ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಕ್ರ.ಸಂ.  ವಿವರಗಳು
 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶ: ಟರ್ನ್ ಕೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ದಿನಾಂಕ  - 29-04-2024

 

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಅನುಮೋದಿತ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 400kV ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ M/s PGCIL ಅನುಮೋದಿತ ಸರಬರಾಜುದಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶ: ಟರ್ನ್ ಕೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ದಿನಾಂಕ  - 26-06-2023

 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶ: ಟರ್ನ್ ಕೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ದಿನಾಂಕ  - 30-11-2022

 

ಅಗತ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಹೊಸ ತಯಾರಕರಿಗೆಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ - ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 13-07-2022

 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶ: ಟರ್ನ್ ಕೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ದಿನಾಂಕ  - 09-06-2022

  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ, ಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ, ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ದಿನಾಂಕ 08-11-2021
  ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 12.03.2021
  ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 01.10.2020
  ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 18.05.2020
 

ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಪೂರ್ಣ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 11.05.2020

  ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಉನ್ನತಿಕರಣ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಶೇಕಡವಾರು ಟೆಂಡರ್ ನ ದಾಖಲೆಗಳು ದಿನಾಂಕ:21.12.2017
  ಆರ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇನ್ಸಿ ಸೇವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಮೆಯ ವಿಮಾಗಣಕ ಮೌಲ್ಯ ಲಾಭ 151ನೇ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 16.02.2017
  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಇ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ ಟರ್ನ್‍ಕೀ/ಭಾಗಸಹ: ಟೈಪ್‍ಟೆಸ್ಟ್‍ರಿಪೋಟ್ರ್ಸಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
  ಆರ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇನ್ಸಿ ಸೇವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಮೆಯ ವಿಮಾಗಣಕ ಮೌಲ್ಯ ಲಾಭ 151ನೇ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 09.10.2014
  ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತಿಮ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳು/ಸಮರ್ಥನೆಗಳು.
  ಸುತ್ತೋಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಪ್ಲೋಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ
  ಟರ್ನ್‍ಕೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೊದಿತ ಸಬ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್
  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಟರ್ನ್‍ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೊದಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು/ಜಿಟಿಪಿಎಸ್,
  ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಪೂರ್ಣ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 23.08.2019 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-04-2024 06:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080