ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

 

 

 

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)(ತಿದ್ದಪಡಿ)ನಿಯಮಗಳು 2001

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)- 2000

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು-2000

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ) ನಿಯಮಗಳು-2000

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು-2000

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು-2000

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ಖಾತೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೇಳಿಕೆ) ತಿದ್ದಪಡಿ ನಿಯಮ 2003

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ)ನಿಯಮಗಳು 2016

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ-(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಭಾವನೆ,ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ)-ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2000

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ-(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಭಾವನೆ,ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ)-ನಿಯಮಗಳು 2004

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ-(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಭಾವನೆ,ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ)-ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2009

ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ-(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಭತ್ಯೆ, ನಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಿಒಎಸ್ 2000

 

 

ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ ಮಾದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2011

ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2012

ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಎನರ್ಜಿ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್ಮೂಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2015

ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಎನರ್ಜಿ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್ಮೂನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2016

ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಎನರ್ಜಿ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್ಮೂಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2017

ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ರಿನಿವೆಬಲ್‌ ಎನರ್ಜಿ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್ಮೂಆರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2018

ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಸೋಲಾರ್‌ ರೂಫ್‌ ಟಾಪ್‌ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟೈಕ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್ಮೂ 2016

ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ರಿನಿವೆಬಲ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ 2011

ಆರ್ಡರ್‌ ಆನ್‌ ಪರ್ಚೇಸ್‌ ಆಫ್‌ ಎನರ್ಜಿ ತ್ರೂ ಗ್ರೀನ್‌ ಟಾರಿಫ್

 

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಮಾದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಆರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಏಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಎಂಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಚರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ 2004

 

 

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಸನ್‌ ಟಾರಿಫಿನ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿರ್ಟಮಿನೇಷನ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ ಮಾದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2006

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಸನ್‌ ಟಾರಿಫಿನ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿರ್ಟಮಿನೇಷನ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ ಮಾದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2006

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಸನ್‌ ಟಾರಿಫಿನ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿರ್ಟಮಿನೇಷನ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2015

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ  ಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಸನ್‌ ಟಾರಿಫಿನ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿರ್ಟಮಿನೇಷನ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2015

ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಆಯೋಗದ ಕ್ರಮ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಟಾರಿಫ್ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಸನ್‌ ಟಾರಿಫಿನ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿರ್ಟಮಿನೇಷನ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ 2006

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಸನ್‌ ಟಾರಿಫಿನ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿರ್ಟಮಿನೇಷನ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌ 2006

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಟಾರಿಫ್ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌  ಫಾರಮ್ಯಾಟ್

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಟಾರಿಫ್ ರೆಗ್ಯೂಪೇಷನ್‌ 2000

ಕೆ.ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ ಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಸನ್‌ ಟಾರಿಫಿನ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿರ್ಟಮಿನೇಷನ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ಸ್‌  2014  ಓರ್ಡರ್

ಎಮ್‌  ವೈ ಟಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-06-2020 07:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin