3937  
 ಸಹಾಯಕ (ಅಥಿತಿ ಗೃಹ)       82778-91051    
ಅಡಿಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ಲಿಯರನ್ಸ್ ಸೆಲ್, 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 080 22244499   94808-12596 3856  agmapcckptcl@rediffmail.com
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪರಿಶೋಧನೆ)       94480-67745    
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಲೆಕ್ಕಗಳು)       94808-08208    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ)  080 22212343   82778-89890 3854 director.ahr.kptcl@ gmail.com
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22212343   94808-12510 3854  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22278803   - -  
ಕಛೇರಿ - -   - 3727  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ) ರವರ ಕಛೇರಿ.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) 080 22241368   94480-90269 3810 gmpkptcl@gmail.com
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22241368   - 3810  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22291709   -    
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸೇವೆಗಳು) 080     94484-00123 3909 agmservicekptcl@gmail.com
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿಬ್ಬಂದಿ)       94480-90652 3804 managerpersonnelkptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-1       - 3990  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-2       94808-08318 3789/3872  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ         3704  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಔಧ್ಯಮಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ) 080 22275302   94482-71593 3879 managerir@yahoo.com
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು         3958  
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಿಚಾರಣೆಗಳು) 080 22221426   94808-13614 3805 agmenq@gmail.com
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಿಚಾರಣೆ-1)       94480-90670 3880  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       94808-08322 3959  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಿಚಾರಣೆ-2)       94480-90684 3819  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       94808-08223 3873  
ವಿಭಾಗ         3725  
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ) 080 22216207   94480-90649 3852  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ)       94808-23324 3753  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       94808-15799 -  
ವಿಭಾಗ         3886  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ)       94808-08253 3740  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-1       94808-08233 3728  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-2       94808-08232 3873  
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು       94480-90679 3808  
ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರು       - 3843  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳು)       94480-90164 3883  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       94808-08231 3883  
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ       94480-90679 3808  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ       94808-23333 3808  
ದಾಖಲೆಗಳ ಶಾಖೆ       - 3809  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿಬ್ಬಂದಿ-1) 080 22115933   94480-90654 3824  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       94808-08220 3803  
ವಿಭಾಗ         3823  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿಬ್ಬಂದಿ-2) 080 22234630   94808-08204 3864  
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 080     94808-08218 3861  
ವಿಭಾಗ         9882  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಇಲಾಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)       9480813909 3932  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94808-08267    
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕಾನೂನು) 080 22211898   94480-67743 3709  
ಕಾನೂನು ಸಲಾಹೆಗಾರರು         3776  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       82778-91105 3962  
ಸಹಾಯಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        94808-08209    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22246695   94483-65067 3983  admin@kptcl.com
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಐ/ಟಿ  080 22100409   94483-65162 3836  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಐ/ಟಿ-1       82778-92786    
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), (ಎನ್‌ ಡಬ್ಲೂ & ಡಿ ಸಿ)       94808-15700 3735  
 ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ        94482-72502    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1       94480-72498 3733  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2       94483-71495 3955  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3       94483-71494    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4       94480-71503    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94480-72534 3955  
ವಿಭಾಗ       - 3979  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22215187   94483-65061 3971 seepmg@gmail.com
 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - -   - -  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 22271001   94480-90285 3831 eeprojectmonitorin@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 - -   94484-82003 3763  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 - -   94484-72002 3764  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 - -   94480-92051 3765  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   - 3785  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   - 3783  
ವಿಭಾಗ - -   - 3736  

ಎಂ.ಐ.ಎಸ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ    ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್  ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 22129215   94483-65072 3812 eemis1@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್   22213121        
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 080 22129215   94482-73574 -  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2       94480-72535 3878  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3       94480-71536    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1       94482-72538 3876  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2       94480-72537    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
400ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ದ ಎದುರು,
ಹೂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-567048.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಡಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅ.ಇಂ) 080 28540666   94808-30188  5001  admnhrdckptcl@gmail.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65187  5002 eeehrdckptcl@yahoo.in
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 28540666   94482-78587  5004 eeehrdckptcl@yahoo.in
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1       94495-96791    aee1kptclhrdc@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2       94808-08293  5008  aee4hrdkptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3       94808-30196    aee3kptclhrdc@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4       82778-91152    aee2kptclhrdc@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಾಮಗಾರಿ)  080  28524269   94498-75902    civihrdc@gmail.com
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಾಮಗಾರಿ)         5009  
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ & ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು       94498-75967 5003  bmath_dwd@rediffmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ತರಬೇತಿ & ಕ್ರೀಡೆ)       9886034679 5007  paddipoop@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-91103 5005  chandrunadig27@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ತರಬೇತಿ)       -  5006  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        -    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) (ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ)       82778-92663  5009  jayappa62@gmail.com
ಸಹಾಯಕ          5013  
ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ         5012  
ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಟೇನ್ ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಯಲ್‌ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ ದ್ವನಿ ಸಂದೇಶವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ- 1       82778-95868    
ಸಂಖ್ಯೆ- 2       82778-95869    
ಸಂಖ್ಯೆ- 3       82778-95870    
ಸಂಖ್ಯೆ- 4       82778-95871    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22277396   94808-15789 3830

cs_kptcl@yahoo.com

companysecretarykptcl1@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಮಂಡಳಿ)       94808-13859 3972  
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸ.ಕಾ.ಇಂ)       94808-12530 3857  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಕ್ರೋಡಿಕರಣ)       82778-91115 3911  
ಸಹಾಯಕ       - 3734  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು )

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 080 22245073   94480-90275 3811 financeadviser.arkptcl@gmail.com
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22245073   94489-98055 3811  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22291334   - -  
ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಎ.ಪಿ.ಎ) 080 22126638   94480-90270 3904  
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22126638   - 3904  
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) - -   82778-92673 3726  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು)-1 - -   94498-75975 3975  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು)-2 - -   94498-75976 3974  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-1 - -   94808-08300 3901  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು) - -   94498-75986 -  
ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 080 22211707   94808-30140 3968  
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22211707   - -  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22121982   - -  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 080 22278399   94808-08210 3829  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 080 22278399   94808-23220 3982  
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿ & ಆರ್) 080 22291151   82778-93689 3946  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ( (ಬಿ & ಆರ್), ಸಹಾಯಕ ಖಜಾಂಚಿ 080 22291151   94808-08234 3981  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿ & ಆರ್) 080 22291151   - -  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಸಾಲಗಳ ವಿಭಾಗ) 080 22484169   94808-08235 3967  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಲಗಳ ವಿಭಾಗ) 080 22484169   - -  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ನಗದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು)  - -   94498-75979 3921  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಗದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು)  - -   94808-08321 -  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು)  080 22484169   94808-08236 3915  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಎ.ಪಿ.ಆರ್)       94498-75983 3965  
ಹಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತ (ರವಾನೆ) - -   - 3887  
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು) 080 22484620   82778-92670 3950  
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ) - -   82778-92710 3781  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ) - -   82778-92711 -  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ) - -   82778-92787 -  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು) - -   - 3963  
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು) - -   94808-30198 -  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 080 22108119   94480-90281 3947 fara1957@gmail.com
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22108119   - 3707  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22214663   -    
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22219232   94808-13980 3862 sera@kptcl.com
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22219232   - 3862  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ನಿ.ವ್ಯ) - -   94808-12576 3706  
ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  - -   94480-72181 3707  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  - -   94808-08228 3705  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ವಿಭಾಗ) - -   - 3991  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕಾನೂನು) - -   94495-96732 3730  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  (ನಿ.ವ್ಯ) (ಕಾನೂನು) - -   94498-75984 3731  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಆರ್ಥಿಕ  ಸಲಹೆಗಾರರು (ಆಂ ಮತ್ತು ಪ) 080 22213181   94808-13977 3920 faia2012.kptcl@gmail.com
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22213181   - 3920  
ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ        82778-93663 3829  
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  080 22222351   94808-30108 3938  dcaia.kptcl@gmail.com
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಟಿ & ಪಿ-2)       94498-75985 3944  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಟಿ & ಪಿ-1)       94808-08201    
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ -1       94498-75908    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ. ಪ) (ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳು)       94498-75989 3998  
ವಿಭಾಗ       - 3908  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪಿಂಚಣಿ & ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್,

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಹಾರರು 080 22291150   94480-90165 3999  pgtrustkptcl@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22223558   -    
ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ        94808-13971 3737  pgtrustkptcl@gmail.com
ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  080 22223558   94808-30127 3931  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        94498-75973 3919  
ಪಿಂಚಣಿ ವಿಭಾಗ
 ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ) - - - 94480-80764 3973  dcapensionadvance@gmail.com
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಮುಂಗಡ) - - - 94498-75987 3913  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  (ಪಿಂಚಣಿ) 080 22123414 - 82778-91113 3881  
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-2 080 22123414 - 94808-08215 3913  
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-1 - - - - -  
ಪಿಂಚಣಿ ಸೆಲ್, 
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ         94498-75997 3838  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 080 22249828   94808-15749 3741 kendcpscell.kptcl@gmail.com
 ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       94808-12536    
 ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ        94808-13768 3910  kendcpscell.kptcl@gmail.com
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  080 22223557   94498-75974 3745  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-91111 3738  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ)  080 22274744   94808-13992 3875 ceetenderingkptcl@gmail.com
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22274744   94808-30113 3875  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22120905   -    
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)       94483-75176   seetnp@gmail.com
 ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       94488-28034    
 ಖರೀದಿ 
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22239619   94483-65178 3822 eealpkptcl@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಖರೀದಿ -1 080     82778-93603 3841  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  ಖರೀದಿ-2 080     82778-93604 3802  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  ಖರೀದಿ-3 080     82778-93601    
 ಟನ್೯ಕಿ - 1
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22483316   94808-13770 3720  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ-1 080 22483316   82778-93608    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ-2       82778-93610  3722  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಟಿ-3       82778-93609    
ಟನ್೯ಕಿ - 2            
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22296798   94483-65179 3840  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)-ಟಿ2       94808-30121    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-4 080     94808-13860 3842  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-5 080     94808-23268    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-6       94808-23271 3839  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-7       82778-93600 3842  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-11       82778-89801    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-12       82778-93602    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-12-ಎನ್       82778-93606    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-12-ಕೆ       82778-93607    
ಟನ್೯ಕಿ - 3
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-08320    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-8       82778-93605    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-9       82778-93612 3722  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-10       82788-93613    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) /ಟಿ-13       94808-30122    
 ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) (ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ)       82778-92685    
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94808-15751 3853  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)        82778-93611    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)        94489-98823    
 ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  080 22291149   94480-90267 3992  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-93649 3927  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  (ಪರಿಶೋಧನೆ)       94808-08201    
 ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು 080     9480813975 3847  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ)  080 22210416   94483-63092 3815 ceepnc@yahoo.co.in
 ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22210416   94808-30139 3815  
 ಯೋಜನ ಶಾಖೆ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 080 22123145   94483-65180 3922 seeeplgkptcl@gmail.com
 ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ - -   - 3922  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ) (ಯೋಜನೆಗಳು)- ದಕ್ಷಿಣ - -   94483-65183 3942  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಯೋ)-ದಕ್ಷಿಣ - -   94489-98076 3754  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಯೋ)-ದಕ್ಷಿಣ - -   82778-92778 3953  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಯೋ)-ದಕ್ಷಿಣ - -   82778-92773 3756  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಯೋ)-ದಕ್ಷಿಣ - -   82778-92776 3755  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) (ಯೋಜನೆಗಳು)- ಉತ್ತರ - -   94808-12589 3723  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಯೋಜನೆಗಳು- ಉತ್ತರ) - -   82778-92798 3970  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಯೋಜನೆಗಳು- ಉತ್ತರ) - -   82778-92770 3760  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) (ಯೋಜನೆಗಳು)-ಹೆಚ್ಚುವರಿ - -   - 3744  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಯೋ)- ಹೆಚ್ಚುವರಿ - -   82778-92799 3902  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಯೋ)- ಹೆಚ್ಚುವರಿ - -   82778-92779 3758  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್-ದಕ್ಷಿಣ       94480-90283 3743 eeeplgkptcl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ದಕ್ಷಿಣ       82778-92740 3888  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ದಕ್ಷಿಣ       82778-92738 3750  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ದಕ್ಷಿಣ - -   94489-98075 3898  
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ದಕ್ಷಿಣ - -   94808-13850 3759  
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ದಕ್ಷಿಣ - -   94808-08276 3752  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ) ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್-ಉತ್ತರ - -   82778-93662 3732  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ಉತ್ತರ       82778-92739 3757  
ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ಉತ್ತರ - -   82778-92755 3996  
ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪಿ. ಎಸ್. ಎಸ್)- ಉತ್ತರ - -   94808-08274 3751  
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  080 22485283   82778-92671 3940  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22292204   - -  
ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು - -   - 3827  
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ - -   - 3742  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22245056   94483-65184 3825 seetech.kptcl@gmail.com
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22245056   - 3825  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತಾಂ-1 - -   94495-96816 367  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತಾಂ-2 - -   94480-90288 3817  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತಾಂ-3 - -   94483-65177 3935  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 1 - -   - 3772  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 2 - -   - 3769  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 3 - -   - 3845  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 4 - -   - 3771  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 5 - -   - 3768  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 6 - -   - 3766  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 7 - -   - 3770  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 8 - -   - 3877  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 1 - -   - 3773  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 2 - -   - 3773  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 3 - -   - 3774  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 4 - -   - 3774  
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) - -   - 3773  
ಕಾಮಗಾರಿ ಶಾಖೆ 
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾಮಗಾರಿ) 080 22241955   94808-30150 3885 seecivilkptcl@yahoo.com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾಮಗಾರಿ)       94808-13739 3761 raviraj_mangalore@yahoo.co.in
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕಾಮಗಾರಿ) 080 22238784   82778-91178 3903 manjunath_kptcl@yahoo.co.in
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ)       -    
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ)       94483-22664 3749  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕಾಮಗಾರಿ)       - 3701  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಕಾವೇರಿ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ) 080     94489-98029 3903  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ಕಾವೇರಿ ಭವನ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ)       94484-75075 -  
 ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು       94808-23333 3746  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ., & ಸಂಶೋಧನೆ  ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಥಿ 

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ)  080 22211537   94483-65163 3905 ceert_kptcl@g.mail.com
ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080 22211537   94808-23340 3905  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22219253        
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಛೇರಿ)       82778-93665    
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ) 080     94808-12570 3943 seertceert@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1       94483-65116    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2       94484-00116    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3       94483-65110    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13622    

 ಸಂಶೋಧನೆ & ಅಭಿವೃದ್ಥಿ 

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 22105766   94483-65060 3844 seernd@gmail.com
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 22105764   94483-65201 3849 seernd@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 - -   94483-65205 3714  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 - -   94483-65206 3716  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 - -   94483-65204 3715  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4 - -   94483-75202 3816  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-5 - -   94808-12563 3710  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-1 - -   94808-12511 3718  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-2 - -   94808-13735 -  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-3 - -   82778-91921 -  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-4 - -   94808-12513 -  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-5 - -   94808-13734 -  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-6 - -   94808-12514 -  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-7       94808-13736    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-8 - -   94808-12515 3849  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಹಾಟ್ ಲೈನ್, ವೃತ್ತ.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 23724859   82778-91110   sehotlinepeenya@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   82778-93664    
 ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್‌ ಪೀಣ್ಯ ವಿಭಾಗ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        -    
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.‌ ಪೀಣ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 23724859   94808-13742    hotlinedvn.kptcl@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   94480-90271    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   94480-90682    
ಮೈಸೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-99965    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98040    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ)       94808-15727    
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13537    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98057    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ)       -    
 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಡ್, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 024
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65327    eeehotlinednhubli@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94480-90272    
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65427    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        -    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ)       94480-90273    
 ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94485-67705    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98058    

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-89851    
  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)         82778-89852    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ)  080 22217227   94481-21111 3896 ceetaqc@gmail.com
 ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - -   94808-30199 -  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   94483-65165 3787  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   94483-65168 -  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   94483-65488 3724  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94483-65171 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - -   82778-92682 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94483-65173 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94483-65491 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94483-65167 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94483-65172 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94483-65170 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94808-13809 -  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - -   94483-65175 3930  
 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)       94483-65166  3788  eeciviltaqc@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾ)        94489-91287    
ರವಾನೆ ಶಾಖೆ
 ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು 080 22100710     3956  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ,
ಮರೋಳಿ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಕುಲಶೇಖರ,
ಮಂಗಳೂರು-575005.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65394   taqcmng@rediffmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-12519    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
 ಮೈಸೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65395    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65396    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ,
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65350   taqckptcl@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-76761    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65351    
ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94480-90277    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ,
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಪ್ರಸರಣ ಭವನ, ಸೆಡಮ್‌ ರಸ್ತೆ,
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585105
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65484   eeetaqcglb@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65485    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65486    
ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96738    
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65352    
ತುಮಕೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65490    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ. 220ಕೆವಿ, ಸ್ವೀ.ಕೇಂ., ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560010
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 23528313   94483-65191    transportkptcl@gmail.com
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94482-72112    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರಿಗೆ)        94483-65603    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, (ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಣಕಾಸು ರವರಿಗೆ)       94495-96772    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಕಾ.ನಿ. ಇಂ. (ಪಿ ಎಸ್.‌ ಎಸ್.‌ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರಿಗೆ       82778-92712    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, (ಮು.ಇಂ. ಟಿ ಅಂಡ್‌ ಪಿ ರವರಿಗೆ)       82778-92715    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, (ಮು. ಇಂ. ಅರ್‌ಟಿ ಅಂಡ್‌ ಅರ್‌ ಮತ್ತು ಡಿ) ರವರಿಗೆ       82778-92713    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, (ಮು. ಇಂ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರಸರಣಾ ವಲಯ ರವರಿಗೆ)       82778-92726    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,  ಮು. ಇಂ. (ವಿ.ರಾ.ಕೇಂ.) ರವರಿಗೆ       94483-65601    
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು-2,  ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಹಣಕಾಸು)       94484-68074    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಪಿ.ಸಿ.ಕೆ.ಎಲ್

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 22294390   82778-95888 3828 mdpckl@gmail.com
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  080 22294390   94480-90691 3828  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್     080 22218930   - -  
ಫೈಬರ್‌ ನೆಟ್ 080  22221731        
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) 080 22107489   94483-65074 3818  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು) 080 22210685   94483-65063 3994  
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು) 080 22107490   82778-89889 3948  
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ) 080 22107492   94808-08348 3939  
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-1) - -   94808-08324 -  
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-2) - -   94480-90394 -  
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-3) - -   94808-13533 -  
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-4) - -     -  
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-5) - -   82778-95837 -  
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾಮಗಾರಿ) - -   82778-92689 -  
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಐ/ಎ) 080 22107489   94480-90774 -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) 080 22107491   94480-90775 3708  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-1) -     94808-08333 -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-2) -     94480-90772 -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-3) -     - -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-4) -     94484-90769 -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-5) -     94808-13808 -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-6) -     94808-13525 -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-7) -     94808-13610 -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು-8) -     94408-08338 -  
ಡೆಸ್ಕ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ - 2       82778-91148 -  
ಬಿಲ್ಲುಗಳು-2       82778-91120 -  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        - -  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಿಲ್ಲುಗಳು)       - -  
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ        82778-89854 -  
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 080 22245349   94484-94642 3747 prokptcl@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080 22245349   -    
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸಹಾಯಕರರು 080     - 3929  
ಸ್ವಾಗತಕಾರರು       - 3912  
ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರು (ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತಿದೆ) 080     94484-62620    belaguthidejyothikptcl@gmail.com
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ. 220ಕೆವಿ, ಸ್ವೀ.ಕೇಂ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560010
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 23328488   94483-50000   kptclrtcircle@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       -    
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  080  23120186   -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94484-00117    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        -    
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  080  23123288   94808-08266    aortcircie@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ       94808-08264    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ. 220ಕೆವಿ, ಸ್ವೀ.ಕೇಂ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560010
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ(ದಕ್ಷಿಣ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 23328788   94483-65077   eee.rtsd@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       94484-00118    
 ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 23328788   94483-65112    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98006    
 ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ-2
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65272    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-72394    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-52172    
ಪರಿವರ್ತಕ & ಛೇದಕಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ-3
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94482-88883    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-90534    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13616    
 ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ-4
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65111    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96771    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ. 220ಕೆವಿ, ಸ್ವೀ.ಕೇಂ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560010
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ(ಉತ್ತರ)

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  080 23327391   94483-65078   eeertnorth@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       94489-99980    
 66 ಕೆ.ವಿ ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65115    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-30120    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13831    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-99977    
 220 ಕೆ.ವಿ ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65114    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-23221    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-99961    
ಪರಿವರ್ತಕ & ಛೇದಕಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65273    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-23222    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-99966    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-23223    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ. 220ಕೆವಿ, ಸ್ವೀ.ಕೇಂ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560010
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ (ಅಧಿಕ), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 23323716   94483-65271   eeeadditionalrt@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       94808-08262    
ಪರಿವರ್ತಕ & ಛೇದಕಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65274    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13623    
 220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13813    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13857    
 66 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 080 23322268   94808-13814    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13848    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-52170    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕೋಲಾರ-220 ಕೆವಿ,
ಎಮ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ.
ಕೋಲಾರ-563101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ʼ08152 221742   94489-98047   eertkolar@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-89803    
 ಕೋಲಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65278    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13561    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13979    
 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08156 273897   94808-13897    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94482-71786    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು,
ಕೋತಿ ತೋಪು ರಸ್ತೆ,
ತುಮಕೂರು-572102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು,

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0816 2255901   94483-65079   rttumkur@yahoo.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಚೇರಿ)       94808-13524    
220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65275    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13703    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13705    
ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65276    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-23291    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13981    
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವರ್ತಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65277    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-23290    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-12520    
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65280    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-52174    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್. ವೃತ್ತ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವೃತ್ತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-15793    
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       -    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -1            
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -2            
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಎ. ಎಸ್. ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  8194 231944   94484-82025   rtdchitradurga@gmail.com
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ-1
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98801   aeertsd1@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13564    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98053    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ-2
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13819   rtsd2cta@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13898    
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ಹಿರಿಯೂರು
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13827   rtsdhyr@yahoo.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-30129    
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ-1 ದಾವಣಗೆರೆ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65279   aeertsd.dvg@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-62196    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ-2 ದಾವಣಗೆರೆ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13820   aeeartsddvg@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13984    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13902    
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗುತ್ತೂರು
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65269    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-82077    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ,
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 020.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವೃತ್ತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0836 2205521   94482-88881   seertchbl@gmail.com
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ            
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ) 0836 2205521   94489-91284    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ,
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 020.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0836 2204867   94483-65086   eerthubli@yahoo.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       94489-91285    
 ಆರ್.ಆರ್.ಬಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65353    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96828    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96827    
 ಆರ್.ಆರ್.ಬಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ-2
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65354    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-71571    
 220 ಕೆ.ವಿ ಆರ್.ಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65355    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-96826    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94480-71569    
 220 ಕೆ.ವಿ ಬ್ರೇಕರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65356    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94480-72568    
 ಪಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಆರ್. ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65357    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94480-72570    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಕಲಡಗಿ ರಸ್ತೆ,
ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       82778-93677   eeertbgkt@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       82778-93678    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93679    
220 ಕೆ. ವಿ ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-15796    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-15798    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       82778-95832    
110 ಕೆ. ವಿ ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       82778-95831    
ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65359    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13554    
ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಜಮಖಂಡಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65360    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96784    
ಟಿ & ಬಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)            
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-15797    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ನೆಹರು ನಗರ,
ಬೆಳಗಾವಿ-590 001
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0831 2474023   94483-65081   eertbgm@rediffmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       94489-91286    
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-30145    
 ಆರ್.ಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65358    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-30144    
 220 ಕೆ.ವಿ ಬ್ರೇಕರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಬಿಡಿಎಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ)
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65362    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-30146    
 ಎಸ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65363    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96758    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-30147    
 ಆರ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65358    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96762    
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ಬಿಜಾಪುರ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65359    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13554    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13856    
 220 ಕೆ.ವಿ ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65361    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96761    
 ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ಜಮಖಂಡಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65360    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94495-96784    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ನಂ:103, ನೆಲಮಹಡಿ, ಪ್ರಸರಣ ಭವನ,
ಸೆಡಮ್ ರಸ್ತೆ,
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585 101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವೃತ್ತ, ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08472 298951   94482-88882   seertcglb@gmail.com
 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ            
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)        82778-95833    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ನಂ:103, ನೆಲಮಹಡಿ, ಪ್ರಸರಣ ಭವನ,
ಸೆಡಮ್ ರಸ್ತೆ,
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585 101
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08472 298911   94483-65082   eertdglb082@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)            
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ವಾಹನ ಫೋರ ಮೆನ್)            
ಪಿ.ಟಿ.ಆರ್. ಉಪ ವಿಭಾಗ  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98880    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-90572    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-90573    
 220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08472 298911   94483-65478    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-92654    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ)       94483-65476    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ)       94808-13569    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ)             
  ಆರ್.ಟಿ  ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ್
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65479    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-12579    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-90574    
 110 ಕೆ.ವಿ ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65477    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13568    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13570    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಮೋಕ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ಬಳ್ಳಾರಿ-583103.
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08392 254068   94483-65080   rtdkptclbly@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ) 08392 256937   9448998881    
 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)            
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
 ಆರ್.ಟಿ.  ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65480    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-72396    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13530    
  ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮುನಿರಾಬಾದ್ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08539 270403   94483-65483    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13573    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98891    
 220 ಕೆ.ವಿ. ಬ್ರೇಕರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94808-13852    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98883    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)             
ಪಿ.ಕಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08539 270403   94483-65014    
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94489-98882    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13529    
 ಆರ್.ಟಿ.  ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ರಾಯಚೂರು
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08532 221345   -    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94489-98892    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)        94808-13574    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಬಿ.ಎಮ್. ರಸ್ತೆ,
ಸಂತೆಪೇಟೆ,
ಹಾಸನ-573 201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವೃತ್ತ, ಹಾಸನ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 297136   94482-88880   seerthsn@yahoo.com
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  08172 297136   -    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಬಿ.ಎಮ್. ರಸ್ತೆ,
ಸಂತೆಪೇಟೆ,
ಹಾಸನ-573 201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ,

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08172 297137   94480-90693   eerthsn@yahoo.in
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       82778-91106    
 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94484-76994    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13575    
 ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-85436    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98859    
 220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94480-90706    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94482-76993    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಬಿ.ಎಮ್. ರಸ್ತೆ,
ಸಂತೆಪೇಟೆ,
ಹಾಸನ-573 201
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 08182 241392   94483-65083   eertsmg@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       94498-75935    
ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65437    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13551    
 220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65438    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94480-92080    
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13707    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13553    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13552    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕುಲಶೇಖರ,
ಮರೋಳಿ,
ಮಂಗಳೂರು-575 005
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 0824 2216890   94483-65084   eertmng5@gmail.com
 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)            
 220 ಕೆ.ವಿ. ರಿಲೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65439    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93616    
ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65440    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94486-40717    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-91941    
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-92686    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93615    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93614    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕುಲಶೇಖರ,
ಮರೋಳಿ,
ಮಂಗಳೂರು-575 005
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       82778-93650   seertcmys@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       82778-93651    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93653    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93652    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಡ್‌,
ಎನ್. ಆರ್.‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ
ಮೈಸೂರು-575001
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94483-65085   eertdvnmy@yahoo.co.in
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-99957    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)            
ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ-1
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65435    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-98845    
ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ-2
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94483-65434    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-00120    
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-72395    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13834    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94484-00119    
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)       94484-00124    
ಆರ್.ಟಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ-3
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94489-99957    
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-13674    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ.
ಮಂಡ್ಯ-571401
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 823 2239900   82778-92664   eertdvnmdy@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ)       94484-72395    
ರೊಟೀನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93654    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93657    
220 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-89821    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93655    
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು  ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        94808-15763    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-93656    
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)        82778-89822    
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ.
ಮಂಡ್ಯ-571401
ಸಿಐಎನ್:U40109KA1999SGC025521

ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌ ಆಡಿಟ್‌ ಆಫೀಸು.

ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಕಛೇರಿ ನಿವಾಸ
ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ 080 22214387     3907  
ಸಹಾಯಕ (ಶಾಖೆ) 080 22214387     3846  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-08-2021 04:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080